ASTB17001U International Politik 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

International Relations 1

Kursusindhold

Faget introducerer den studerende til de centrale problemer og politikområder i international politik. Det gør dem i stand til at diskutere og reflektere kritisk over hvad disse problemer skyldes, hvordan de defineres og potentielt løses.

Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse for samspillet mellem problematikker på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau. Faget giver den studerende et basalt teorikendskab til at analysere hvordan de internationale strukturer, organisationer og processer, herunder diplomati,  sætter rammer om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser internationale og udenrigspolitiske aktører – som fx Danmark – handler i den magtpolitiske orden, det internationale samfund og den globaliserede verdensøkonomi.

De udvalgte problematikker spænder over forskellige globale politologiske emneområder, fra de klassiske emner som krig og fred, folkeret, samarbejde og konkurrence til nye emner som global retfærdighed, menneskerettigheder og interventioner, samt nye globale trusler som klimaforandringer og terrorisme. Den praksisorienterede del af faget giver indblik i hvordan disse globale problemer ser ud fra både statslige og ikke-statslige praktikeres perspektiv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • forstå de væsentligste problematikker og dilemmaer i international politik
  • forstå de væsentligste internationale institutioner
  • forstå hovedtrækkene i den dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • forstå samspillet mellem interne og eksterne forhold for staternes udenrigspolitik
 • Færdigheder
  • udføre analyser på centrale politikområder inden for international politik
  • kritisk diskutere de væsentligste problemer i international politik
  • formulere og diskutere potentielle politiske, økonomiske, diplomatiske, militære og institutionelle løsninger på disse problemer
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog
 • Kompetencer
  • analysere aktuelle emner og problemstillinger i international politik
  • reflektere over væsentlige udenrigspolitiske forhold, internationale institutioner, og globale problemstillinger 

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.
International Politik 1 indgår i førsteårsprøven.

Beståelse af International Politik 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i International politik 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

 • Viden
  • beherske substantiel viden om væsentlige internationale politikområder, internationale organisationer, dansk udenrigspolitik og Danmarks position i verden
  • forklare den politiske betydning af centrale problemer inden for international politik
 • Færdigheder
  • forstå og anvende  i høj grad international politiks teorier og begreber
  • demonstrere i høj grad analytiske og formidlingsmæssige evner på et konkret område af international politik 
 • Kompetencer
  • skriftelig formidlingsevne
  • problem-styret analyseevne

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

 • Viden
  • beherske overordnet viden om væsentlige internationale politikområder, internationale organisationer, dansk udenrigspolitik og Danmarks position i verden
  • forklare overordnet den politiske betydning af centrale problemer inden for international politik
 • Færdigheder
  • forstå og anvende i nogen grad international politiks teorier og begreber
  • demonstrere i nogen grad analytiske og formidlingsmæssige evner på et konkret område af international politik 
 • Kompetencer
  • skriftelig formidlingsevne
  • problem-styret analyseevne

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

 • Viden
  • beherske ringe viden om væsentlige internationale politikområder, internationale organisationer, dansk udenrigspolitik og Danmarks position i verden
  • forklare ringe den politiske betydning af centrale problemer inden for international politik
 • Færdigheder
  • forstå og anvende i ringe grad international politiks teorier og begreber
  • demonstrere i ringe grad analytiske og formidlingsmæssige evner på et konkret område af international politik 
 • Kompetencer
  • skriftelig formidlingsevne
  • problem-styret analyseevne