ASTB12006U Makroøkonomi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Macroeconomics

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og giver en indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. Traditionelt opdeles økonomisk teori i mikroøkonomi og makroøkonomi. Stort set al analyse af økonomisk politik har sin rod i mikro- eller makroteorien, men ofte vil analyserne bygge på en kombination af elementer fra begge teoriområder.

Formålet med Makroøkonomi er at give de studerende en grundlæggende forståelse af de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse. Derudover belyses den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller. De studerende skal sættes i stand til at redegøre for, anvende og vurdere makroøkonomiske analyser i den dagsaktuelle debat samt til selvstændigt at gennemføre basale makroøkonomiske analyser.

I makroteorien indgår: Nationalregnskaberne. Økonomisk ligevægt i den samlede økonomi. Økonomisk vækst. Konjunkturteori. Monetære og valutariske forhold. Pris- og løndannelse. Forbrugs- og investeringsadfærdens betydning for den økonomiske politik.

Målbeskrivelser

Kompetenceprofil/​Målbeskrivelse
Makroøkonomi giver de studerende

 • en grundlæggende viden om udvalgte dele af makroøkonomisk teori og økonomisk samfundsbeskrivelse.

 

 • kompetence til at anvende makroøkonomiske begreber og modeller samt empiri.

 

 • kompetence til at forstå og analysere aspekter af positiv og normativ makroøkonomi herunder særlige makroøkonomiske problemstillinger i økonomisk politik.

 

 • indblik i hvorledes en argumentation kan opbygges ud fra et makroøkonomisk teoretisk grundlag og den tilhørende empiri.

 

 •  kompetence til at fortolke velafgrænsede økonomiske problemstillinger

 

 • evne til at foretage grundige makroøkonomiske analyser af især aktuelle økonomiske problemstillinger under brug af økonomisk metode.

Pensum udgør 600 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af studienævnet.

Undervisningen udgør i alt 66 timer. Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 112
 • Holdundervisning
 • 66
 • I alt
 • 218
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Faget bestås gennem en individuel 3-timers universitetsopgave med hjælpemidler.

Der stilles 3 opgaver i løbet af semestret. En forudsætning for at gå til den afsluttende eksamen er, at 2 ud af 3 opgaver er godkendt. tern censur.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Besvarelsen inddrager alle relevante makroøkonomiske teorier i analysen af opgavens problemstillinger.

Analysen udføres både med tekst og geometri. Analysen gennemføres med konsekvent anvendelse af økonomisk metode.

De relevante teorier anvendes med præcision. Der foretages herunder en forudsætnings-diskussion som er specifik i forhold til opgavens problemstilling.

Udvælgelsen af de anvendte teoriers relevans er baseret på en selvstændig vurdering.

I det omfang der anvendes forskellige makroteorier, sammenholdes de opnåede analyseresultater.

Der foretages en sammenligning med analyseresultater og faktuelle forhold.

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Besvarelsen inddrager relevante makroøkonomiske teorier

Analysen udføres både med tekst og geometri.

Opgavebesvarelsen er i højere grad teori-refererende end analytisk.

Der foretages en elementær sammenligning mellem analyseresultat og faktuelle forhold

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Besvarelsen udviser kendskab til basale dele af makroøkonomisk teori og metode.

Analysen udføres både med tekst og geometri.

Teorier og begreber anvendes, men i mangelfuldt omfang og er i hovedsageligt refererende.

De faktuelle forhold inddrages i beskedent omfang