ASTB12003U Almen Statskundskab (2012-studieordningen)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

General Political Science (2012-studieordningen)

Kursusindhold

Faget giver et samlet overblik over statskundskabens grund-læggende elementer. Det behandler politiske processer, strukturer, aktører og normer i Danmark såvel som i andre lande. Faget indeholder i særlig grad problemstillinger, begrebsudvikling og teoridannelse vedrørende politisk magt, demokrati, magtdeling (lovgivende, udøvende og dømmende), interesseorganisationer, vælgeradfærd, politisk deltagelse, politisk identitet, sociale klasser og politisk medialisering. I den forbindelse gives en indføring i de mest fremtrædende, centrale tilgange indenfor politologien.

Målbeskrivelser

Almen statskundskab giver den studerende

 • En betydelig indsigt i de mest fremtrædende, centrale tilgange indenfor politologien.
 • En omfattende indsigt i fagets emneområder, begreber og teorier.
 • Et godt kendskab til statskundskabens teorier og begreber med særligt vægt på problemstillinger vedrørende magt og demokrati.
 • Et kendskab til politologiske analysemetoder anvendt på et konkret materiale.
 • En kompetence til selvstændigt at kunne tage stilling til statskundskabens problemstillinger og teorier og til at anvende teorierne i konkrete analyser af empirisk materiale.
 • En betydelig empirisk viden om statskundskabens emneområde.
 • En indsigt i de klassiske værker inden for statskundskabsfaget.

Pensum udgør 1300 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen finder sted i forårssemestre og udgør i alt 50 timer. Undervisningen består af holdundervisning. Der gives en kort, individuelt tilbagemelding på gruppe- eller individniveau i efter den obligatoriske skriveøvelse.
Faget udgør førsteårsprøven sammen med Politisk teori og idehistorie, Politologisk grundkursus og Sociologi.

Beståelse af Almen statskundskab er en forudsætning for at deltage i eksamen i Sammenlignende statskundskab
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 165
 • Holdundervisning
 • 50
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5-dage
Faget bestås gennem en karakterbedømt 5-dages hjemmeopgave med ekstern censur. En forudsætning for at aflevere hjemmeopgaven er, at den obligatoriske skriveøvelse er godkendt.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til eksamen, skal den obligatoriske skriveøvelse være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.Med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af almen statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til systematisk at analysere politiske strukturer, aktører, processer og normer samt konsekvenser i Danmark såvel som i andre lande. Der demonstreres en forståelse for forudsætninger og udviklingsmuligheder for begreber, teorier eller metoder inden for almen statskundskab. Den studerende har omfattende faktuel viden.
7God præstation, der demon-strerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.Med udgangspunkt i en sikker viden om almen og sammenlignende statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere og diskutere politiske strukturer, aktører, processer og normer i Danmark såvel som i andre lande. Begreber og teorier anvendes med en del mangler systematisk og aktivt. Der er grundlæggende faktuel viden.
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.Med udgangspunkt i en basal viden om almen og sammenlignende statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere udvalgte politiske normer, strukturer, processer og aktører i Danmark og/eller i andre lande. Teorier og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk i diskussionen. Der er begrænset faktuel viden.