ASTK15439U UDBUD: Politisk adfærd

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Political behavior

Uddannelse

Kernekursus i ''Specialisering i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode".

Kurset kan søges af alle studerende

 

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Kursusindhold

Én af grundpillerne i et repræsentativt demokrati er, at borgerne kommunikerer deres præferencer til politiske beslutningstagere – oplagt gennem valg af politikere, som repræsenterer deres interesser. Studiet af politisk adfærd – som søger at forklare individers politiske holdninger og handlinger – er derfor en kernekompetence for politologer. Ved at studere hvordan individers holdninger skabes som et resultat af henholdsvis ”dybe” påvirkninger, fx tidlig socialisering og iboende prædispositioner, og mere samtidige indflydelser, herunder konkrete personlige erfaringer og politisk kommunikation fra politikere og andre eliteaktører, kan vi opnå en nuanceret forståelse af, hvordan mennesker formes som politiske individer.

 

”Politisk Adfærd” gennemgår state-of-the-art inden for den politiske adfærdsforskning. Faget bygger oven på fagene Almen Statskundskab og Sammenlignende Statskundskab på grunduddannelsen, men med eksplicit fokus på politisk adfærd. Faget giver de studerende en bred introduktion til forskningen i politisk adfærd og tjener som fundament for det valgfrie specialiseringsvalgfag på specialiseringen i politisk adfærd og videregående anvendt kvantitativ metode.

 

Faget søger at give de studerende en bred introduktion til state-of-the-art inden for forskning i politisk adfærd. Der bygges særligt oven på fagene Almen Statskundskab, Sammenlignende Statskundskab og Metode 1 og 2 på grunduddannelsen. Faget dækker brede temaer som holdningsdannelse, vælgeradfærd og politisk kommunikation. Eksempler på emner, som forventes at blive gennemgået tæller bl.a. følgende:
 

·         Individets holdningsstruktur og politiske ideologi

·         Politisk socialisering

·         Biologiens rolle og evolutionære perspektiver på politisk adfærd

·         Prædispositioner og følelser som disponerende faktorer for politisk adfærd

·         Sociostrukturelle forklaringer: Køn, uddannelse, indkomst

·         Social kontekst: Interpersonelle indflydelser herunder nabolag og andre netværk

·         Politisk kommunikation: Mediernes rolle.

·         Partierne rolle i politisk holdningsdannelse

·         Politisk kultur og komparativ politisk adfærd

 

Faget tager udgangspunkt i en række centrale teoretiske debatter og de empiriske studier, som underbygger disse. Den kvantitative metode står ligeledes centralt i faget, og vi vil diskutere anvendelsen af disse i de gennemgåede studier.

 

Faget ruster de studerendes til at analysere politisk adfærd i en lang række sammenhænge, som vil være relevant i forhold til mange scient.pol. jobs (fx i politiske partier, som konsulenter, eller i analysestillinger i offentlige organisationer).  

Målbeskrivelser

Politisk adfærd vil give de studerende følgende kompetencer:

 

 • Overblik over centrale debatter inden for forskningen i politisk adfærd.
 • Evnen til at identificere og differentiere centrale teoretiske perspektiver på politisk adfærd.
 • Evnen til at vurdere styrker og svagheder ved en konkret empirisk analyse, herunder de anvendte metoder, af politisk adfærd.
 • Evnen til at gennemføre en informeret analyse af hvordan politiske tiltag påvirker (politisk) adfærd.

 

Faget vil være tæt knyttet til Videregående Anvendt Kvantitativ Metode, som også indgår i specialiseringen på dette semester. 

Det vil til undervisningsstart forelægge et endeligt pensum. Der vil blive anvendt nyeste artikler fra førende politologiske videnskabelige tidsskrifter. Eksempler på artikler som forventes inddraget tæller blandt andet:

 

 • Enos, R.D. (2015). “What the Demolition of Public Housing Teaches Us About the Impact of Racial Threat on Political Behavior.” American Journal of Political Science, forthcoming.
 • Enos, R. D. & Hersh, E. (2015). “Elite Perceptions of Electoral Closeness: Fear in the Face of Uncertainty or Overconfidence of True Believers?,” British Journal of Political Science, forthcoming.
 • Bhatti, Y. & Hansen, K.M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 22 (4):380–406.
 • Dinesen, P.T. & Sønderskov, K.M. (2015) Ethnic Diversity and Social Trust: Evidence from the Micro-Context. American Sociological Review, forthcoming
 • Zuckerman, A. S. (2005) The Social Logic Of Politics: Personal Networks As Contexts For Political Behavior: Temple University Press
 • Nickerson, D. W. (2008) Is Voting Contagious? Evidence from Two Field Experiments. American Political Science Review, 102(1): 49-57.
  Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E. & Fowler, J. H. (2012) A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489: 295-298.

 

Det forudsættes at man har bestået Metode 2, Almen Statskundskab og Sammenlignede Statskundskab eller tilsvarende.
Der undervises som udgangspunkt to gange fire timer ugentligt i de første syv uger af semesteret (eksklusiv efterårsferien i uge 42, men inklusiv uge 43).

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning, hvor inputs fra de studerende er et helt afgørende element. En del af undervisningen forventes at blive afviklet som konferencer/workshops.

Seminaret afsluttes med en mundtlig eksamen efter undervisningen er afsluttet (i slutningen af oktober).
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden synopsis og uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.