SMEB12033E Bachelorprojekt, medicin

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Forud for selve udarbejdelsen af bachelorprojektet har den studerende i forberedende kursus i bachelorprojekt skrevet en synopsis.
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende med udgangspunkt i denne synopsis selvstændigt formulerer, analyserer og bearbejder en selvvalgt problemstilling inden for et relevant, afgrænset 
sundhedsvidenskabeligt emne. Projektet baseres på et litteraturstudie eller på empiriske data indsamlet af den studerende eller stillet til rådighed af vejleder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det sundhedsvidenskabelige område.
   

Færdigheder

 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • I projektet at kunne gennemføre en struktureret og afgrænset litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • I projektet at kunne analysere en selvvalgt videnskabelig problemstilling
 • Formidle og diskutere det selvvalgte projekt skriftligt såvel som mundtligt.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
Selvstændigt arbejde under vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 100
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den mundtlige prøve er uden forberedelse og tager udgangspunkt i det afleverede
bachelorprojekt.
Krav til indstilling til eksamen

Opnået 120 ECTS på bacheloruddannelsen i medicin samt kursusattest i forberedende kursus i bachelorprojekt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende i sin bacheloropgave kunne:

Viden

 • Reflektere over et selvvalgt videnskabeligt projekt inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Færdigheder

 • Formidle og præsentere det selvvalgte projekt såvel skriftligt som mundtligt
 • Drøfte indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af bacheloropgaven på et indledende videnskabeligt niveau.