SODA15057U Kursus i statistik (2015-studieordning - udbydes sidste gang i E16 for 5. semester)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af bachelorprojekt

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indblik i den sundhedsvidenskabelige forskningsproces og sætte den studerende i stand til at forstå og vurdere en odontologisk tekst, hvor statistiske overvejelser indgår, samt give kendskab til statistisk variation i patientdata. Hovedindholdet i kurset er karakterisering af fordelinger, stikprøvebegrebet, normalfordelingens egenskaber, signifikanstankegangen, tests og sikkerhedsintervaller, sandsynligheder og binomialfordelinger.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have et overblik over fundamentale statistiske begreber samt en forståelse af en række statistiske standardmodeller og -metoder for estimation og hypotesetestning, og hvorfor disse er nødvendige for odontologisk forskning, metodeudvikling og vurdering af best-practice.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • kunne anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)
   

Kompetencer:

 • kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser 
 • kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner 
 • fange andre statistiske forhold, herunder faldgruber, i dagligdagens kliniske problemer
 • kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • kritisk og med udbytte kunne læse odontologisk og medicinsk faglitteratur, hvori der indgår biostatistiske aspekter

Medical Statistics at a Glance af Aviva Petrie og Caroline Sabin

Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i excitable celler
Kursus i psykologi og adfærdsfag 1
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i tændernes udvikling og struktur
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler
Dialogbaseret holdundervisning
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 50
 • Holdundervisning
 • 16
 • I alt
 • 66
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Besvare og have godkendt to obligatoriske opgaver.
Have fremmøde på mindst 80% af undervisningsgangene
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne :

Viden:

 • kunne redegøre for de statistiske begreber: model, parameterestimation, konfidensinterval, nulhypotese, test, p-værdi, signifikansniveau, type 1 fejl, type 2 fejl.
 • følge en biostatistisk tankegang
   

Færdigheder:

 • kunne beregne sandsynligheder og middelværdier for normalfordelingen
 • kunne beregne stikprøvestørrelser og deres usikkerhed
 • kunne udføre t-test under forskellige forudsætninger
 • kunne beregne parameterestimater og konfidensintervaller for en proportion 
 • kunne analysere antalstabeller vha. chi-i-anden test (goodness-of-fit-test)
 • kunne anvende lineære regressionsmodeller og kvantificere sammenhæng
 • håndtere de nøgleelementer, der indgår i fortolkning af en diagnostisk undersøgelse (refenceområde, sensitivitet, specificitet, etc.)
   

Kompetencer:

 • kunne formulere basale videnskabelige spørgsmål som statistiske hypoteser 
 • kunne fortolke resultater af statistiske analyser og drage relevante konklusioner 
 • fange andre statistiske forhold, herunder faldgruber, i dagligdagens kliniske problemer
 • kunne forholde sig kritisk til resultaterne af statistiske analyser, bl.a. ved at vurdere modelantagelser og begrænsninger
 • kritisk og med udbytte kunne læse odontologisk og medicinsk faglitteratur, hvori der indgår biostatistiske aspekter