ASTK15336U UDBUD: Budgetlægning og økonomistyring i staten

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Budgeting and financial management in government

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS
 

Kursusindhold

Budgetlægning og økonomistyring udgør to driftsøkonomiske kernefunktioner i alle former for statslig virksomhed. Ingen udgift kan således afholdes uden forudgående hjemmel i lov, jf. grundloven. Den efterfølgende økonomistyring er ligeledes central i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af de budgetterede midler.

 

Budgetlægning og økonomistyring er således fundamental for udøvelsen af alle former for statslig virksomhed, idet de adresserer allokeringen af knappe ressourcer. Spørgsmålet om statslig budgetlægning og efterfølgende økonomistyring syntes særligt relevant i en tid præget af økonomisk og finansiel ustabilitet, hvilket har givet sig udslag i en række nedskærings- og prioriteringsøvelser i den statslige sektor.

 

Udbuddet tilsigter, at den studerende bliver fortrolig med teoretiske kernebegreber inden for budget- og økonomistyringsparadigmet, såvel som begrebernes praktiske anvendelse på en række relevante cases inden for den statslige sektor.

 

Undervisningen vil være opdelt i to overordnede forløb: (1) budgetlægning, herunder budgetteori, praktiske eksempler på budgetlægning i staten, øvelsesopgaver mv.; (2) økonomistyring, herunder økonomistyringsteori, praktiske eksempler på økonomistyring i staten, øvelsesopgaver mv.

 

Udbuddet har særlig relevans for studerende, der er interesseret i at arbejde med teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor budgetlægning og økonomistyring i den statslige sektor i fx Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, budgetkontorer i departementer og styrelser mv.

 

Målbeskrivelser

Viden

 • Identificere og beskrive de mest gængse tilgange til budgetlægning og økonomistyring i den statslige sektor
 • Identificere, sammenligne og reflektere over forskellige teoretiske begreber og tilgange inden for litteraturen om budgetlægning og økonomistyring
 • Kan anvende sin faglige viden fleksibelt og alsidigt til at ræsonnere over styrker og svagheder ved anvendelse af teorier og metode i konkrete forsknings- eller arbejdssammenhænge

 

Færdigheder

 • Analysere empiriske cases ved hjælp af de præsenterede teorier og begreber
 • Vurdere fordele og ulemper ved de forskellige præsenterede teoretikeres argumenter i forhold til empiriske cases
 • Reflektere over formulering af problemstilling, teori – og metode
 • Kan formidle resultatet af egne og andres analyser i et videnskabeligt og klart sprog, mundtligt såvel som skriftligt, til forskellige grupper (fagspecialister, andre specialister såvel som ikke-specialister)

 

Kompetencer

 • Kan indgå i et fagligt samarbejde med forskellige faggrupper, særligt på det driftsøkonomiske område, om praktiske problemstillinger samt anvende og formidle sin specifikke og generelle viden i den forbindelse
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt, systematisk og med overblik – under hensynstagen til givne tidsrammer og akademiske kvalitetskrav
 • Kan bestride akademiske jobfunktioner inden for den offentlige og private sektor i ind- og udland
 • Kan forudse og agere i forhold til etiske spørgsmål inden for forskningsverdenen og i konkrete arbejdssammenhænge

Foreløbig litteraturliste (endelig litteraturliste udleveres ved første undervisningsgang)

 

Beck Jørgensen, Torben og Poul Erik Mouritzen (2002) Udgiftspolitik og budgetlægning, Systime

 

Blais, André og Stéphane Dion (1990) Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics, Polity, Vol. XXII, Nr. 4

 

Blom-Hansen, Jens (2001) Budgetprocessen og budgettets størrelse: Kommunale erfaringer, Nordisk Administrativt Tidsskrift, Vol. 82, Nr. 2

 

Blom-Hansen, Jens og Jørgen Grønnegård Christensen (2004) Den europæiske forbindelse, Århus Universitetsforlag

 

Blöndal, Jón R. (2004) Issues in Accrual Budgeting, OECD Journal on Budgeting, Vol. 4, Nr. 1

 

Blöndal, Jón R. og Michael Ruffner (2004) Budgeting in Denmark, OECD Journal on Budgeting, Vol. 4, Nr. 1

 

Christiansen, Peter Munk (1990) Udgiftspolitikken i 1980’erne: Fra asymmetri til asymmetrisk tilpasning?, Politica, Vol. 22, Nr. 1

 

Christensen, Peter Munk (1999) Ej blot til pynt, Aalborg Universitetsforlag

 

Dunleavy, Patrick (1985) Bureaucrats, Budgets and the Growth of the State: Reconstructing an Instrumental Model, British Journal of Political Science, Vol. 15, Nr. 3

