SMEA09028U Klinisk kursus i intern medicin II

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Internal Medicine II

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Formål med kurset er:

 • At færdiggøre den studerendes kliniske uddannelse i intern medicin, så den studerende efter kandidateksamen kan fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling.
 • At fastholde og uddybe den studerendes kliniske færdigheder, så den studerende vil kunne have ansvaret for et lille antal patienter.
 • At træne kommunikation af basal information til patienten i respekt for individet og under inddragelse af medicinsk psykologiske og etiske overvejelser
 • At opnå indsigt i rationel farmakoterapi af relevans for medicinsk behandling og blive i stand til at udfærdige fejlfrie, entydige og ekspederbare recepter.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne: 

 • Udføre et medicinsk interview med patienter, der skal indlægges på medicinske sengeafdelinger, således at relevante og vigtige biomedicinske, psykologiske og sociale fakta bliver identificerede, og at der oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten.
 • Udføre en generel, aldersspecifik og symptom-/​problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • Stille diagnoseforslag og skrive journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse
 • Opstille forslag til et relevant undersøgelsesprogram, samt på basis af dette vurdere diverse differentialdiagnoser, dvs. kunne tolke parakliniske undersøgelser, mikrobiologiske dyrkningssvar, resultater af røntgenundersøgelser, klinisk biokemiske og fysiologiske samt patologiske undersøgelser
 • Informere patienten tilfredsstillende om f.eks. et prøvesvar eller en røntgenundersøgelse på et basalt niveau i tale og skrift
 • Forstå patientens situation
 • Foretage medicinsk etiske overvejelser
 • Opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf
 • Skrive epikrise
 • Syne afdød. 
Bestået klinisk kursus i intern medicin I
Bestået klinisk kursus i kirurgi I
Ophold på kliniske afdelinger, forelæsninger og holdundervisning.
Kurset evalueres som en del af eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiolog samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi samt OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer er registreret under klinisk kursus i intern medicin II, klinisk kursus i kirurgi II, klinisk kursus i anæstesiologi og kursus i klinisk farmakologi og forordningslære.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 73
 • Klinik
 • 185
 • I alt
 • 258
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

 • Udføre et medicinsk interview med patienter, der skal indlægges på medicinske sengeafdelinger, således at relevante og vigtige biomedicinske, psykologiske og sociale fakta bliver identificerede, og at der oprettes og vedligeholdes en god relation til patienten.
 • Udføre en generel, aldersspecifik og symptom-/​problemfokuseret objektiv undersøgelse
 • Stille diagnoseforslag og skrive journal med udgangspunkt i anamnese og objektiv undersøgelse
 • Opstille forslag til et relevant undersøgelsesprogram, samt på basis af dette vurdere diverse differentialdiagnoser, dvs. kunne tolke parakliniske undersøgelser, mikrobiologiske dyrkningssvar, resultater af røntgenundersøgelser, klinisk biokemiske og fysiologiske samt patologiske undersøgelser
 • Informere patienten tilfredsstillende om f.eks. et prøvesvar eller en røntgenundersøgelse på et basalt niveau i tale og skrift
 • Forstå patientens situation
 • Foretage medicinsk etiske overvejelser
 • Opstille en rationel behandlingsplan og evaluere effekterne heraf
 • Skrive epikrise
 • Syne afdød.