SODK15085U Kommunikation og beslutninger i klinikken (valgfag)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Communication and decision making in the clinic (elective)

Uddannelse

Forbeholdt studerende indskrevet på kandidatuddannelsen i odontologi
Valgfag

Kursusindhold

Kurset giver de studerende viden om de kommunikative forhold der gør sig gældende på en klinik og giver dem redskaber til at optimere kommunikationen med og inddragelsen af patienterne. Derudover giver kurset de studerende indblik i love og regler angående informeret samtykke og journalføring samt klagesagsforhold for tandlæger. Kurset giver desuden de studerende indblik i de beslutningsprocesser der ligger til grund for tandlægers beslutninger i klinikken.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for vigtigheden af god kommunikation i klinikken
 • Redegøre for kommunikationsmetoder i praksis inkl. metoder til at belyse særlige problemstillinger hos patienten
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelse
 • Redegøre for metoder til at inddrage patienten i behandlingen
 • Have indblik i love og regler vedrørende informeret samtykke og journalføring
 • Redegøre for hvilke muligheder en patient har for at klage
 • Reflektere over hvordan en tandlæge skal forholde sig til en klage, hvordan man håndterer en klage som tandlæge og hvad konsekvensen af en klage for tandlægen er (økonomisk, personligt, fagligt)
 • Have indblik i udfaldet af klager (inkl. økonomi) og hvordan udviklingen indenfor klagesager er
 • Reflektere over hvad patienter klager over
 • Have indblik i hvad man kan gøre for at undgå klager
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke kliniske beslutningsprocesser (Mønstergenkendelse, diagnostisk test, psykologiske faldgruber/bias)
 • Kendskab til teorier bag ”evidensbaserede beslutninger” og ”shared decision-making.”

 

Færdigheder:

 • Kunne observere og analysere en klinikseance ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne foretage en anamnese der til fulde belyser patienternes henvendelse, ønsker og forventninger
 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsværktøjer i klinikken
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger.

 

Kompetence:

 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov
 • Forøge antallet af rigtige beslutninger og reducere risikoen for forkerte beslutninger

Artikler omhandlende: kommunikation i klinisk praksis, patienters syn på tandbehandling, patientinddragelse, typer af klager, grunde til klager, risc management, påvirkning af klager på tandlæger og grundlag beslutningsprocessen i praksis. Derudover love, regler, bekendtgørelser, cirkulærer og rapporter omhandlende informeret samtykke, journalføring, opbygning af klagesagssystem og klagesagsstatistik.

Kursusattest i alle kurser og bestået alle eksamener til og med 1. semester kandidat
Præsentationer foretaget undervisere. Analyse af klinikseancer ud fra video. Observation af interviews. Klinikseancer (håndtering af egne patienter). Studenterpræsentationer. Observation på private klinikker.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 34
 • Holdundervisning
 • 20
 • Klinik
 • 5
 • Øvelser
 • 10
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Løbende bedømmelse
Mundtlig præsentation af litteratur undervejs i kurset
Deltagelse i observation på klinik
Godkendt rapport om og præsentation af observation på klinik
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for vigtigheden af god kommunikation i klinikken
 • Redegøre for kommunikationsmetoder i praksis inkl. metoder til at belyse særlige problemstillinger hos patienten
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelse
 • Redegøre for metoder til at inddrage patienten i behandlingen
 • Have indblik i love og regler vedrørende informeret samtykke og journalføring
 • Redegøre for hvilke muligheder en patient har for at klage
 • Reflektere over hvordan en tandlæge skal forholde sig til en klage, hvordan man håndterer en klage som tandlæge og hvad konsekvensen af en klage for tandlægen er (økonomisk, personligt, fagligt)
 • Have indblik i udfaldet af klager (inkl. økonomi) og hvordan udviklingen indenfor klagesager er
 • Reflektere over hvad patienter klager over
 • Have indblik i hvad man kan gøre for at undgå klager
 • Kendskab til faktorer der kan påvirke kliniske beslutningsprocesser (Mønstergenkendelse, diagnostisk test, psykologiske faldgruber/bias)
 • Kendskab til teorier bag ”evidensbaserede beslutninger” og ”shared decision-making.”

 

Færdigheder:

 • Kunne observere og analysere en klinikseance ud fra et kommunikativt synspunkt
 • Kunne foretage en anamnese der til fulde belyser patienternes henvendelse, ønsker og forventninger
 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsværktøjer i klinikken
 • Kunne reflektere over grundlag for egne beslutninger.

 

Kompetence:

 • Kunne håndtere patienter på en professionel, empatisk og inddragende måde
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov
 • Forøge antallet af rigtige beslutninger og reducere risikoen for forkerte beslutninger