SMEA15063U  Klinisk kursus i pædiatri (2015-ordningen - fra foråret 2018)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical course in Paediatrics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at lære den studerende pædiatri på et niveau, hvor den studerende kan fungere som læge i klinisk basisuddannelse samt at begynde i en introduktionsstilling med henblik på pædiatri eller almen medicin.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for almindeligt forekommende sygdomsproblemer, akut svær sygdom, medfødte tilstande, kroniske sygdomme og de hyppigste degenerative sygdomme hos børn samt deres diagnostik og behandling. Der lægges mest vægt på de kliniske og praktiske aspekter, men den teoretiske baggrund er også vigtig.
 • Redegøre for organisationen af behandling af syge børn og foreslå visitation.
   

Færdigheder

 • Analysere problemstillingen for børn i alle aldre, inklusive at optage en alderssvarende anamnese, gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse samt tilpasse anamneseoptagelse og klinisk undersøgelse til problemstillingen
 • Vurdere et barn med hensyn til bevidsthed, velbefindende, herunder smerter eller angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling, kønsudvikling samt psykosocial tilstand
 • Identificere det akut eller kronisk syge barn
 • Skabe kontakt til børn i alle aldre.
   

Kompetencer

 • For børn i alle aldre, og for almindeligt forekommende pædiatriske tilstande:
  • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar
  • Forklare/redegøre for relevant undersøgelsesplan på foreliggende undersøgelsesresultater
  • Forklare/redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandling
  • Forklare/redegøre for patoanatomiske og patofysiologiske mekanismer, ætiologi, epidemiologi, forebyggelse og prognose samt psykosociale og udviklingsmæssige problemer
  • Informere og rådgive familier om børns medicinske, psykosociale, og udviklingsmæssige problemer
  • Udvise professional adfærd i forhold til barn og forældre
  • Have tilstrækkelig rutine til pålideligt og i et rimeligt tempo at indsamle og fortolke kliniske oplysninger om syge børn, foretage en primær vurdering og rapportere effektivt, herunder anvende relevante fagudtryk.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold på hospitalsafdeling med direkte patientkontakt, kliniktimer og studenteraktiverende holdundervisning
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i pædiatri.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i pædiatri angives under klinisk kursus i pædiatri.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Kompetencer

 • Udføre patientkontakter, hvor den studerende har haft lægens rolle. Patientkontakterne kan være journaloptagelse, ambulant besøg, stuegang eller børneundersøgelse på barselsgangen. Der kræves forskellige kontakter med hensyn til barnets alder og barnets diagnoser.
 • Kunne opnå et barns fortrolighed og optage en alderstilpasset anamnese
 • Kunne gennemføre en alderstilpasset klinisk undersøgelse og gennemføre en målrettet klinisk undersøgelse
 • Have vurderet et barns tilstand vedrørende: velbefindende, smerter, angst, kredsløb, respiration, hydrering, ernæring, vækst, psykomotorisk udvikling, kønsudvikling samt psykosocial situation
 • Planlægge udskrivelse og skrive epikrise
 • Fremlægge en patient på konference eller overfor en læge på afdelingen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Klinik
 • 140,5
 • Holdundervisning
 • 27
 • Forberedelse
 • 43
 • I alt
 • 215,5