SODK15021U Kursus i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Cariology, Direct Restorations and Advanced Endodontics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti og eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Kurset består af tre delelementer: Cariologiske problemer, Plastiske restaureringer og Speciel endodonti

Cariologiske problemer
Med baggrund i det cariologiske grundkursus på bacheloruddannelsen, blokkurserne i fyldningsterapi samt den kliniske erfaring, som studenterne har opnået på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsens 1. semester, skal kurset give den studerende overblik over, hvordan man kan håndtere patienter med omfattende cariologiske problemer. Det væsentligste indhold i kurset omfatter patientbeskrivelser, diagnostiske forhold, risikovurdering, behandlingsmetoder inkluderende materialevalg samt forebyggelsesmetoder og anvendelse af medikamenter.

Plastiske restaureringer
Kurset skal uddybe den studerendes forståelse for de kliniske og biologiske aspekter omkring behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler. Ved afslutningen af kurset skal den studerende selvstændigt kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i de hårde tandvæv, kunne udføre komplicerede behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og fjerne misfarvninger i de hårde tandvæv med kemiske midler. Endeligt skal den studerende være i stand til selvstændigt at vurdere behandlingsbehov, vælge behandlingsmetode efter individuelle hensyn samt vurdere kvalitet og holdbarhed af behandlinger.

Udvidet endodonti 2
Kurset skal give den studerende uddybende teoretisk og klinisk forståelse for diagnostik behandling og forebyggelse af patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, samt herunder den epidemiologiske status af kvaliteten af rodbehandlinger. Kurset skal øge de studerendes indsigt i  evidens  niveau vedrørende profund caries behandling og endodonti. Den studerende skal introduceres til traumatologi på de permanente tænder med særlig henblik på endontiske komplikationer, herunder have kendskab til pulpa-dentinorganets resorptions typer samt deres prognose og  behandling. Endvidere skal der opnås kendskab til behandling af rodåbne tænder. Der skal kunne redegøres for endodontisk revisionsbehandlinger med særlig henblik på retrograd kirurgi. Endelig skal den studerende kunne redegøre for kvalitetsformende faktorer for endodontisk behandling, herunder forhold omkring endodontiske klagesager, samt  viden om indikationer for henvisning  til endodontisk specialbehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Cariologiske problemer

Viden

 • redegøre for hvilke elementer en fyldestgørende journalisering indeholder
 • redegøre for hvilke relevante anamnestiske forhold der skal spørges ind til
 • reflektere over foredele og ulemper ved  relevante diagnostiske metoder
 • reflektere over årsagerne til patienternes cariologiske problemer
 • redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre
 • reflektere over relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling
 • redegøre for risikovurdering
 • diskutere prognostiske overvejelser
 • redegøre for evidensbegrebet indenfor cariologi


Plastiske restaureringer 

Viden

 • bedømme kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • beskrive og vurdere plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske og fysiske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • bedømme indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • vurdere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • bedømme årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt stille forslag til behandling
 • redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling af slid og erosion
 • redegøre for indikation/​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
   

Færdighed

 • diagnosticere samt planlægge og udføre behandling vedrørende caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diagnosticere slid og erosion, vurdere progression og iværksætte forebyggende tiltag
 • diagnostisere årsager til og behandle symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
 • benytte plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer på tænder
 • diagnosticere pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi
 • analysere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt bedømme, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • bruge lovgivning vedrørende anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
   

Kompetence

 • kunne diagnostisere, analysere og behandle sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restauretingsmaterialer og kemiske midler
 • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling
   

Udvidet endodonti 2

Viden

 • redegøre for pulpa-dentinorganets mineraliseringspotentiale herunder pulpal og periapikal inflammation i relation til ekstern transmission af informationer og stimuli
 • redegøre for diagnoser på patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium samt det epidemiologiske spredningsmønster af disse
 • redegøre for klassifikation af resorptionstyper i pulpa-dentinorganet (permanente tænder)
 • redegøre for endodontiske komplikationer vedtraumer på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper for rodåbne tænder
 • kendskab til anvendelse af operationsmikroskop under vejledning ved kliniske endodontiske behandlinger
 • redegøre for evidensniveauet indenfor profund caries behandling, herunder direkte overkapning , delvis eller total pulpotomi, pulpektomi, kanal behandling samt orto- eller retrograd revision af tidligere rodfyldt tand
 • anføre kvalitetsformende faktorer for udførsel af endodontiherunder behandlingernes prognose
 • udvise basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning
 • redegøre for etiske overvejelse vedrørendebehandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande
 • reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde
 • kendskab til de mest almindelig forekommende endodontiske problemstillinger, der kan føre til klagesager
 • kendskab til indikationer for henvisning til endodontisk specialbehandling
   

