ASTK15333U UDBUD: Organisation: Organisationsteori og offentlige organisationer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Organisation: Organisational Theory and Public Organisations

Uddannelse

Kurset er obligatorisk i specialiseringen "Organisation og Ledelse".
 

Bemærk:

Kurset kan kun følges af studerende på specialiseringen

Kursusindhold

(del af specialisering i organisation og ledelse )
 

Kurset bygger videre på den grundlæggende introduktion til organisationsteori, der er givet i faget national forvaltning på bachelor-delen. På den baggrund udbygges forståelsen for organisationsteori som felt og en række centrale værker læses, diskuteres og kritiseres. Litteratur med et særligt offentligt sigte, fx Christopher Hoods Art of the State vil blive læst, men også mere generisk organisationslitteratur, fx Kjell Arne Røviks Trender og Translasjoner. Faget vil i vides muligt omfang sigte mod at læse hele værker/en enkelt eller to teoretikere per gang. Faget vil over semesteret dække en række tilgange til organisationer, både klassiske, men også nyere teorier vil blive inddraget.

Faget er primært teoretisk i sit udgangspunkt, men konkrete cases vil løbende blive inddraget i undervisningen, og faget vil løbende indeholde øvelser, der sigter på at applicerer teori på en given case. 

De studerende opfordres til at tage udgangspunkt i en konkret selvvalgt case til eksamen. 

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

Viden

 1. Beskrive de vigtigste temaer i organisationsteorien.
 2. Præsentere hovedsynspunkter og udviklingstendenser i organisationsteoretiske tilgange.

 

Færdigheder

 1. Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk gennem de vigtigste tilgange behandlet i faget.
 2. Kritisk analysere fordele og ulemper ved de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange.
 3. Vurdere relevansen af de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange.
 4. Relatere uenigheder og udviklinger i de forskellige tilgange til udviklingen i forvaltningsstudier generelt.

 

Kompetencer

 1. Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder fra de forskellige tilgange i analyse af relevant empirisk materiale.
 2. Reflektere over meta-teoretiske standarder for teorivalg og teoribedømmelse.  

Undervisningsmaterialet vil primært bestå af en række teoretiske tekster (ca. 1.800 sider), men derudover vil det også blive forventet at de studerende sætter sig ind i empiriske problemstillinger sig i forbindelse med caseøvelser og fagets ekskursion.

Forvaltning og international forvaltning på grunduddannelsen.
Faget er et udbud. Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning og studenterinddragelse, men med særligt vægt på at aktivere de studerende i undervisningen. Et eksempel herpå er studiekredse, hvor små grupper af studerende sammen med underviser diskuterer en teoretiker i en ”rundt om bordet”-samtale. Det forventes derfor, at deltagere i kurset møder frem til undervisning, har læst og deltager aktivt.

Der vil i slutningen af kurset blive afsat en undervisningsgang til et ”opgaveseminar”, hvor de studerende vil få mulighed for at få feedback på udkast til synopser.

Faget er det ene af to moduler i specialiseringen i organisation og ledelse, og man kan kun søge optag på faget, hvis man også søger optag på specialiseringen samt faget styring og ledelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.