SMEA15064U Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik (2015-ordningen - fra foråret 2018)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Gynaecology and Obstetrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at lære den studerende gynækologi og obstetrik på et niveau, hvor den studerende kan fungere som læge i klinisk basisuddannelse samt at begynde i en introduktionsstilling med henblik på gynækologi og obstetrik eller almen medicin.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for forløbet af den normale graviditet, fødsel og barselsperiode 
 • Skitsere undersøgelsesprogrammet i den normale graviditet, herunder prænatal screening
 • Beskrive indikationer og undersøgelsesmetoder for prænatal diagnostik og fosterovervågning i graviditeten og under fødslen
 • Beskrive risikofaktorer, herunder psykosociale faktorer og medicinske tilstande, der kan påvirkes af eller influere på graviditeten.
 • Kunne vurdere akut behandlingskrævende tilstande i graviditeten
 • Beskrive hypertensive tilstande under graviditeten, herunder redegøre for mulige komplikationer og behandling
 • Beskrive principper for diagnostisering og behandling af truende for tidlig fødsel, tvillingegraviditet, stort fosterskøn, mindre liv, intrauterin væksthæmning, for tidlig fødsel, uregelmæssig fosterpræsentation, manglende fremgang, læsioner i fødselsvejen og infektioner i barselsperioden
 • Beskrive årsag til blødning i 3. trimester, under fødslen og i puerperiet samt beskrive behandlingsmulighederne
 • Redegøre for kvindens hormonelle cyklus og de fysiologiske forandringer ved menarke, menopause og klimakterium
 • Beskrive metoder til svangerskabsforebyggelse, herunder sterilisation, samt redegøre for fordele og ulemper ved de forskellige metoder
 • Beskrive lovgivningen om og metoder til provokeret abort samt redegøre for information til den abortsøgende, herunder de etiske problemstillinger
 • Redegøre for principperne for håndtering af tilstande med blødning og smerter i den tidlige graviditet
 • Beskrive screeningsprogram for cervikale præcancroser.
 • Beskrive relevante undersøgelsesforløb og -metoder, behandlingsmuligheder og prognose ved benigne og maligne gynækologiske tumorer
 • Beskrive principper for risikofaktorer, diagnostik, behandling og komplikationer for urogynækologiske lidelser, infertilitet, endometriose, polycystisk ovariesyndrom og uterine fibromer. 
 • Beskrive undersøgelsesforløb ved almindelige gynækologiske symptomer såsom udflåd, blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, kontaktblødning, barnløshed, urininkontinens og nedsynkning samt klimakterielle gener.
   

Færdigheder

 • Optage anamnese hos den normale gravide med udfyldelse af vandrejournal
 • Vurdere den gravide i 3. trimester og/eller ved fødsel med de 4 håndgreb, symfyse/fundus mål, hjertelyd og vaginal eksploration
 • Vurdere en cardiotocografi-kurve, udfylde og fortolke et partogram og registrere apgarscore
 • Optage anamnese hos en patient med almindeligt forekommende gynækologisk sygdom
 • Foretage en gynækologisk undersøgelse inklusive relevant prøvetagning.
   

Kompetencer

 • På en standardiseret og systematisk måde kunne foretage en gynækologisk undersøgelse og foretage de mest almindelige procedurer forbundet hermed.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling, kliniktimer, studenteraktiverende holdundervisning, færdighedstræning og kommunikationstræning
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i gynækologi og obstetrik.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i gynækologi og obstetrik angives under klinisk kursus i gynækologi og obstetrik.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 34
 • Klinik
 • 140,5
 • I alt
 • 205,5
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Overvære et intrauterint indgreb (ab pro, evac, hysteroskopi)
 • Overvære et fødselsforløb
 • Overvære sectio.
   

Færdigheder

 • Gennemføre patientkontakter, hvor den studerende er i lægens rolle, f.eks. stuegang på udvalgte patienter, udskrivelsessamtale med epikrise, ambulant kontrol, fødselsforløb, undersøgelse eller orientering før elektivt sectio eller samtale før planlagt gynækologisk operation.
 • Gennemføre patientkontakter på nyhenviste patienter, hvor den studerende er i lægens rolle, f.eks. blødning i tidlig graviditet, nyhenvist graviditet, blødningsforstyrrelser, provokeret abort, sterilisation, inkontinens, ovariecyste, prolaps, underlivsinfektion eller celleforandringer. Herunder optage anamnese, foretage objektiv undersøgelse, foretage gynækologisk undersøgelse under supervision, diskutere differentialdiagnoser, udredning og behandling.
 • Foretage gynækologisk undersøgelse på fantom og patient
 • Tage prøver ved gynækologisk undersøgelse, herunder smear, bakteriepodning og klamydiatest, på patient eller fantom
 • Føre en vandrejournal
 • Udføre de 4 håndgreb
 • Foretage symfyse-fundus mål
 • Sammenfatte og fortolke et cardiotocografi
 • Udfylde et partogram
 • Lytte hjertelyd med træstetoskop og doptone/cardiotocografi ultralyd
 • Foretage vaginal eksploration hos gravide, der ikke er i fødsel og hos gravide i fødsel under supervision.
 • Vaginalscanne under supervision
 • Registrere APGAR score
 • Gennemføre vagter, som ikke ligger i dagtiden.


Færdigheder, som den studerende skal vise, at hun/han behersker i forbindelse med sit ophold på CAMES:  

Kommunikation, informationssamtalen om den alvorlige besked:

 • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient/pårørende om den alvorlige besked
 • Eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen
 • Udvise empati og varetage patientens/den pårørendes krisereaktion på professionel måde.
   

Færdighedskursus i gynækologisk undersøgelse og samtale med gynækologisk patient:

 • Udføre en gynækologisk undersøgelse på fantom.
   

Kompetencer

 • Foretage de mest almindelige procedurer, som er relateret til den gynækologiske undersøgelse som f.eks. smear og podning.
 • Informere og overbringe besked om alvorlig gynækologisk/obstetrisk tilstand og prognose.