ASTK15488U SEMINAR: Diskursanalyse, konflikter og International Politik Teori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

SEMINAR: Discourse Analysis, Conflicts and International Relations Theory

Uddannelse

Valgfag i "Specialisering i International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

Kurset kan søges af alle kandidatstuderende.

Kursusindhold

Sprogets betydning for udenrigs- og sikkerhedspolitik har været på dagsordenen siden slutningen af 1980erne, hvor poststrukturalisterne som de første brugte diskursbegrebet til at vise at repræsentationer af lande, folk, steder og konflikter er afgørende for det politiske handlingsrum. Op gennem 1990’erne fik den sproglige tilgang yderligere slagkraft - kritisk konstruktivisme, Københavnerskolen og feminismen er nogle af de tilgange, som på forskellig vis har taget teoretisk udgangspunkt i talehandlinger, narrativer, metaforer, retorik og diskurs. I løbet af de seneste 10 år er der opstået en stigende interesse for at koble diskursanalysen til studiet af billeder.

Udbuddet vil gennemgå de væsentligste diskursive tilgange i IP-disciplinen. Empirisk vil der bliver lagt særlig vægt på studier af konflikter og krige. Teoretisk lægges hovedvægten på den poststrukturalistiske tilgang, som historisk har været dominerende med forfattere som David Campbell og Cynthia Weber. Udbuddet kombinerer gennemgang af teoretiske antagelse med diskussion af hvordan teorien anvendes, herunder de konkrete metodiske principper som knytter sig til diskursanalyse.

Formål: At få en viden om, hvordan diskursive tilgange kommer ind i IP-disciplinen, om ligheder og forskelle hos diskursive IP-perspektiver, og om de væsentligste kritikker af diskursanalyse; at blive i stand til at anvende diskursanalyse på udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning bør den studerende have opnået følgende:

Viden:

at kunne beskrive og vurdere diskursanalysens teoretiske principper og forudsætninger samt at kunne beskrive og vurdere sproglige tilganges placering inden for IP disciplinen;

Færdigheder:

at kunne analysere udenrigs- og sikkerhedsproblemer ved hjælp af diskursanalyse, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse;

Kompetencer:

at kunne overføre diskursanalysens teoretiske principper til aktuelle udenrigspolitiske problemstillinger, samt at kunne samarbejde omkring løsningen af diskursanalytiske problemstillinger.

Lærebøger:

  • Lene Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, London: Routledge, 2006 (forkortet SAP nedenfor). Pensum litterature: 255 sider (inklusiv forord)
  • Cynthia Weber, Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pensum litteratur: 144 sider

 

Pensum: Udgør 912 sider.

 

Gennemgangsplan:

1. Lektion: Introduktion til kurset: Hvad er diskursanalyse? Hvilke sproglige tilgange findes der inden for IP? Indledende metodiske overvejelser 

2. Lektion: Tidlig poststrukturalistisk diskursanalyse

3. Lektion: Udenrigspolitik og identitet: Campbell og SAP

4. Lektion: Diskursanalyse og Nord-Syd relationer og Foucault om diskurser

5. Lektion: Intertekstualitet, genealogi & research design

6. Lektion: Intervention og Cynthia Weber

7. Lektion: diskursanalytisk metode og kritik fra Practice Turn

8. Lektion: eksempler på diskursanalyse (justeres med holdet) + fremlæggelser 

9. Lektion (4 timer): Fremlæggelse og opponering på eksamensopgave

Grunduddannelse i Statskundskab. Tidligere arbejde med International Politik Teori og/eller diskursanalyse en fordel, men ingen forudsætning.
Seminaret vil bestå af en kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussioner, og selvstændigt arbejde med cases.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave: minimum 3500 ord og maksimalt 7000 ord.
1. udkast til opgave skal afleveres senest 1. december
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”