SMEA15062U Klinisk kursus i almen medicin (2015-ordningen - fra foråret 2018)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal efter kurset kunne anvende tidligere indlært viden i mødet med den uvisiterede patient samt kende og kunne anvende den patientcentrede konsultationsproces. Den studerende skal kunne inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger.

Kurset indeholder et ophold hos en almen praktiserende læge (tutorlæge). Under opholdet skal den studerende optage nogle af sine konsultationer. Forud for hver videooptagelse indhenter den studerende tilladelse fra patienten. Den enkelte videooptagelse skal vare mellem 10 og 20 minutter.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for de problemer af fysisk, psykisk og social art i den sammenhæng, som befolkningen søger den praktiserende læge for.
 • Redegøre for begrebet ”shared care”, dvs. kende til opgavefordeling mellem primær og sekundærsektoren og kende til datafangstprogrammer ved kroniske sygdomme.
 • Redegøre for den praktiserende læges rolle som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie
 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå behandling af akutte tilstande
 • Modtage patienten, analysere, vurdere og foreslå eventuelt kontrolforløb for patienter med kroniske sygdomme i almen praksis
 • Analysere og vurdere behovet for kontakt til andre kliniske og parakliniske specialer, til sekundærsektor og til sociale myndigheder
 • Anvende, analysere og diskutere anvendeligheden af ”konsultationsprocessen” som kommunikationsværktøj i mødet med patienten i en patientcentreret konsultation
 • Analysere og bedømme tilgængelige forebyggende sundhedstiltag i forhold til den enkelte patient
 • Varetage ”gate-keeper” funktionen, dvs. at analysere og bedømme patientens behov for behandling i primærsektoren eller i sekundærsektoren.
   

Færdigheder

 • Anvende den patientcentrede model i læge-patientsamtalen
 • Udfærdige et problemorienteret journalnotat efter PSOAP modellen, dvs. i forhold til Problemer, Subjektive symptomer, Objektive fund, Analyse og Plan 
  • journalnotatet skal ICPC-kodes.
Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i klinisk kursus i oftalmologi
Kursusattest i klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i klinisk kursus i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Ophold hos almen praktiserende læge, forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Udover evalueringen af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i almen medicin.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i almen medicin angives under klinisk kursus i almen medicin.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 111
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 20
 • Klinik
 • 59
 • I alt
 • 205
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt ophold hos den alment praktiserende læge, godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Færdigheder

 • Ved holdundervisningen analysere mindst en af sine egne videoer i forhold til konsultationsprocessen og det faglige indhold og i den forbindelse kunne anvende den patientcentrede konsultation i almen praksis og kunne se patienten i et helhedsperspektiv.
   

Kompetencer

 • Selvstændigt modtage, analysere, vurdere og foreslå behandling eller kontrolforløb for forskellige uvisiterede patienter i tutorlægens praksis. Patientkontakterne skal være inden for forskellige problemstillinger inden for kategorierne rygklager, artroser, skader på bevægeapparatet, hjerte-karsygdomme og forhøjet blodtryk, hypercholsterolæmi, type 2 diabetes, øvre luftvejsinfektioner, astma, kronisk obstruktiv lungelidelse, depression, demens, smerter i underlivet, udflåd, graviditetsprofylakse, børneprofylakse, vejledning om antikonception, urinvejsinfektion, prostatahypertrofi, reflux, gastrit, colon irritabile og neoplasmer.