SITB15004U Introduktion til organisationsanalyse og sundhedsvæseners struktur og funktion

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Introduction to Organization Analysis and the Structure and Function of Health Care Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til, hvordan de kan læse studier af sundhedsvæsenets organisering og opnå viden om det danske sundhedsvæsens struktur og funktion. De studerende skal lære at vurdere studier af organisering og arbejdspraksis i de organisationer, hvor it-systemer skal fungere. De skal kunne identificere de antagelser, de hviler på, og vurdere de metoder, de har brugt. Der skal oparbejdes basal viden om det danske sundhedsvæsen og der skal arbejdes med at udvikle den samfundsvidenskabelige forståelse af konkrete organisatoriske sammenhænge, hvori it anvendes eller søges implementeret. De studerende skal lære at finde, læse og vurdere studier, der kan hjælpe til en bedre forståelse af, hvad der sker, når it bliver brugt i sundhedsvæsenet, og vide, hvordan udvalgte dele af sundhedsvæsenet er organiseret i Danmark.

Faget består at to overlappende temaer: 1) introduktion til det danske sundhedsvæsens organisering og centrale aktører, 2) organisationsanalytisk indføring i at forholde sig til teoretiske perspektiver, begreber og metoder.

Målet er, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive det danske sundhedsvæsens overordnede organisering og centrale aktører

 • skelne mellem og beskrive grundantagelser og erkendeinteresser i forskellige organisationsanalytiske retninger

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika

 • skaffe sig indsigt i organiseringen af et udvalgt område af sundhedsvæsenet på et niveau, der ville være relevant forud for eksempelvis en jobsamtale

 

Kompetencer

 • identificere organisatoriske aspekter af en given arbejdsopgave

 • finde litteratur med relevans for en sådan arbejdsopgave

 • analysere studier af udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet

 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen

 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 159
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 26
 • Projektarbejde
 • 75
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutters mundtlig eksamen baseret på en skriftlig synopsis. Synopsis kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til tre. Ved gruppeaflevering skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for hvilke bidrag. Synopsen afleveres efter kursusafslutning og skal afspejle det emne der udstikkes af den eksamensansvarlige til den givne aflevering
Hjælpemidler

Alle – dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive det danske sundhedsvæsens overordnede organisering og centrale aktører.

 • skelne mellem og beskrive udvalgte organisationsanalytiske retninger med henblik på deres respektive grundantagelser og erkendeinteresser

 

Færdigheder

 • vurdere studiers organisationsanalytiske karakteristika

 • skaffe sig indsigt i et udvalgt område af sundhedsvæsenet på et niveau, der ville være relevant forud for eksempelvis en jobsamtale

 

Kompetencer

 • identificere organisatoriske aspekter af en given arbejdsopgave

 • finde litteratur med relevans for en sådan arbejdsopgave

 • analysere studier af udvikling, implementering og anvendelse af it i sundhedsvæsenet

 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen

 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser