SMEB12011U Kursus i videnskabsteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give en grundlæggende forståelse af centrale videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger med relation til det medicinske fagområde. I den videnskabsteoretiske del diskuteres det, der karakteriserer den videnskabelige erkendelse, ved at trække på filosofi, sociologi, historie og medicin. De studerende introduceres til de vigtigste elementer i den videnskabelige metode og de videnskabelige begreber med særligt fokus på medicinsk videnskab og praksis. I den etiske del introduceres generel normativ etisk teori, og det vises, hvordan etisk teori kan anvendes såvel i klinisk og forskningsmæssig sammenhæng som i forbindelse med forebyggelse og prioritering af sundhedsydelser. Kurset vil give et grundlag for yderligere uddannelse i ansvarlig adfærd for videnskab.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive den videnskabelige metode, som den praktiseres i medicinsk forskning,

 • Definere betegnelser som data, observation, evidens, forsøg, undersøgelser, model og teori i medicinsk videnskab og praksis og relationerne mellem dem,

 • Analysere centrale medicinske begreber såsom sygdom, diagnose og behandling samt forbindelserne mellem dem,

 • Relatere disse termer og begreber til social eller historisk kontekst i lægevidenskaben og praksis,

 • Forstå de forskellige etiske teorier af relevans for medicinsk behandling og forskningen,

 • Analysere og diskutere etiske spørgsmål, som præsenteres i casestudier,

 • Overveje spørgsmål om social retfærdighed i forbindelse med medicinsk videnskab og sundhedspleje, såsom sundhedspleje, distribution, prioritering og folkesundhedsprocedure.

Færdigheder

 • Anvende betegnelser, begreber og principper, der blev indført i kurset, på eksempler og casestudier,

 • Kritisk vurdere argumenter, som fremsætter forskellige perspektiver, og være i stand til at komme frem til en begrundet holdning,

 • Kritisk vurdere argumenter for forskellige etiske holdninger og være i stand til at argumentere for egen holdning.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kurset evalueres desuden i eksamen i videnskabsteori.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Arbejdsbelastningen for eksamen i videnskabsteori er registreret under kursus i videnskabsteori.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 102
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • I alt
 • 134
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Obligatorisk skriftlig gruppeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at få godkendt den obligatoriske opgave skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive grundlæggende videnskabsteoretiske og/eller etiske problemstillinger i et tekstmateriale, som den studerende præsenteres for, f.eks. en videnskabelig artikel eller uddrag af en folketingsdebat,
 • Diskutere de fremførte argumenter og nå frem til en begrundet stillingtagen.
   

Færdigheder

 • Analysere materialet og redegøre for de argumenter, der fremføres.