SFAKIF300U Studieophold på apotek (30 ECTS)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Pharmacy Internship (30 ECTS)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i farmaci - obligatorisk

Kursusindhold

Under studieopholdet deltager den studerende i apotekets daglige opgaver i forbindelse med lægemiddelekspedition, farmakoterapi i praksis (medicingennemgang, medicinprofiler, patientsikkerhed, lægemiddelrelaterede problemer, klinisk farmaceutiske funktioner og patientvejledning), møder med andet sundhedspersonale, apotekets organisation, ledelse og økonomi samt kvalitetssikring.

Den studerende og vejleder udarbejder i fællesskab en plan for studieopholdets indhold herunder den tidsmæssige fordeling og placering af den studerendes studierelaterede opgaver. Studieopholdet tilrettelægges således, at den studerende får lejlighed til at indleve sig i apotekets interne og eksterne funktioner.

Under studieopholdet indgår den studerende tillige i apotekets specielle opgaver, som foregår internt på apoteket eller i eksternt samarbejde med patienter og fagpersoner . Herudover skal den studerende under studieopholdet gennemføre selvstændige studieopgaver, dels i form af særlige opgaver der har relation til apotekets hverdag, dels i form af en obligatorisk udstationering. På PharmaSchool indgår endvidere følgende elementer i studieenheden: To (valgfrie) introduktionsdage i januar og to teoriforløb i marts og maj (henholdsvis 5 og 3 dage). Disse indeholder forelæsninger, praktiske øvelser og gruppearbejde inden for følgende emner: Kommunikationsteori og -praksis, ledelse og organisering på apotek, klinisk farmaci, patientsikkerhed, farmaceutisk omsorg, patientsikkerhed, lægemiddelrelaterede problemer, medicinprofilgennemgang, tværfagligt samarbejde, selvmedicinering/egenomsorg, skrankeekspedition, refleksioner, farmakoterapi, apoteksøkonomi, sundhedsydelser, apotekets rolle, etik mm.

Målbeskrivelser

Studieopholdet har til formål:

 • at få de studerende til at tilegne sig viden og at reflektere over den tilegnede viden i en praksissituation.
 • at give de studerende træning og færdigheder i ekspedition af lægemidler og kommunikation med patienter og fagpersoner.
 • at give de studerende kendskab til klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende aktiviteter på apoteket.
 • at bringe de studerende i kontakt med patienter og brugere af sundhedsvæsenet.
 • at give de studerende mulighed for at indleve sig i farmaceutens rolle, herunder arbejds- og ansvarsområder, på apoteket, i den primære og sekundære sundhedssektor og i det tværfaglige samarbejde i det lokale sundhedsvæsen.
 • at få de studerende til at integrere og afprøve i praksis den teoretiske viden fra forudsætningsfagene.

 

LÆRINGSMÅL:

1. Viden

a. Kan redegøre for hovedpointer indenfor følgende farmaceutisk praktiske vidensområder

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

2. Færdigheder

a. Har præsteret og beskrevet færdigheder indenfor følgende farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger
   

b. Kan demonstrere gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

c. Kan demonstrere initiativ, kreativitet, selvstændighed

 

3. Kompetence

a. Har udviklet refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder
   

b. Kan demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden på et samfundsniveau
 • Udvalgte love og regler vedrørende apotekervæsen og lægemiddeldistribution
 • Tindall WN, Beardsley RS, Kimberlin CL Communication Skills in Pharmacy Practice. 6th edition, Lippincott Williams & Wilkins; 2012
 • Materialer på kursushjemmesiden i forbindelse med Start på apotek-dagene og Københavnerugerne
 • Samtlige undervisningsmaterialer fra forudsætningsfagene
De studerende skal have bestået følgende fagelement inden studieopholdet påbegyndes: SFAKB0031E Pharmacotherapy.

Sprogkrav: Udenlandske farmaceuter, som ønsker at få autorisation som farmaceut i Danmark, skal have bestået Studieprøven i dansk.
Studieopholdet er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende endvidere har opnået en viden svarende til indholdet i følgende fagelementer: SFAKIF302U Toxicology og SFAKB0021U Lægemiddelpolitik, -økonomi og -etik.
6 måneder på apotek. På Fakultetet afholdes der 2 dages introduktion til studieophold i januar måned samt to teoriforløb i marts og maj af i alt 8 dages varighed.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 70
 • Forberedelse
 • 64
 • Forelæsninger
 • 35
 • Praktik
 • 629
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • I alt
 • 830
Point
0 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kursusattest SFAKIF300U - Løbende bedømmelse bestås ved at den studerende:
1. Har indsendt "Attest for gennemført studieophold" underskrevet af vejleder på apoteket.
2. Har deltaget i minimum 50 % af Københavnerugerne.
3. Har bestået prøve i "Teoretisk Lovgivning".
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at kunne opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Udvise et passende fagligt vidensniveau (dybde)

