ASTB17005U Videnskabsteori og Metodologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Scientific theory and Methodology

Kursusindhold

Faget giver de studerende en indføring i samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metodologi. Med vægten lagt på forskellige videnskabsteoretiske retninger i forlængelse af forståelsen af politologi som en pluralistisk og problemdrevet disciplin sigter faget imod at give de studerende viden om, hvordan viden skabes samt at give dem grundlaget for selv at skabe ny viden. Faget giver et fundament til kritisk at kunne vurdere de anvendte paradigmer i samfundsvidenskabelig forskning, til kritisk stillingtagen til politologisk relevante kilder og argumenter samt til, at de studerende bliver i stand til at argumentere på et akademisk niveau.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • beskrive forholdet mellem videnskab og værdier, herunder også værdigrundlaget for forskellige former for videnskab
  • beskrive rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • forklare de kvantitative og kvalitative metoder, der anvendes inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger
  • forklare kildekritisk analyse og vurderingen af forskellige former for primære og sekundære kilder samt forstå hvilke typer af viden de kan skabe
  • forstå forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
 • Færdigheder
  • fremstille en akademisk diskussion via argumentationsanalyse
  • sammenligne forskellige videnskabsteoretiske forståelser af forholdet mellem videnskab og værdier
  • anvende videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til en forståelse af politologi som en problemdrevet disciplin
 • Kompetencer
  • vurdere styrker og svagheder ved forskellige videnskabsteoretiske retninger og paradigmer
  • reflektere kritisk over politologiske analysers vidensproduktion

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem en bunden skriftlig hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå to skriveøvelser.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende kan:

 • Viden
  • forklare og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
  • beskrive rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • beskrive kausalitetsbegrebet og forskellige typer af årsagsforklaringer i samfundsvidenskaben
  • forstå dokumentanalyse
  • forstå de deduktive og induktive metoder
  • forstå principperne for argumentationsanalyse af akademisk diskussion
 • Færdigheder
  • bruge kildekritik til kritisk at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden disse kan skabe
  • anvende teorier og metoder til at analysere problemstillinger vedrørende videnskab og værdier
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog
    
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå to skriveøvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

 • Viden
  • forklare detaljeret og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
  • beskrive detaljeret rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • beskrive detaljeret kausalitetsbegrebet og forskellige typer af årsagsforklaringer i samfundsvidenskaben
  • forstå dokumentanalyse
  • forstå i høj grad de deduktive og induktive metoder
  • forstå i høj grad principperne for argumentationsanalyse af akademisk diskussion
 • Færdigheder
  • bruge kildekritik til kritisk at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden disse kan skabe
  • anvende teorier og metoder i høj grad til at analysere problemstillinger vedrørende videnskab og værdier
  • strukturere og formidle i høj grad analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

 • Viden
  • forklare sikkert og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
  • beskrive sikkert rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • beskrive sikkert kausalitetsbegrebet og forskellige typer af årsagsforklaringer i samfundsvidenskaben
  • forstå dokumentanalyse
  • forstå i nogen grad de deduktive og induktive metoder
  • forstå i nogen grad principperne for argumentationsanalyse af akademisk diskussion
 • Færdigheder
  • bruge kildekritik til at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden disse kan skabe
  • anvende teorier og metoder i nogen grad til at analysere problemstillinger vedrørende videnskab og værdier
  • strukturere og formidle i nogen grad analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Viden
  • forklare begrænset og reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces
  • beskrive begrænset rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier
  • beskrive begrænset kausalitetsbegrebet og forskellige typer af årsagsforklaringer i samfundsvidenskaben
  • forstå dokumentanalyse
  • forstå i ringe grad de deduktive og induktive metoder
  • forstå i ringe grad principperne for argumentationsanalyse af akademisk diskussion
 • Færdigheder
  • bruge kildekritik til at vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden disse kan skabe
  • anvende teorier og metoder i ringe grad til at analysere problemstillinger vedrørende videnskab og værdier
  • strukturere og formidle i ringe grad analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog