ASTK15690U SEMINAR: I Slotsholmens maskinrum: : Økonomiske perspektiver på policy-design i den danske velfærdsstat.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: Inside Government: Economic Perspectives on Policy Design in the Danish Welfare State.

Uddannelse

Skemaet kan findes her

https://skema.ku.dk/tt/tt.asp?SDB=KU1718&language=DK&folder=Reporting&style=textspreadsheet&type=module&idtype=id&id=75135&weeks=27-52&days=1-5&periods=1-68&width=0&height=0&template=SWSCUST2+module+textspreadsheet

 

Kursusindhold

Det danske samfund er løbende i forandring. Skiftende regeringer har haft som mål at gennemføre reformer, der skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opretholde et højt niveau af velstand og velfærd. Bag udformningen af de mange reformer ligger ofte en længere forberedelse på politisk niveau i regeringskontorerne og ikke mindst i Slotsholmens maskinrum: Centraladministrationen.

 

Seminaret vil tage udgangspunkt i arbejdet i den danske centraladministration og afspejle udfordringerne, fagligheden, diskussionerne og analyserne, som præger hverdagen på Slotsholmen.

 

Hvordan indrettes samfundet bedst muligt til at indfri givne politiske mål og ambitioner? Hvor meget bør overlades til markedet og hvor meget til staten? Hvordan designes regulering, økonomiske incitamenter og anden offentlig involvering, så vi sikrer, at produkter og (velfærds)ydelser produceres og leveres så effektivt som muligt?

 

Seminaret vil præsentere forskellige økonomiske perspektiver på indretningen af samfundet med det teoretiske udgangspunkt i mikro- og velfærdsøkonomien. Det analytiske fokus vil være på identificering af markedsfejl og drøftelse af forskellige muligheder for offentlig intervention.

 

Seminaret vil dernæst applicere dette teoretiske rammeværktøj på en række konkrete policy-områder med hovedvægten på de større velfærdsområder. Ambitionen er ikke at dække alle velfærdsområder i dybden, men at give en analytisk ramme, der kan danne grundlag for overordnede designdiskussioner og muliggøre, at den enkelte studerende kan gennemføre selvstændige, dyberegående analyser af udvalgte områder.

 

Undervisningsformen vil afspejle arbejdsformen i centraladministrationen. Dele af drøftelserne vil tage udgangspunkt i aktuelle policy-udfordringer og inddrage analyse af konkrete policy-forslag og -materiale.

 

Seminaret forventes struktureret efter følgende timeplan:

 1. Introduktion
 2. Det mikroøkonomiske udgangspunkt
 3. Markedsfejl I
 4. Markedsfejl II
 5. Offentlig intervention I – Mulige instrumenter
 6. Offentlig intervention II – Instrumentvalg
 7. Produktmarkeder
 8. Arbejdsløshedsunderstøttelse
 9. Videregående uddannelse
 10. Sundhed
 11. Pension
 12. Øvrige områder
 13. Aktuelle samfundsudfordringer
 14. Igangsættelse af eksamen og spørgetime

 

Seminaret er velegnet til studerende, der ønsker at tilegne sig en økonomisk forståelse for policy-design og samfundsindretning, og som efter endt studium er interesseret i en hverdag i den danske centraladministration, tænketanke, interesseorganisationer og lignende.

 

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Præsentere og redegøre for centrale mikro- og velfærdsøkonomiske perspektiver på policy-design.
 • Analysere og vurdere forskellige policy-forslag ud fra et mikro- og velfærdsøkonomisk perspektiv.
 • Diskutere og vurdere forskellige mikro- og velfærdsøkonomiske argumenter.
 • Selvstændigt identificere strukturelle udfordringer for Danmark og gennemføre analyser, der underbygger problem såvel som strukturelt forbedrende løsningsforslag.

Forstå centraladministrationens arbejdsprocesser og få indsigt i principperne bag udarbejdelse af konkrete policy-forslag.

To hovedbøger – der i nogen grad repræsenterer to forskellige økonomiske tilgange til policy-design – vil være centrale i seminaret:

·         Barr, Nicholas (2012), Economics of the Welfare State.

·         Pestieau, Pierre (2006), The Welfare State in the European Union.

 

Hertil kommer kapitaludkast til grundbogen “Policydesign- i teori og praksis”, der pt. er under udarbejdelse af underviserne og som udgives på Hans Reitzels Forlag i slutningen af 2018.

