ASTB05011U International forvaltning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

International public administration

Kursusindhold

Offentlig forvaltning kan ikke forstås uden for en international kontekst. Faget International forvaltning giver de studerende indsigt i forvaltningens internationale kontekst ved at fokusere på internationalisering af national offentlig forvaltning, det europæiske administrative rum samt internationale organisationers rolle. Fagets fokus er analyse af samspillet imellem nationale, supranationale og internationale administrative systemer, såvel som konsekvensen af internationalisering for den nationalt forankrede offentlige forvaltning. Gennem en række casestudier af offentlig forvaltning og politiske beslutningsprocesser i EU og på tværs af landegrænser, vil faget illustrere sammenspillet af faktorer i den multilaterale internationale forvaltning.

 

Faget introducerer indledningsvist teorier og kontekst til at forstå international forvaltning. Derefter ser faget på de nationale, europæiske og internationale områder af international forvaltning med EU som omdrejningspunkt og med fokus på den internationale forvaltning i flere europæiske lande. Ydermere, ser faget på en række casestudier af international forvaltning i praksis for at give empiriske eksempler på sammenkoblingen af den nationale, europæiske og internationale forvaltning. Endelig afsluttes faget med analyser af andre internationale organisationer.

 

Undervisningens formål er at gøre de studerende i stand til at analysere og forstå international forvaltning. 

 

Målbeskrivelser

International forvaltning giver de studerende:

 • forståelse for hvorfor offentlig forvaltning nødvendigvis må studeres i en international kontekst
 • teoretiske redskaber til at analysere international forvaltning
 • forståelse for den multilaterale internationale forvaltnings realiteter
 • færdigheder i at anvende teoretiske og metodiske værktøjer til at forstå international forvaltning i praksis gennem casestudier
 • forstå variationerne af international organisering og global offentlig styring, der udgør international forvaltning 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Undervisningen finder sted i forårssemestre og udgør i alt 40 timer. Undervisningen består af en kombination af årgangsforelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 70
 • Forberedelse
 • 165
 • Holdundervisning
 • 40
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3-dage
Faget afsluttes med en 3-dages hjemmeopgave. Den studerende stilles et spørgsmål, der offentliggøres ved eksamens start. Hjemmeopgaven er karakterbedømt og har intern censur.

Hjemmeopgavens omfang må ikke overstige:
- For én studerende: 19.200 typeenheder (8 normalsider)
- For to studerende: 24.000 typeenheder (10 normalsider)
- For tre studerende: 28.800 typeenheder (12 normalsider)

Se afsnit 4.5 i Rammestudieordningen for mere information om formkrav til skriftlige opgaver samt en oversigt over, hvad der indgår i optællingen af antal typeenheder.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå én intern skriveøvelse.

Skriveøvelsens omfang må ikke overstige:

 • For én studerende: 19.200 typeenheder (8 normalsider)
 • For to studerende: 24.000 typeenheder (10 normalsider)
 • For tre studerende: 28.800 typeenheder (12 normalsider)

 

Se afsnit 4.5 i Rammestudieordningen for mere information om formkrav til skriftlige opgaver samt en oversigt over, hvad der indgår i optællingen af antal typeenheder.

 

Studerende, der ikke får godkendt en skriveøvelse har mulighed for at genindlevere en revideret skriveøvelse én gang til ny bedømmelse. Ret til genindlevering af skriveøvelse forudsætter, at der ved den ordinære frist er indleveret en opgavebesvarelse.

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Undervisningen bliver udbudt sidste gang i foråret 2018.

De tre sidste muligheder for at gå til eksamen i International Forvaltning (10 ECTS) er:

 • Ordinær eksamen til sommertermin 2018
 • Syge- og reeksamen til sommertermin 2018
 • Ordinær eksamen til vinterterminen 2018/19

 

Eksamen følger denne studieordnings krav, dog med den undtagelse, at det ved den sidste eksamenstermin ikke er et forudsætningskrav at have bestået den interne skriveøvelse. 

Studerende, der ikke har bestået kurset efter sidste eksamensudbud skal søge om dispensation til at blive overflyttet til 2017-studieordningen for bacheloruddannelsen i Statskundskab.

 

Kriterier for bedømmelse

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

12

Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

På basis af en grundlæggende viden om sammenspillet mellem national, europæisk og international forvaltning og med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres fremragende evner til systematisk at analysere centrale internationale forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår velstruktureret og formidles klart. Der demonstreres en fyldestgørende forståelse af den rejste problemstilling og en selvstændig og reflekteret brug af relevant teori.

7

God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

På basis af en grundlæggende viden om sammenspillet mellem national, europæisk og international forvaltning og med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres gode evner til systematisk at analysere centrale internationale forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår struktureret og formidles klart. Der demonstreres en god forståelse af den rejste problemstilling og en sikker brug af relevant teori.

02

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

På basis af en grundlæggende viden om sammenspillet mellem national, europæisk og international forvaltning og med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres en vis evne til at analysere centrale internationale forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen formidles på en forståelig måde. Den samlede besvarelse af den rejste problemstilling er dog usikker.