ASTK15691U SEMINAR: Projektledelse i organisationer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: Project management in organizations

Kursusindhold

Kursets indhold er søgt bygget op omkring en praktisk og caseorienteret tilgang til projektledelsesredskaber og projektdiscipliner. Indholdet på seminaret vil berøre:

 • Redegørelse og introduktion af feltet hovedemner, samt begrebet projektledelse og dets betydning for organisationer.
 • Anvendelse samt diskussion af forskellige metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en divers karakter
 • Konkrete redskaber til systematisk at planlægge, strukturere, budgetlægge, tidsestimere, dokumentere, ressourceallokere, og evaluere projektindsatser samt større events og kampagner.
 • Herunder: Praktisk brug af bl.a. Pitching, Mødeledelse, Gantt chart, WBS (Work Breakdown Structure), Business cases.
 • Gennemgå og arbejde med at strukturere faser i et projektforløb eller en projektgruppesforløb
 • Diskussion af (teori og praksis) Management vs. Ledelse
 • Anvende og kombinere viden om organisationers struktur, kultur og processer til at belyse hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt
 • Organisations- og arbejdspsykologi (herunder coaching)
 • Teams: Teamroller, teamdynamik og ledelse af teams
Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for hovedemner indenfor Projektledelse, herunder (projektstyring, planlægning, præsentation, mødeledelse, teamsammensætning og coaching).
 • Redegøre for projektledelsens betydning for organisationer i forskellige organisationstyper
 • Forklare og diskutere over hvorledes teams, teamroller, teamdynamik bidrager til gennemførelse af projekter med flere personer involvere

 

Færdigheder:

 • Anvende, diskutere, analysere forskellige (konkrete) metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en forskelligartet karakter.
 • Kunne give kvalificeret feedback til gruppemedlemmer og potentielle samarbejdsparter.
 • Formidle og præsentere løsninger på konkrete projekter/cases
 • Perspektivere mellem teori og praksis i forhold til projektledelse for bl.a. derved at kunne træffe situationsbestemte beslutninger
 • Debattere forskelle mellem ledelse, administration og entreprenørskab

 

Kompetencer:

 • Omsætte og kombinere viden og teori om organisationers struktur, kultur og processer til at håndtere, hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt.
 • Overføre teori og emner fra Organisations- og arbejdspsykologien (herunder coaching) til at skabe bedre forståelse for projektarbejde og projektledelse.
 • Koordinere samarbejde i rammerne af teams for at sikre optimalt udbytte af projektprocesser og projektforløb
 • Styre forskellige projektopgaver effektivt og set i relation til potentielle projekters specifikke mål.
 • Stå i spidsen for særskilte projekter projekter (internt og eksternt af privat såvel som offentlig organisation)
 • Evaluere særskilte projektdele/indsatsers effekt i at opnåe opstillede mål 

Lindegaard & Ryding Olsson: Power i projekter og portefølje, Jurist & Økonom forlag 2005

 

Graversen et al: Arbejdslivets psykologi, Hans Reitzels Forlag, 2004

 

Mikkelsen, H & Riis, J.O. Grundbog i Projektledelse

 

Kelley, T. The Art of Innovation

 

Dweck, Carol. Mindset, Balantine Books, 2008

 

Christensen, F. Enneagrambogen, Lindhardt og Ringhof, 2013

 

Briggs Myers, I. & Myers P. B. Gifts Fiffering, Understanding Personality Type,1995

 

Allen, David, Getting Things Done. Penguin Books. 2003

 

Mintzberg, H.: Managing, Prentice Hall 2009

 

Starr, J. The Coaching Manual, Prentice Hall business, 2011

 

West, M. Effective Teamwork, Excel books, 2010

 

Søholm, T. M.  et al Teambaserede Organisationer I praksis, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

 

Kotter, J.P. Leading Change, Harvard Business Review Press, 1996

 

E. Schein: Organisationskultur og ledelse, Valmuen, 1994

Undervisningsformen vil have fokus på at arbejde praktisk med stoffet. Der vil være mange øvelser, cases og rollespil. Derudover vil undervisningen såvel som forberedelse foregå meget i team-struktur. Den pædagogiske tilgang vil læne sig op af strukturer fra Cooperative Learning samt Accelerated Learning. Pædagogisk sigtes der på en involverende tilgang, som også kræver de studerendes meget aktive deltagelse. Både i kraft af cases og rollespil – men også i den almindelige undervisning.

Undervisningen vil således tilrettelægges med en kombination af teori og praksis. Der vil være oplæg fra samt diskussion med underviseren. Under denne del vil seminaret indeholde præsentation og diskussion af litteratur og metoder indenfor området.

Der vil være studenteroplæg. De studerende vil arbejde i teams med konkrete cases og præsentere løsninger herpå (studenteroplæg) og perspektivere i forhold til udvalgt litteratur. Udvalget af cases vil ydermere reflektere ”projektlederens hovedudfordringer” særligt set i rammerne af organisationer.

Derudover vil casene sætte fokus på de grundlæggende projektdiscipliner. Konkrete case-udfordringer bliver indsamlet i samarbejde med ”virkelige” organisationer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback er en vigtig del i forhold til projektledelse og det at arbejde sammen med andre mennesker. Det er samme feedbackmodel, som gennemgås teoretisk, som danner udgangspunkt for de studerende peer-to-peer feedback. Peer-to-peer feedbacken foregår skriftligt i et kort dedikeret tidsrum efter hver elevoplæg/fremlæggelse. Denne kvalificeres dog af underviserens input, der samler hovedpointer op og fremhæver for klassen og samler op på intranettet efter undervisningslektionerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individual seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse. 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bestået/ikke bestået