 

Pensum overstiger ikke 1.200 sider. Nedenstående pensumliste er tentativ og ændringer vil forekomme.

Time 1: Introduktion

Pensum (21 sider):

·          Barr (2012): 3-10 og 18-21 (12 sider).

·          Pestiaeu (2006): 1-8 (9 sider)

Frivilligt:

·          Barr (2012): 10-17 og 22-40

 

DEL 1: DEN VELFÆRDSØKONOMISKE ANALYSERAMME

 

Time 2: Det mikroøkonomiske udgangspunkt

Pensum (98 sider):

·          Frank, Robert H. (2006), Microeconomics and behavior: 27-46 (20 sider)

·          Milton and Rose Friedman (1980), Free to Choose: 9-37 (29 sider)

·          Smith, Adam (1776), Wealth of Nations (book 4, chapter 2): 347-362 (16 sider)

·          Arthur Okun (1975), Equality and Efficiency: The Big Tradeoff: 88-120 (33 sider)

 

Time 3: Markedsfejl I

Pensum (258 sider):

·          Barr (2012), 41-64 (24 sider); 83-99 (17 sider); 135-151 (17 sider)

·          Stiglitz (2002), Information Economics and Paradigm Change, 460-501 (42 sider) (Informationsfejl)

·          Akerlof (2002), Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior, 411-433 (23 sider) (Informationsfejl)

·          Kahneman (2003), Maps of bounded rationality: Psychology of behavioral economics, The American Economic Review, 93: 1449-1475 (27 sider) (Rationalitetsfejl)

·          Benabou & Tirole (2003), Intrinsic and Extrinsic Motivation, 489-520 (32 sider) (Rationalitetsfejl)

·          Botti & Iyengar (2006), The Dark Side of Choice: When Choice Impairs Social Welfare, 24-38 (15 sider) (Rationalitetsfejl)

·          Bertrand, Mullainathan & Shafir (2008), Behavioral Economics and Marketing in Aid of Decision Making Among the Poor, 8-23 (16 sider) (Rationalitetsfejl)

·          Thaler & Sunstein, Nudge, 19-42 (24 sider) (Rationalitetsfejl)

·          Pearce, Atkinson & Mourato (2006), Cost-Benefit Analysis and the Environment – Recent Developments, OECD publishing, 16-36 (21 sider) (Eksternalitetsfejl)

Frivilligt:

·          Barr (2012), 64-70

·          Akerlof (1970), The Market for "Lemons", 488-500 (Informationsfejl)

·          Spence (2002), Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets, 434-359 (Informationsfejl)

·          Knack & Keefer (2003), Does social capital have an economic payoff?, 1251-1288 (-)

·          Thaler & Sunstein, Nudge, 43-88

 

Time 4: Markedsfejl II

Pensum:

Time 3 fortsat.

 

Time 5: Offentlig intervention I – Mulige instrumenter

Pensum (189 sider):

·          Barr (2012), 70-78 (9 sider)

·          Bemelmans-Videc, Rist & Vedung (1998): Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation: 21-128 (108 sider); 249-273 (25 sider)

·          [Thaler & Sunstein, Nudge: 89-109 (21 sider); 227-252 (26 sider)

Frivilligt:

·          Ariely (2008), Preditctably irrational (relevante uddrag)

 

Time 6: Offentlig intervention II – Instrumentvalg

Pensum (34 sider):

·          Barr (2012); 133-145 (13 sider); 229 (1 side)

·          Pestieau (2006): 31-49 (20 sider); [X-X sider (X sider)]

Frivilligt:

·          Nicholas Barr (2010), ‘Long-term care: A suitable case for social insurance’, Social Policy and Administration: 359–374

·          Skattekommissionen (2009), Lavere skat på arbejde.

 

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab – særligt mikroøkonomi og national forvaltning – er at foretrække.

Desuden er en interesse for politikudvikling, samfundsøkonomi og reformer en fordel.
Seminaret vil være en kombination af forelæsninger, mundtlige studenteroplæg og diskussion, samt evt. inddragelse af relevante gæsteforelæsere.

Der vil blive lagt stor vægt på at studerende selv arbejder aktivt med problemstillinger. I tillæg til de obligatoriske opgaver vil der derfor være én mindre frivillig skriftlig opgave, hvor formen vil afspejle den skriftlige kommunikationsform i den danske centraladministration. Dette skal styrke de studerendes forståelse af fagets indhold såvel som introducere til arbejdet i centraladministrationen i praksis.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal den studerende have deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.