SMEA09040U Kursus i klinisk farmakologi og forordningslære

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Course in Clinical Pharmacology and Health Legislation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - ikke obligatorisk

Kursusindhold

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand, og den praktiske ordinationsproces. Der undervises i følgende emner:

 • Receptskrivning
 • Lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler
 • Organisering af lægemiddelområdet, herunder krav til journalføring af lægemiddelordinationer og lægemiddelkomitesystemet
 • Opgørelser af medicinforbrug
 • Ordinationsret
 • Lægemiddelordination til risikogrupper
 • Utilsigtede hændelser med lægemidler, fejl, mangler og compliance
 • Lægemiddelforgiftninger, illegale lægemidler og dopingmidler
 • Lægemiddelbivirkninger og systemer til erkendelse af bivirkninger
 • Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • Interaktion mellem de hyppigst benyttede kosttilskud, naturlægemidler, alternative behandlingsformer og den lægeligt ordinerede medicin
 • Evidens for effekt, der tilskrives kosttilskud, naturlægemidler og alternative behandlingsformer
 • Incidens og prævalens af anvendelse af kosttilskud, naturlægemidler og alternative behandlingsformer
 • Regler for lægers pligt til at søge om tilladelse til at være tilknyttet en lægemiddelvirksomhed.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at

 • kende til lovgivning om lægemiddelordination
 • kunne skrive ekspederbare recepter
 • kende til terapeutisk lægemiddelmonitorering, utilsigtede hændelser og rationel farmakoterapi.
Forelæsninger og case-baseret holdundervisning
Kurset evalueres som en del af eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiolog samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi samt OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer er registreret under klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

Den studerendes arbejdsbelastning for klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi, kursus i klinisk farmakologi og forordningslære, OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer fremgår samlet af eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 66
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 10
 • I alt
 • 86
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Ingen prøve
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen prøve