ASTB12005U  Mikroøkonomi (2012-studieordningen)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Microeconomics (2012-studieordningen)

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og giver en indføring i grundlæggende mikroøkonomisk tankegang. Traditionelt opdeles økonomisk teori i mikroøkonomi og makroøkonomi. Stort set al analyse af økonomisk politik har sin rod i mikro- eller makroteorien, men ofte vil analyserne bygge på en kombination af elementer fra begge teoriområder.
Mikroøkonomi beskæftiger sig med individers, husholdningers, virksomheders og organisationers økonomiske adfærd. Undervisningen i mikroøkonomi indfører de studerende i de grundlæggende begreber inden for mikroøkonomien. Formålet er, at sætte de studerende i stand til at redegøre for, anvende og vurdere mikroøkonomiske analyser i den økonomiske og politiske debat samt til selvstændigt at gennemføre basale mikroøkonomiske analyser.
Undervisningen tager udgangspunkt i teorien om efterspørgsel og udbud samt de konsekvenser forbrugernes og virksomhedernes adfærd har på prisdannelsen på vare- og faktormarkederne under markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol. Herefter følger en introduktion til velfærdsøkonomi, der behandler markedets tilpasning i den generelle ligevægtsteori samt virkninger af asymmetrisk information og markedsfejl.

Målbeskrivelser

Mikroøkonomi giver de studerende

 • en grundlæggende viden om udvalgte dele af mikroøkonomisk teori og økonomisk samfundsbeskrivelse.
 • kompetence til at anvende mikroøkonomiske begreber og modeller samt empiri.
 • kompetence til at forstå og analysere aspekter af positiv og normativ mikroøkonomi herunder særlige mikroøkonomiske problemstillinger i økonomisk politik
 • indblik i hvorledes en argumentation kan opbygges ud fra et mikroøkonomisk teoretisk grundlag og den tilhørende empiri.
 • kompetence til at fortolke velafgrænsede økonomiske problemstillinger
 • evne til at foretage grundige mikroøkonomiske analyser af især aktuelle økonomiske problemstillinger under brug af økonomisk metode.

Pensum udgør 600 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af studienævnet.

Undervisningen udgør i alt 64 timer og består af en kombination af holdundervisning og opgaver.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Faget bestås gennem en individuel 3-timers universitetsopgave uden elektroniske hjælpemidler.

Der stilles 3 opgaver i løbet af semestret. En forudsætning for at gå til den afsluttende eksamen er, at 2 ud af 3 opgaver er godkendt. Opgaverne skal godkendes og kan genindleveres én gang.
Ret til genindlevering af de 3 semester opgaver forudsætter, at der ved den ordinære frist er indleveret en opgavebesvarelse, dvs. at alle spørgsmål er forsøgt besvaret med udgangspunkt i pensum og i et omfang, der svarer til minimum 500 ord + figurer.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter BetegnelseBeskrivelse 
 12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Besvarelsen inddrager alle relevante mikroøkonomiske teorier i analysen af opgavens problemstillinger.
Analysen udføres både med tekst og geometri. Analysen gennemføres med konsekvent anvendelse af økonomisk metode.
De relevante teorier anvendes med præcision. Der foretages herunder en forudsætningsdiskussion som er specifik i forhold til opgavens problemstilling.
 

Udvælgelsen af de anvendte teoriers relevans er baseret på en selvstændig vurdering.
I det omfang der anvendes forskellige mikroøkonomiske teorier, sammenholdes de opnåede analyseresultater.
Der foretages en sammenligning med analyseresultater og faktuelle forhold.

 7God præstation, der demonstrerer opfyldelsen af fagets mål, men med en del mangler.

Besvarelsen inddrager relevante mikroøkonomiske teorier
Analysen udføres både med tekst og geometri.
Opgavebesvarelsen er i højere grad teori-refererende end analytisk.
Der foretages en elementær sammenligning mellem analyseresultat og faktuelle forhold

 02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.Besvarelsen udviser kendskab til basale dele af mikroøkonomisk teori og metode.

Analysen udføres både med tekst og geometri.
Teorier og begreber anvendes, men i mangelfuldt omfang og er i hovedsageligt refererende.
De faktuelle forhold inddrages i beskedent omfang

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 64
 • Forberedelse
 • 104
 • Eksamen
 • 40
 • I alt
 • 208