SITA08002U  Statistiske metoder

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Statistical Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i it og sundhed - obligatorisk

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til statistisk metode omfattende datatyper, deskriptiv statistik og sandsynlighedsfordelinger samt den statistiske teori omfattende estimation, konfidensintervaller og signifikanstest (p-værdier). Herudover gennemgås udvalgte standard analyser for kvantiative, kategoriske og binære data, inklusiv t-test, variansanalyse, simple og multipel lineær regression, chi2-test og logistisk regression (se den aktuelle kursusplan for en fuldstændig oversigt i Absalon).

Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, udførelse, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i brug af det statistiske software R.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: population, sample, model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete standard dataanalyser ved brug af det statistiske software R.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

Kompetencer

 • Overføre basal statistisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område fx på videregående kurser i epidemiologi, billedanalyse og bioinformatik.

 • Selvstændigt planlægge og udføre statistiske analyser .

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor statistiske oplysninger har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser samt rapportopgaver.
Point
10 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøven tager udgangspunkt i de godkendte rapportopgaver udarbejdet i grupper i løbet af kurset. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse i kurset. Godkendelse af to obligatoriske rapportopgaver udarbejdet i grupper.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi. Herunder reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 

Færdigheder

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst kommercielt statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 44
 • Forberedelse
 • 186
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275