ASTK15468U UDBUD: Det finansielle system – Funktion, krise og re-gulering

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

UDBUD: The financial system - Functions, crisis and regulation

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kursusindhold

Udbuddet beskæftiger sig med den finansielle sektors betydning for samfundet. Specifikt vil kurset give en indføring i det finansielle systems aktører og institutioner, herunder samspillet mellem myndigheder, centralbanker, og finansielle virksomheder. Kurset vil desuden indføre deltagerne i en række analysemetoder, der skal bidrage til at diagnosticere det finansielle system på flere niveauer. Endelig vil kurset indeholde en diskuterende/anvendt del, hvor forståelsen anvendes på konkrete cases, herunder finanskrisen 2008, Eurokrisen 2011, samt aktuelle emner inden for den danske finansverden, herunder betydningen af realkreditsystemet. Undervisningstilgangen tager så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synsvinkel under de enkelte emner.

Kursets underviser arbejder til daglig i Finanstilsynet og vil benytte sig af sin praktiske erfaring i undervisningen.

Undervisningen strækker sig over 14 undervisningsgange, og vil være ledsaget af en række frivillige øvelsesopgaver.

 

Udbuddet forventes at have følgende opbygning:

 

Del 1: At forstå finans

1.Introduktion: Penge og kredit

2.Clearing og betalinger

3.Kapital og solvens

4.

5.

6.

 

Del 2: Finanskrise og krisehåndtering

7.

8.Eurokrisen 2011: Statsgæld, internationale betalinger, pengepolitik

 

Del 3: Aktuelle emner

9.Finansiel regulering

10.

11.Fra bankbaseret til markedsbaseret finans

12.Case dag: Genopretning af Domino Bank

13.Opgavevejledning

14.Eksternt oplæg

 

Målbeskrivelser

Kurset har to primære mål. For det første, at bibringe den studerende en vigtig konceptuel forståelse for hvordan moderne finansielle systemer fungerer, og hvordan forskellige typer aktører i det finansielle system interagerer, og tilsammen udgør det moderne finansielle marked. Dette indebærer en konceptuel forståelse for penge, kredit, og de aktører der indgår i det finansielle system. For det andet, vil den studerende, med denne forståelse i bagagen, blive i stand til at forstå og analysere finansielle institutioners ageren samt de regulatoriske tiltag der omgiver dem.

 

Igennem kurset vil fokus være på praktiske eksempler på moderne bankvirksomhed, og der tages så vidt muligt udgangspunkt i praktikerens synspunkt, når problemstillingerne og analyseværktøjerne introduceres. Der er således ikke tale om et modelbaseret kursus, og der gøres ikke brug af kvantitative metoder. De nødvendige konceptuelle værktøjer, vil blive introduceret ved hjælp af eksempler fra virkeligheden, hvor redskaberne vil komme i anvendelse på store og små finansielle kriser, regler, og finansielle virksomheders forretningsmodeller. 

Bliver lagt i Absalon inden semesterstart

Alle studerende modtager skriftlig feedback på besvarelsen, hvor underviseren påpeger eventuelle forståelsesfejl, fremhæver analytiske pointer, og eventuelt perspektivere besvarelsen hvis det er relevant.
Undervisningsformen følger gennemgangsplanen. I begyndelsen hvor der introduceres nye begreber og værktøjer vil der være tavleundervisning / forelæsning. I den mere anvendte del af kurset, hvor vi bl.a. skal beskæftige os med finansielle kriser, vil der være mere vægt på deltagelse. Endelig er der en hel undervisningsgang dedikeret til en case, hvor de studerende inddrages mere.

Dette er først og fremmest et praktiker-kursus, der afspejler erfaringer fra fagprofessionelle i den finansielle verden, både i staten og markedet. Af samme årsag er der ikke en veletableret litteratur for alle emner, vi berører i kurset, og den primære faglige formidling vil i disse tilfælde bestå i selve undervisningen. Deltagelse i undervisningen er derfor essentiel.

Som støtte til undervisningen vil der blive udleveret oversigter over de begreber, der introduceres i de enkelte emner. Der gøres kun undtagelsesvist brug af PowerPoint i undervisningen, og der udleveres derfor som udgangspunkt heller ikke slides til understøttelse af undervisningen. Alt anvendt materiale udleveres naturligvis.

Alle studerende modtager skriftlig feedback på besvarelse af øvelsesopgaverne, hvor underviseren påpeger eventuelle forståelsesfejl, fremhæver analytiske pointer, og eventuelt perspektiverer besvarelsen hvis det er relevant.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Skriftlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.