SMEA15031E  Eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Statistics, Epidemiology and Medical Sociology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi er registreret under kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt. Dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Èn intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert og som sundhedsfremmer.

Viden

 • Beskrive statistiske aspekter, herunder faldgruber, i dagligdags kliniske problemer
 • Beskrive statistiske nøglebegreber samt simple statistiske tests
 • Redegøre for de hyppigheds- og associationsmål, der anvendes i deskriptive og analytiske studier.
 • Redegøre for de mest anvendte epidemiologiske studiedesigns
 • Beskrive disse studiedesigns væsentligste anvendelsesområder samt styrker og svagheder
 • Beskrive de væsentligste processer, der leder til fejlagtige forskningsresultater (konfounding, selektions- og informationsbias samt tilfældighed) samt identificere typiske eksempler på sådanne processer i medicinsk litteratur.
 • Beskrive metoder til at vurdere kausalitet samt diskutere kausaliteten af konkret beskrevne associationer fra den medicinske litteratur
 • Forklare betydningen af demografiske, sociale og psykosociale forhold for folkesundheden og de væsentligste folkesygdomme
 • Redegøre for mulige mekanismer bag disse forhold
 • Redegøre for samspillet mellem biologiske og sociale processer i udviklingen af væsentlige sygdomme og helbredsproblemer
 • Redegøre for det danske sundhedsvæsens opbygning, finansiering, beslutningstagere, aktører samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.
 • Redegøre for alternative modeller til udformning af sundhedsvæsener samt alternative og/eller komplementære metoder til styring af sådanne.
   

Færdigheder

 • Foreslå og diskutere de mest hensigtsmæssige studiedesigns til løsning af konkrete videnskabelige problemstillinger indenfor medicin.
 • Kritisk fortolke og diskutere en medicinsk videnskabelig artikel, der er baseret på epidemiologiske metoder, herunder resultaterne af statistiske analyser.
 • Udføre simple statistiske analyser og fortolke resultater af statistiske analyser på baggrund af computer output eller medicinske tekster og sætte disse i forhold til det underliggende videnskabelige problem.
 • Vurdere anvendelsen af forskellige forebyggelsesstrategier og reflektere over lægens rolle i forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Analysere, diskutere og vurdere konsekvenser af politiske og organisatoriske tiltag, der berører sundhedsvæsenet.
 • Diskutere og vurdere styringsredskabers og -rationers betydning for aktører og aktiviteter i relation til et specifikt tema, herunder for samarbejdet/​koordinationen mellem sundhedsvæsenets forskellige dele og faggrupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 5