Færdighed

 • diagnosticere endodontisk relaterede sygdomme samt planlægge og udføre endodontiske behandlinger
 • mestre en endodontisk journal optagelse
 • mestre en gradvis ekskavering af profund caries
 • mestre anvendelse af maskinelmekanisk udrensning
 • evaluerer en oplukningskavitet og en mekanisk udrensning med et operationsmikroskop under vejledning
 • udføre vitale pulpabehandlinger på alle tandtyper
 • udføre kanalbehandling på en molar med simpel rodmorfologi
 • demonstrere prækliniskkendskab til endodontisk kirurgi
 • være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse
 • udføre og journalisere et langtids kontrol besøg af egen udført endodontisk behandling
 • foretage en henvisning af en patient med indikation for endodontisk specialbehandling.
   

Kompetence

 • overføre teori (ætiologi og patogenese om de inflammatoriske processer i pulpa som enten fører til øget mineralisering eller til udvikling af pulpal nekrose og periapikal inflammation) til klinisk valg af endodontisk behandling  med bedst mulig prognose
 • overføre kendskab om tandresorptioners klassifikation (intern, ekstern, cervikal) til en prognostisk vurdering samt behandlingsvalg
 • overføre kendskab om endodontiske komplikationer opstået som følge af tandtraumer på permanente tænder, til en prognostisk vurdering og behandlingsvalg, herunder rodåbne tænder 
 • overføre et kendskab til den epidemiologiske status af endodontiske behandlinger til hvilke faktorer der skaber behandlingskvalitet i almen tandlæge praksis
 • kvalitetsvurderer egne endodontiske behandlinger med henblik på fremadrettet prognosevurdering
 • vurdere behandlings resultat af tidligere udført rodbehandling med henblik på nødvendighed af kirurgisk versus konventionel revisionsbehandling
 • relatere indsigt i klagesager inden for endodonti til viden om håndtering af disse  med henblik på forebyggelse og tilegnelse af høj endodontisk behandlingskvalitet
 • analysere et  klinisk patient tilfælde med henblik på at foretage henvisning til  udførsel af specialbehandling
Kursus i udvidet endodonti
Delkursus i udviddet endodonti 2 knytter sig til kursus i udvidddet endodonti (SODK15013U)
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, prækliniske og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti (SODK15021E).
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 91
 • Forelæsninger
 • 17
 • Holdundervisning
 • 6
 • Øvelser
 • 63
 • I alt
 • 177
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Kursusattest udstedes på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte skriftlige opgaver og tests.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Cariologiske problemer

Viden

 • redegøre for hvilke elementer en fyldestgørende journalisering indeholder
 • redegøre for hvilke relevante anamnestiske forhold der skal spørges ind til
 • reflektere over foredele og ulemper ved  relevante diagnostiske metoder
 • reflektere over årsagerne til patienternes cariologiske problemer
 • redegøre for cariesforekomst, udvikling og progression hos ældre
 • reflektere over relevante behandlingsplaner herunder materielle overvejelser i den operative behandling
 • redegøre for risikovurdering
 • diskutere prognostiske overvejelser
 • redegøre for evidensbegrebet indenfor cariologi


Plastiske restaureringer 

Viden

 • bedømme kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til fyldningsterapi, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • beskrive og vurdere plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske og fysiske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • bedømme indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • vurdere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • bedømme årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt stille forslag til behandling
 • redegøre for indikation, kontraindikation og holdbarhed ved anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til behandling af slid og erosion
 • redegøre for indikation/​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
   

