SMEA15024U  Klinisk kursus i anæstesiologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Anaesthesia

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til faget anæstesiologi og skal give den studerende en basal teoretisk viden og praktisk tilgang til anæstesi, intensiv terapi og smertebehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende vedrørende patienter med anæstesiologiske problemstillinger:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, og som professionel

Viden

Generelt:

 • Redegøre for anæstesiologiens arbejdsområder (anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling samt præhospital behandling).


Anæstesi:

 • Redegøre for formålet med præoperativ vurdering, perioperativ risikovurdering, ASA klassifikation, fasteregler samt patientinformation om anæstesiforløb, risiko og mulige komplikationer
 • Redegøre for normale værdier for blodtryk, puls, arteriel iltmætning og koncentration af carbon dioxid i udåndingsluft
 • Redegøre for sædvanlige medikamina til generel anæstesi: intravenøse sovemidler, inhalationsanæstetika, intravenøse opioider samt neuromuskulære blokerende midler
 • Beskrive perioperative komplikationer som f.eks. hypotension og hypoksæmi og på basalt niveau beskrive behandlingen af disse
 • Redegøre for monitorering af patient i forbindelse med anæstesi
 • Redegøre for observation af patienter under anæstesi og i opvågningsfasen
 • Redegøre for fremgangsmåden ved anlæggelse af spinal-, epidural- og perifer nerveblokade, indikationer og komplikationer
 • Redegøre for perioperativ væskebehandling, inklusive indikation for blodtransfusion
 • Redegøre for, hvordan frie luftveje sikres og angive indikationer for brug af larynxmaske samt trakeal intubiation.
   

Intensivmedicin:

 • Redegøre for kriterier for visitation til intensiv afdeling
 • Redegøre for principper for basal behandling af respiratorisk og cirkulatorisk svigt
 • Redegøre for basale principper i et væskeregnskab og kunne lægge et væskeskema
 • Redegøre for behandling af hypovolæmi, hypokaliæmi, hyperkaliæmi
 • Tolke arteriepunktur.


Smertebehandling:

 • Redegøre for basale principper i akut smertebehandling
 • Redegøre for principperne i en plan for postoperativ smertebehandling til ASA 1-2 patienter.

 

Kursusattest i grundlæggende klinik
Ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer
Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer angives under kursus i intern medicin, kursus i kirurgi, kursus i anæstesiologi og kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes selvstændigt:

 • Stille diagnosen hjertestop
 • Udføre basal genoplivning, heunder gøre rede for behandlingssekvens ved genoplivning når man er alene, og når man er et team.
 • Kende forskel på stødbar og ikke-stødbar rytme
 • Anvende algoritme for genoplivning
 • Demonstrere anvendelse af defibrillator samt kunne dosering for børn og voksne
 • Redegøre for indikation af standard medikamina i forbindlese med genoplivning samt standarddosering for voksne og børn.
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision:

 • Monitorere patient til anæstesi
 • Klargøre patient til anæstesi
 • Udføre maskeventilation og lægge tungeholder
 • Ventilere manuelt på tube eller larynxmaske
 • Lægge postoperativ smerteplan ASA for 1-2 patienter
 • Lægge væskeskema på intensiv patient og kende begreber
   

Færdigheder, som skal overværes:

 • Udføre regional anæstesi
 • Intubere en patient.
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 74
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse
 • 40
 • I alt
 • 122