ASTK15406U UDBUD: Finanspolitik og den offentlige sektor. Hovedfokus på teori og praksis i Danmark, dvs. stat, regioner og kommuner

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Fiscal policy –theory, and applied to Denmark, ie. to State, Regions and Municipalities

Uddannelse

7,5 ECTS på KA-uddannelsen
10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Finanspolitik er en afvejning/balance mellem efficiens og fordeling. Denne afvejning påvirkes i disse år af globaliseringen udtrykt i konkurrencestaten(Ove Kaj Petersen) og af den ny debat om fordeling af indkomster og formuer, som er aktualiseret af flygtningestrømmene til Europa. Det udfordrer på både det centrale niveau (staten) og de decentrale niveauer (regioner og kommuner) og i EU. Undervisningen fokuserer på, hvordan ændringerne i omverdenen påvirker statens, regionernes og kommunernes muligheder for at skabe vækst og et balanceret samfund.

 Nedenfor vises det planlagte forløb:

 

1  Efficiens, Paretooptimalitet. Definition af finanspolitik og overskudsbegreber. Afgrænsning af den offentlige sektor Væsentligst baseret på Stiglitz  og 10 årsoversigten/data Danmarks Statistik. Herudover en indledende tipskupon.

 

2 Velfærdsøkonomi (Stiglitz). Efficiens, markedsfejl og fordelingsteoretiske overvejelser (Stiglitz, Piketty og Krugman. Indkomstfordeling og formuefordeling i Danmark. Data fra Danmarks statistik.

 

3 Struktur Danmark- stat, regioner og kommuner. Strukturreformen 2007. Materiale fra nettet. Betydningen af den offentlige sektors struktur (centralisering versus decentralisering- Regionalisering) Stiglitz. Teori og praksis. Internationale sammenligninger

 

4 Offentlige goder. Produktion, forsyning og anvendelse (Stiglitz)-Bedre styringsmuligheder i forsyningsselskaberne (ny litteratur fra januar 2016 med samme titel, se nedenfor. Kan hentes fra nettet.)

 

5 Regionerne og deres rolle, herunder sundhedsvæsen. Data Danmarks Statistik. Årsrapporter fra regionerne. Fokus på sygehusvæsen. Materiale fra nettet.

 

6 Kommunerne og deres rolle. Kommunalfuldmagten (Grundlovens paragraf 82). Kommunaløkonomi. Baseret på de to nævnte bøger og data fra Danmarks Statistik 

 

7 Cost-benefitanalyser og deres anvendelse i finanspolitikken, baseret på Stiglitz og den angivne cost- benefit litteratur.

 

8 Benchmarking. Baseret på den nedenfor angivne litteratur samt data fra Danmarks Statistik og KL.

 

9 Konkurrencestaten og globalisering. Indhold og betydning for statens, regionernes og kommunernes finanspolitik. Udbudspolitik. EU forhold. Flygtningestrømme og regionale konsekvenser heraf.

Baseret på nedenfor anført litteratur og diverse artikler.

 

(10) Spørgetime/afslutning med præsentation af synopsis oplæg

 

 

Ved de enkelte undervisningsgange forventes et par studerende at medvirke inden for et afgrænset område af dagens tema.

Målbeskrivelser

Undervisningen lægger vægt på analyse, præcision og forståelse, og det gælder også ved eksamen.

Faget er meget nyttigt for de fleste efterfælgende jobsituationer, og det letter kommunikationen med kollegaer med anden samfundsvidenskabelig uddannelse. Samtidig er det et spændende område for alle, der interesserer sig for politik og samfundsudvikling.

 

De studerende forventes at have en grundlæggende viden om samfundsøkonomi svarende til bachelorniveau på statskundskab,

 

Målet er at bibringe den studerende viden, kompetencer og færdigheder svarende til, hvad der lægges vægt på i undervisningen.

 

Den studerende skal have viden om det finanspolitiske område og den offentlige sektor og om ændringerne i rammebetingelserne for at føre finanspolitik både for statens og for regionernes og kommunernes vedkommende. Det indebærer kendskab til finanspolitiske teorier og instrumenter i de enkelte dele af den offentlige sektor.

 

Desuden skal den studerende have kendskab til og kompetencer inden for cost-benefit og benchmarking.

 

Den studerende skal på kompetent måde kunne diskutere finanspolitiske problemstillinger for staten, regionerne og kommunerne og kunne belyse disse problemstillinger med eksempler. Der lægges vægt på, at se udviklingen i et europæisk perspektiv.

Den studerende skal demonstrere analytiske evner ved analyse af finanspolitiske problemstillinger i staten

Omfang ca. 1200 sider  fra dele af:

 

 Stiglitz J. E. and Rosengaard J. K (2015): “Economics of the Public Sector, Norton Company INC , New York (hovedbog)

 

Petersen O. K. (2011): ”Konkurrencestaten”, Hans Reizel /Gyldendal, København

 

Heeager A, og Olesen S. J. (2014): ”Kommunaløkonomi – rammer,  valgmuligheder”, Systime Profession. (hovedbog)

 

Karsten Revsbech (2015): ”Kommunens opgaver” DJØF 3.udgave (hovedbog)

 

”Bedre styringsmuligheder i forsyningsselskaberne”, (jan. 2016) Social- og Indenrigsministeriet (hovedbog) Hentes fra nettet.

 

Rus de Gines (2010): ”Introduction to cost-benefit Analysis, Edward Elgar” (hovedbog)

 

Nordic Guidelines for cost-benefit analysis (2007) online 128 sider. Nordic Council of Ministers

 

Adler M. D. and Posner E. A. (2006): “New Foundation of cost-benefit analysis “, Harvard University Press    (hovedbog)

 

Bukh Per Nikolaj (2007): “Benchmarking – principper, metoder og          

Kommunernes Landsforening. (hovedbog).

 

Bukh Per Nikolaj (2010): ”Benchmarking i den offentlige sektor” forventninger og virkeligheden på integrationsområdet. (hovedbog).

 

Bukh Per Nikolaj og Steen Hildebrandt ”Offentlig økonomistyring”, Børsen Forum A/S. (hovedbog).

 

10 års oversigten, Danmarks Statistik og data fra DS databank

 

Årsrapporter fra Regionerne og KL

 

Diverse artikler

 

Supplerende:

Stiglitz J. E. (2014): ”The Price of Inequality”, Norton and Compagny Inc., New York

 

Greve B. og Jespersen J.  (red.),(2013): ”Den offentlige sektors økonomi”, Hans Reitzel, København 

Forelæsninger med studenteroplæg og diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.