Færdigheder

 • Overholde opstillet tidsplan

 • Udføre en tilfredsstillende afrapportering, både løbende og ifm. aktivitetsoversigtsudfyldelse

 • Beskæftige sig med emner, der dækker kursusbeskrivelsens målbeskrivelse (bredde)

 • Udvise et passende fagligt færdighedsniveau

 • Gennemgå en faglig udvikling

 • Udføre skrankeekspeditioner og medicingennemgange

Kompetencer

 • Udvise et fagligt engagement

 • Blive integreret på et apoteket

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Tre opgaver af hver 3 siders omfang indsendes i hhv. marts, maj og juni.
Opgaverne omhandler:
- En organisatorisk/​ledelsesmæssig og/eller økonomisk problemstilling
- En lægemiddelekspeditionsmæssig/​rådgivningsmæssig og/eller etisk problemstilling
- En valgfri problemstilling

For at bestå den skriftlige delprøve skal hver af de 3 skriftlige opgaver bestås enkeltvis. I fald den studerende dumper en eller flere af de 3 skriftlige afleveringer, skal denne/disse genindleveres og bestås.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

Kunne redegøre for hovedpointer indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

Færdigheder

a) Kunne beskrive færdigheder indenfor størstedelen af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

b) Samt kunne fremvise gode skriftlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a) Kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b) Kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden på et samfundsniveau
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Den studerende forbereder præsentationer inden for alle nedenstående seks prædefinerede emner og medbringer disse præsentationer til den mundtlige eksamination:
1) klinisk farmaceutiske ydelser (medicingennemgang, sundhedsydelser mv.)
2) Patientperspektivet (empowerment/​selvmedicinering/​compliance/​concordance)
3) tværfagligt samarbejde
4) Kommunikation/​undervisning/​formidling
5) rationel farmakoterapi/​​kvalitet/​​patientsikkerhed
6) ledelse/​​organisation/​​økonomi

I forbindelse med den mundtlige eksamination trækker den studerende et af emnerne. Derefter giver den studerende sin præsentation og bliver efterfølgende eksamineret med udgangspunkt i præsentationen. Præsentationerne skal have hovedvægt på refleksive og læringsmæssige aspekter ift. de konkrete genstandsfelter.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest SFAKIF300U - løbende bedømmelse skal være bestået for at deltage i den mundtlige eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe USB stik med præsentationer af de 6 prædefinerede emner (beskrevet under "prøveform") samt egne noter til selve præsentationen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

a. kunne redegøre for hovedpointer indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte følgende vidensemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndtering
 • etiske lægemiddelproblemstillinger

 

Færdigheder

a. kunne beskrive færdigheder indenfor minimum to af de i målbeskrivelsen anførte farmaceutiske praksisemner:

 • lægemiddelekspedition og -distribution, kundekommunikation og faglig rådgivning,
 • klinisk farmaceutiske, lægemiddelfaglige og sundhedsfremmende funktioner og aktiviteter
 • rationel farmakoterapi, lægemiddelrelaterede problemer, sundhedsydelser, medicinsamtaler, selvmedicinering/​​​egenomsorg og patientsikkerhed
 • tværfagligt samarbejde i sundhedsvæsenet
 • organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed og i et lokalområdes sundhedsvæsen
 • formidling til og kommunikation med forskellige målgrupper
 • kvalitetsaspekter ifm. lægemiddelhåndteringetiske lægemiddelproblemstillinger

 

b. samt kunne fremvise gode mundtlige formidlingsevner, og demonstrere initiativ, kreativitet og selvstændighed.

 

Kompetencer

a. kunne beskrive refleksive evner i forhold til:

 • egen faglig udvikling via de konkrete opgaver på apoteket
 • overvejelser vedrørende farmaceutens rolle på apoteket specifikt og i sundhedssektoren generelt
 • at anvende teori hensigtsmæssigt i forhold til at udvikle de(n) erhvervede viden og færdigheder

 

b. kunne demonstrere evne til socialisering i forhold til:

 • at indgå i samarbejde med medarbejdere på apoteket og med øvrige samarbejdspartnere
 • at udføre aktiviteter med anvendbarhedspotentiale for apoteket – herunder selvstændigt at kunne gennemføre direkte kundeekspeditioner i skranken
 • at følge op på faglige input fra medarbejdere på apoteket
 • at formidle dele af de(n) erhvervede viden og færdigheder tilbage til apotek og/eller relevante samarbejdspartnere
 • at kunne perspektivere den tillærte viden på et samfundsniveau