 

Dunleavy, Patrick (1991) Democracy, bureaucracy and public choice: economic explanations in political science, Harvester Wheatsheaf

 

Finansministeriet (2006) Introduktion til et omkostningsbaseret bevillingssystem

 

Finansministeriet (2012) Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning

 

Finansministeriet (2012) Om finanslovsforslagets opbygning, Forslag til Finanslov for finansåret 2012

 

Ginnerup, Rikke, Thomas Broeng Jørgensen, Anders Møller Jacobsen og Niels Refslund (2007) Performance Budgeting in Denmark, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 4

 

Hallenberg, Peter (2005) En by i provinsen? Finansministeriet som budgetvogter i en europæiseret tidsalder i Lotte Jensen Centraladministrationen i en ny tid – kultur og kalkyler i forandringsprocessen, Forlaget Politiske Studier

 

Jarlov, Signe og Preben Melander (2001) Økonomistyringsdiskursen i staten – opdagelse, kolonisering, opløsning i Tor Busch et al Modernisering av offentlig sektor – New Public Management i praksis, Universitetsforlaget

 

Jensen, Erling (2011) Offentlig driftsøkonomi og økonomistyring, Samfundslitteratur, Frederiksberg

 

Jensen, Lotte (2003) Den store koordinator – Finansministeriet som moderne styringsaktør. København: DJØF’s Forlag

 

Knaap, Peter Van Der (2000) Performance Management and Policy Evaluation in the Netherlands: Towards an Integrated Approach, Evaluation, Vol. 6, Nr. 335

 

Kristensen, Ole P. (1987) Væksten i den offentlige sektor. Institutioner og politik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 

Majgaard, Klaus (2010) Styringsvejledningens blinde øje, Økonomistyring og Informatik, Vol. 25, Nr. 6

 

Melander, Preben (1987) Økonomistyring i offentlige organisationer – høje idealer, svage signaler, begrænsede potentialer, Politica, Bind 19

 

Melander, Preben (2006) Udfordringer til forvaltningspolitikken i det postindustrielle samfund og efter New Public Management-æraen – når forvaltningspolitikken bør afspejle hele samfundets værdiudvikling i Hanne Foss Hansen Den organiserede forvaltning – Politik, viden og værdier i samspil, Forlaget Politiske Studier

 

Melander, Preben og Steen Nielsen (2006) Moderne økonomistyringsværktøjer – Valg, design og anvendelse i praksis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

 

Moderniseringsstyrelsen (2011) Første skridt mod bedre økonomistyring i staten, Incitament, Nr. 4

 

Moderniseringsstyrelsen (2011) Tema: Økonomistyring, Incitament, Nr. 3

 

Nielsen, Steen og Lasse Skydstofte (2012) Undersøgelse af økonomistyring i staten og dens styrelser – et dansk bidrag til den internationale debat, Økonomi & Informatik, Vol. 28, Nr. 1

 

Pedersen, Ove K. (2008) Fra bureaukrati til bureaukratisme, Working paper nr. 46, International Center for Business and Politics, CBS

Samfundsøkonomen (2008) Tema: Finanspolitik, Danmarks Jurist- og Økonomforbund

 

Schick, Allen (2002) Does Budgeting have a Future? OECD Journal on Budgeting, Vol. 2, Nr. 2

 

Schick, Allen (2009) Crisis Budgeting, OECD Journal on Budgeting, Vol. 2009/3

 

Schick, Allen (2010) Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks, OECD Journal on Budgeting, Vol. 2010/2

 

Serritzlew, Søren (2003) Kan udgiftsrammer begrænse væksten i budgetterne?, Politica, Vol. 35, Nr. 3

 

Sørensen, Christen (2010) Historisk uansvarlig finanspolitik og rådgivning, Samfundsøkonomen, Nr. 2

 

Sørensen, Peter Birch (2010) Vismændene og finanspolitikken: Replik til Christen Sørensen, Samfundsøkonomen, Nr. 2

 

Wildavsky, Aron B. og Naomi Caiden (2001) The new politics of the budgetary process, Pearson Education

 

Østergaard, Hans Henrik H. (1998) At tjene og forme den nye tid – Finansministeriet 1848-1998, Finansministeriet

De faglige forudsætninger for seminaret er en interesse for offentlig forvaltning, samfundsøkonomi, budgetlægning og økonomistyring. Det er en fordel hvis den studerende har taget national forvaltning på grunduddannelsen.
Primært holdundervisning med løbende gruppeaktiviteter hvor der bl.a. vil indgå opgaver hvor de studerende enkeltvis og i grupper skal formå at applicere teoretiske modeller på en række konkrete, praktiske problemstillinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.