SODB16060U  Bachelorprojekt, odontologi (2016-studieordning)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. og 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen

Kursusindhold

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et relevant, afgrænset sundhedsvidenskabeligt emne. Det kan omhandle et teoretisk, eksperimentelt eller klinisk emne eller en kombination heraf. Bachelorprojektet skal udfærdiges indenfor de fagområder der har været tildelt undervisning i til og med 5. semester.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Udvælge og redegøre for et videnskabeligt projekt/ et litteraturstudie inden for det sundhedsvidenskabelige, odontologiske område
   

Færdighed

 • Gennemføre litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt/​litteraturstudie, der er inden for det sundhedsvidenskabelige, odontologiske emneområde
 • Bedømme en videnskabelig artikel
 • Drøfte indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau
 • Formidle og præsentere det selvvalgte projekt såvel skriftligt som mundtligt
   

Kompetence

 • Overføre teori og metoder til selvstændigt projektarbejde
 • Selvstændigt indgå i fagligt samarbejde med vejleder og projektgruppen
 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i projektarbejdet

Den studerende finder litteratur i samarbejde med projektgruppen og vejleder

Alle kurser og eksamener til og med 4. semester bachelor skal være bestået inden påbegyndelse af bachelorprojektet.

En kontrakt underskrives af de studerende og vejleder. Kontrakten skal herefter godkendes af studielederen
Projektet formuleres og gennemføres under vejledning af en videnskabelig medarbejder på minimum ph.d.-niveau. Den studerende skal have fundet en vejleder senest 8. november. Vejledningen omfatter op til 18 timer ved 3 studerende.

Projektet introduceres til de studerende i begyndelsen af 5. semester og løber i perioden 5. semester og frem til marts på 6. semester.

Der afholdes 1 introduktionsforelæsning og 1 forelæsning i litteratursøgning.
Bachelorprojektet skal udarbejdes i grupper af minimum tre studerende
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter
Skriftlig aflevering, ---
Bachelorprojektet skal være udfærdiget i overensstemmelse med den godkendte kontrakt og have et omfang svarende til ca. 18 A4-sider ved tre studerende og ca. 21 A4-sider ved fire studerende. Forside, resumé, referencer og bilag skal ikke tælles med.

1 A4-side = 2400 tegn inkl. mellemrum i skrifttypen Times New Roman skriftstørrelse 12, 1½ linjeafstand.

Bachelorprojektet skal udstyres med et resumé på dansk og engelsk hver på højst 250 ord. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusion. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

Ved bedømmelsen af bachelorprojektet skal der ud over det faglige indhold lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold skal vægtes tungest.

Uafhængig af emnets karakter skal der indgå en bearbejdelse af relevant publiceret faglitteratur.

Mundtlig prøve:
Den studerende går til mundtlig prøve alene og får en individuel karakter.
Der gives ikke en selvstændig karakter for opgavebesvarelsen.

Den endelige bedømmelse vægtes:
Opgavebesvarelse: 50 %
Mundtlig prøve: 50 %
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt kontrakt for bachelorprojekt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ved den mundtlige prøve er det dog kun tilladt at medbringe en PC til brug ved PowerPoint-fremvisning af opgavebesvarelsen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Marts og april måneder efter aftale med vejleder. Endelig dato meddeles i eksamensbrev.

Reeksamen

Efter aftale med vejleder

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Udvælge og redegøre for et videnskabeligt projekt/litteratur studie inden for det sundhedsvidenskabelige, odontologiske område
   

Færdighed

 • Gennemføre litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt/​litteraturstudie, der er inden for det sundhedsvidenskabelige, odontologiske emneområde
 • Bedømme en videnskabelig artikel
 • Drøfte indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau
 • Formidle og præsentere det selvvalgte projekt såvel skriftligt som mundtligt indenfor de rammer der er angivet under prøveformsdetaljer
 • Overføre teori og metoder til selvstændigt projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forelæsninger
 • 2
 • Vejledning
 • 18
 • Projektarbejde
 • 117
 • I alt
 • 138