SSPECIALEU Kandidatspeciale

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Master's thesis

Uddannelse

Kandidat i farmaci - obligatorisk, Kandidat i farmaceutisk videnskab - obligatorisk, MSc in Pharmaceutical Sciences - compulsory, MSc in Medicinal Chemistry - compulsory

Kursusindhold

Kandidatspecialet er en farmaceutisk relevant forskningsopgave, der normalt omfatter både en teoretisk del og en eksperimentel del. Under arbejdet med specialet er den studerende tilknyttet en vejleder, som typisk er ansat ved en af de to udbydende institutter, og som sammen med den studerende og den eventuelle eksterne vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Den studerende og vejleder udarbejder en specialekontrakt og en plan for vejledning under specialet i overensstemmelse med de gældende regler på SUND. Undervejs i specialet holder de(n) studerende - normalt på arbejdsstedet - en mundtlig fremlæggelse af ca. 1/2 times varighed om arbejdets status. Denne fremlæggelse overværes af specialevejlederen og den eventuelle eksterne vejleder. Specialevejlederens deltagelse kan dog undlades i de tilfælde, hvor det af økonomiske, praktiske og/eller geografiske grunde er umuligt for vejlederen at være til stede.

Omfanget af kandidatspecialet skal aftales med specialevejleder under hensyntagen til bestemmelser i den relevante studieordning. Bemærk at efter 1. september 2014 accepteres kun ECTS-omfang af kandidatspecialer, der er delelige med 7,5.

Målbeskrivelser

Kandidatspecialet har til formål at demonstrere og dokumentere den studerendes færdigheder i selvstændigt at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en farmaceutisk relevant forskningsopgave samt at skrive en kandidatspecialerapport. Desuden er det formålet at den studerende skriftligt og mundligt kan formidle sit projekt i fagligt klare termer.

Specialerapporten over det udførte arbejde samt den efterfølgende mundtlige prøve skal dokumentere, at den studerende

 • kan planlægge og udføre en forskningsopgave
 • kan redgøre for det valgte emnes relevans
 • kan opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
 • kan opstille et relevant formål
 • kan anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsopgaven og begrunde valg heraf
 • kan beskrive det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde.
 • kan foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • kan tage kritisk stilling til anvendt litteratur
 • mundtligt kan fremlægge og diskutere den gennemførte forskningsopgave.
ECTS-omfanget skal fastsættes i overensstemmelse med rammerne beskrevet i den relevante studieordning og skal være deleligt med 7,5.

Studienævnet har fastsat regler og retningslinjer for
- specialeaftale med en vejleder. Relevant såfremt specialet gennemføres ved et af de to udbydende institutter
- specialekontrakt
- vejledning under specialet
- specialerapporten
- specialeeksamen
Disse regler og retningslinjer og den tilknyttede vejledning fremgår af den enkelte uddannelses websider under KUnet.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Skriftlig rapport og mundtlig prøve med efterfølgende diskussion
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Er specialet udført i en virksomhed uden for fakultetet, må den eksterne vejleder ikke tillige fungere som censor.
Kriterier for bedømmelse

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af projektrapporten og kan maksimalt trække én karakter ned. Projektrapporten skal indeholde et resumé på engelsk, og dette vil indgå i den samlede bedømmelse af projektrapporten. Dersom 2 studerende har arbejdet sammen om specialet, skal de studerende i rapporten redegøre for den enkeltes bidrag, således at vejleder og censor er i stand til at konstatere og vurdere den enkelte studerendes indsats.

Karakterbeskrivelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af målet med kandidatspecialet, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af målet med kandidatspecialet, med en del mangler.
Karakteren 02 gives for den tilstækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af målet med kandidatspecialet.