SITA11005E Eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Exam in Data Processing in Health Care

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - obligatorisk

Kursusindhold

I denne eksamen evalueres Kursus i datahåndtering i sundhedssektoren.

Kursus i datahåndtering i sundhedssektoren
Arbejdsbelastning for de studerende omfatter både kursus- og eksamen i datahåndtering i sundhedssektoren.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 16
 • Forberedelse
 • 168
 • Forelæsninger
 • 22
 • I alt
 • 206
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
En intern bedømmer
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i datahåndtering i sundhedssektoren

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • redegøre for indholdet i og organiseringen af data i de væsentligste danske sundhedsregistre,
 • redegøre for nogle væsentlige sygdomsklassifikationser,
 • redegøre for, hvilke faktorer der har betydning for validiteten af registerdata og for metoder til vurdering af validiteten
 • redegøre for forskellige strategier for udbredelsen og anvendelsen af registerdata
 • redegøre for, hvordan registerdata kan tjene både administrative og forskningsmæssige formål
 • forklare, hvordan indsamlede registerdata kan anvendes som kvalitetsindikatorer, såvel procesindikatorer som resultatindikatorer
 • kunne demonstrere hvorledes man omformer rå registerdata til data som kan undergå statistisk analyse
 • gennemføre analyse af registerbaserede data,
 • kunne præsentere registerdata grafisk
 • redegøre for anvendelsen af registerdata i deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • redegøre for, hvilke forhold der betinger, at data kan nyttiggøres til informationer for den almindelige borger
 • redegøre for balancen mellem detaljeringsgrad og "støj" (misklassifikation og statistisk variation)
 • redegør for metoder til vurdering af datakvalitet og beskrive faktorer, som har betydning herfor og give praktiske eksempler
 • identificere kvalitetsindikatorer ud fra eksisterende registerdata og kunne demonstrer bruges af disse i relation til specifikke applikationer
 • redegøre for potentialer ved kobling af danske sundhedsregisterdata med hhv. biobanker og andre typer af dataregistre