Færdighed

 • diagnosticere samt planlægge og udføre behandling vedrørende caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diagnosticere slid og erosion, vurdere progression og iværksætte forebyggende tiltag
 • diagnostisere årsager til og behandle symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
 • benytte plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændringer på tænder
 • diagnosticere pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi
 • analysere kvaliteten af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt bedømme, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • bruge lovgivning vedrørende anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
   

Kompetence

 • kunne diagnostisere, analysere og behandle sygdomme i de hårde tandvæv med plastiske restauretingsmaterialer og kemiske midler
 • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • erkende og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • erkende vigtigheden af en etisk holdning til æstetisk tandbehandling
   

Udvidet endodonti 2

Viden

 • redegøre for pulpa-dentinorganets mineraliseringspotentiale herunder pulpal og periapikal inflammation i relation til ekstern transmission af informationer og stimuli
 • redegøre for diagnoser på patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium samt det epidemiologiske spredningsmønster af disse
 • redegøre for klassifikation af resorptionstyper i pulpa-dentinorganet (permanente tænder)
 • redegøre for endodontiske komplikationer vedtraumer på permanente tænder, herunder behandlingsprincipper for rodåbne tænder
 • kendskab til anvendelse af operationsmikroskop under vejledning ved kliniske endodontiske behandlinger
 • redegøre for evidensniveauet indenfor profund caries behandling, herunder direkte overkapning , delvis eller total pulpotomi, pulpektomi, kanal behandling samt orto- eller retrograd revision af tidligere rodfyldt tand
 • anføre kvalitetsformende faktorer for udførsel af endodontiherunder behandlingernes prognose
 • udvise basal viden om rodresektion og retrograd rodfyldning
 • redegøre for etiske overvejelse vedrørendebehandlingsmuligheder samt retten til autonomi for kirurgisk behandling af periapikal patologiske tilstande
 • reflektere over etiske aspekter i forhold til patienttilfælde
 • kendskab til de mest almindelig forekommende endodontiske problemstillinger, der kan føre til klagesager
 • kendskab til indikationer for henvisning til endodontisk specialbehandling
   

Færdighed

 • diagnosticere endodontisk relaterede sygdomme samt planlægge og udføre endodontiske behandlinger
 • mestre en endodontisk journal optagelse
 • mestre en gradvis ekskavering af profund caries
 • mestre anvendelse af maskinelmekanisk udrensning
 • evaluerer en oplukningskavitet og en mekanisk udrensning med et operationsmikroskop under vejledning
 • udføre vitale pulpabehandlinger på alle tandtyper
 • udføre kanalbehandling på en molar med simpel rodmorfologi
 • demonstrere prækliniskkendskab til endodontisk kirurgi
 • være indstillet på at sende vævsprøver/operativt fjernet væv fra det apikale parodontium på indikation til histologisk undersøgelse
 • udføre og journalisere et langtids kontrol besøg af egen udført endodontisk behandling
 • foretage en henvisning af en patient med indikation for endodontisk specialbehandling.
   

Kompetence

 • overføre teori (ætiologi og patogenese om de inflammatoriske processer i pulpa som enten fører til øget mineralisering eller til udvikling af pulpal nekrose og periapikal inflammation) til klinisk valg af endodontisk behandling  med bedst mulig prognose
 • overføre kendskab om tandresorptioners klassifikation (intern, ekstern, cervikal) til en prognostisk vurdering samt behandlingsvalg
 • overføre kendskab om endodontiske komplikationer opstået som følge af tandtraumer på permanente tænder, til en prognostisk vurdering og behandlingsvalg, herunder rodåbne tænder 
 • overføre et kendskab til den epidemiologiske status af endodontiske behandlinger til hvilke faktorer der skaber behandlingskvalitet i almen tandlæge praksis
 • kvalitetsvurderer egne endodontiske behandlinger med henblik på fremadrettet prognosevurdering
 • vurdere behandlings resultat af tidligere udført rodbehandling med henblik på nødvendighed af kirurgisk versus konventionel revisionsbehandling
 • relatere indsigt i klagesager inden for endodonti til viden om håndtering af disse  med henblik på forebyggelse og tilegnelse af høj endodontisk behandlingskvalitet
 • analysere et  klinisk patient tilfælde med henblik på at foretage henvisning til  udførsel af specialbehandling