SFKKB9051U Information og kommunikation om lægemidler

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Information and Communication about Medicines

Uddannelse

Kandidat i farmaci - valgfri, MSc in Pharmaceutical Sciences - elective, MSc in Medicinal Chemistry - elective, Kandidat i farmaceutisk videnskab - valgfri

Kursusindhold

Kursets indhold er lægemiddelorienteret og tilrettelagt med eksempler på farmaceutiske arbejdsopgaver. Indholdet omhandler teorier om og analyser af

 • planlagt kommunikation, herunder målgruppeanalyse
 • retorik
 • mundtlig kommunikation
 • segmentering
 • tekstanalyse
 • skriftlig formidling
 • markedsføring af lægemidler

 

De studerende trænes i mundtlig og skriftlig formidling samt i udarbejdelse af et formidlingsprodukt.

Målbeskrivelser

At forsyne de studerende med redskaber og færdigheder i tilrettelæggelse af faglig formidling inden for de farmaceutiske fagområder. Med redskaber menes her såvel væsentlige relevante begreber og modeller som skriftlige og mundtlige arbejdsmetoder og -teknikker.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere en formidlingsopgave ud fra forskellige teoretiske perspektiver

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde 
 • Kan samarbejde med professionelle formidlere
 • Fra Patos til Logos - videnskabsretorik for begyndere af Leif Becker Jensen. Roskilde Universitetsforlag, 2004
 • Artikler, noter og PowerPoint-præsentationer fra forelæsninger.
 • En samling af ressourcematerialer til brug for projektopgaven lægges på kursushjemmesiden.
Der kræves et helt basalt kendskab til lægemiddelområdet.
•Forelæsninger: 28 timer
•Klassetimer: 32 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 72
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 32
 • Projektarbejde
 • 74
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset afvikles med kursusattest og den studerende bedømmes på grundlag af aktiv deltagelse forstået som:
1. Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Herved forstås mundtlige fremlæggelser (taler og faglige præsentationer) samt aktiv deltagelse i en gruppes projektarbejde med projektopgaven.
2. Bidrag til skriftlig projektrapport og produkt, mundtlig præsentation af projektrapport og produkt samt mundtlig opponering af andre gruppers projektopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af kursusdeltagelsen skal den studerende kunne:

Viden

 • Kan redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • Kan redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • Kan redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • Kan afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • Kan anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • Kan vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden

 

Kompetencer

 • Kan anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde