SODK15045U Kandidatspeciale, odontologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Master's Thesis, Dental Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. og 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Kursusindhold

Gennem udarbejdelse af et selvstændigt projekt skal den studerende opnå træning i videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning.

Målbeskrivelser

Efter endt specialeforløb forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur

 

Kompetence

 • planlægge og udføre et litteraturstudie og/eller et mindre forskningsprojekt
 • demonstrere videnskabelig tænkning, forståelse og planlægning
Kursus i oral rehabilitering 1
Eksamen i dentalmaterialer
Kursus i udvidet endodonti 1
Kursus i anæstesiologi
Kursus i basale kirurgiske principper og metoder
Kursus i basal ortodonti 1
Kursus og eksamen i farmakologi
Kursus i oral rehabilitering 2
Eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti
Kursus i pædodonti og klinisk genetik 1
Kursus i basal ortodonti 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1
Eksamen i parodontologi
Valgfag
Kandidatspecialet introduceres til de studerende med to forelæsninger ved afslutningen af 2. semester. Kandidatspecialet udfærdiges i grupper af 2-3 studerende. Vejledningen omfatter 15 timers vejledning ved to studerende og 18 timer ved tre studerende.

Under arbejdet med specialet er de studerende tilknyttet en vejleder der skal være ansat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (minimum på adjunkt-niveau), og som sammen med de studerende og eventuel ekstern vejleder træffer nærmere aftale om tilrettelæggelsen og udførelsen af specialet. Senest 1. december skal de studerende have fundet en vejleder. En liste over de mulige vejledere findes på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 187
 • Vejledning
 • 18
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse med udgangspunkt i den studerendes kandidatspeciale.
Kandidatspecialets teoretiske aspekter og resultater beskrives i en rapport. Emnet skal afgrænses således, at det samlede arbejde kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.
Kandidatspecialet skrives i grupper af 2-3 studerende. Kandidatspecialet eksamineres individuelt.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt specialekontrakt

For 3. semester kandidat: Specialekontrakten indleveres senest d. 1. september og specialet skal være afleveret og bestået senest ved udgangen af uge 1.

For 4. semester kandidat: Specialekontrakten indleveres senest 1. februar og specialet skal være afleveret og bestået senest d. 31. maj.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må den studerende kun medbringe egen power point præsentation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

For 3. semester kandidat: Specialet skal være afleveret og bestået seneste ved udgangen af uge 1.

For 4. semester kandidat: Specialet skal være afleveret og bestået senest d. 31. maj.

Husk, at censor skal have mindst 14 dage til at læse specialet i.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det valgte emnes relevans
 • begrunde valg af anvendt videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • opstille et relevant formål
 • opstille en videnskabelig problemformulering/​hypotese
   

Færdighed

 • anvende relevant videnskabelig teori, metoder og empiri i forbindelse med udførelsen af forskningsprojektet
 • reflektere over det udførte forskningsarbejde samt de opnåede resultater og konklusioner på en klar og let forståelig måde
 • foretage en kritisk analyse med en afbalanceret diskussion af teori, metode i forhold til den valgte empiri
 • tage kritisk stilling til anvendt litteratur