SFABIL117U Systemfarmakologi - signalvejenes farmakologi: Udbydes første gang i efteråret 2017

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Systems Pharmacology - Signaling Pathways

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i farmaci - obligatoriske kursus i blok I på tredje år.

Kursusindhold
 • Centralnervesystemets opbygning og funktion, herunder lægemidler for psykiske lidelser, neurodegenerative sygdomme, kognitive problemer, stress, epilepsi, stofmisbrug og søvn.

 • Biologiske rytmer

 • Smerteperceptionens fysiologi, herunder lokale, stærke og svage analgetika samt begreberne misbrug og afhængighed.

 • Endokrinologi. Hormonproducerende organers fysiologi, og herunder antidiabetika, calcium regulerende hormoner, væksthormoner, thyroideahormoner, anabolske steroider, antikonception og glucocorticoider.

 • Mave/tarm kanalens anatomi og fysiologi inkl. leverens og pankreas funktioner, herunder fordøjelse samt lægemidler med virkning på ventriklens og tarmens funktioner.

 • Temperaturregulering, ernæring og organismens energiomsætning herunder midler mod fedme og antipyretika.

 • Farmakologiske hensyn til interaktioner, patientstratificering og udviklingsstadie
   

Indenfor disse emner undervises der bla. i organernes opbygning, funktion, fysiologi, almindeligt forekommende sygdomstilstande, behandlingsformer, lægemidlers klassificering, virkningsmekanismer, skæbne i organismen, indikationer, kontraindikationer, bivirkninger, samt forsøgsmodeller, sygdomsmodeller og videnskabelige fremgangsmåder der har ledt til afdækning af denne viden. I forbindelse med in vivo laboratorieøvelsen, som indgår i kurset, omtales etiske principper for anvendelse af forsøgsdyr til undervisning og forskning ligesom sikkerhedsmæssige aspekter og afledte forholdsregler gennemgås.

Målbeskrivelser

Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende en anatomisk/fysiologisk viden om organsystemernes opbygning, funktion og almindeligt forekommende patologier, samt på baggrund af denne viden forstå lægemidlers virkningsmekanisme, effekter og anvendelse.
 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende strukturer/funktioner:
  − Centralnervesystemet
  − Biologiske rytmer
  − Smerteperception
  − Det endokrine system
  − Mave/tarm kanalen
  − Temperaturregulering, ernæring og energiomsætning

 • for de nævnte strukturer/funktioner, redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.

 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.

 • forklareteorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.

 • forklare sammenhængen mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.

 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.

 • ud fra forskrift udføre måling af farmakodynamiske parametre.

 • foretage beregninger på og statistisk analyse af egne eller forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.

 • vurdere og fortolke behandlede data.

 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling til en nærmere beskrevet patient.

 

Kompetencer

 • samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt om fysiologiske og farmakologiske emner med såvel kolleger, andre akademiske og ikke-akademiske faggrupper og patienter, herunder forsyne disse med relevant faglig information.

 • selvstændigt analysere, systematisere og kritisk vurdere fysiologiske og farmakologiske emner, herunder valg af farmakologisk behandling

 • ved rationel praktisk tilgang afdække videnskabelige spørgsmål indenfor farmakologi og fysiologi

 • fortsætte egen uddannelse og kompetenceudvikling indenfor området
 • Fysiologilærebog (Silverthorn, Human Physiology, 7th ed., Pearson).
 • Farmakologilærebog (eg. Rang, H. P., Ritter, J. M, Flower, R.J. & Henderson, G.: Pharmacology, 8th ed., Elsevier)
 • Formelsamling (sammensat af undervisere)
 • Online-materiale med relation til fysiologibogen (Interactive Physiology2, video tutorials)
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til følgende studieenheder:
Farmaceutisk fysisk kemi I,
Farmaceutisk fysisk kemi II,
Cellulær og molekylær biologi
Farmaceutisk biologi
Basal Farmakologi
Organfarmakologi
Undervisningen består af:

46 forelæsninger. Forelæsningerne dækker bredt det i målbeskrivelsen nævnte med vægt på emner, der erfaringsmæssigt er svære at tilegne sig for den studerende. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, vil forelæsningerne inkludere inddragelse/aktivering af de studerende, f.eks. i form af besvarelse af indlagte spørgsmål/​mindre opgaver med tilbagemelding via interaktive it-medier (f. eks. Shakespeak/Learning Catalytics). Til brug sammen med fysiologibogen findes på forlagets (Pearsons) hjemmeside online-materiale, som de studerende forventes at anvende til forberedelse/​selvstudium/​selvevaluering. Materialet vil blive omtalt og inddraget i relevante forelæsninger.

3 dobbelte klassetimer med undervisning i a) centralnervesystemet; b) endokrinologi; c) ernæring og metabolisme). Klassetimerne bruges især til træning i løsning af analyseopgaver. Disse vil hvad type angår være sammenlignelige med de analyseopgaver, der vil blive stillet i et eksamenssæt.

2 laboratorieøvelser à 4 timer: Uterus in Vitro i øvelseslaboratorium; PowerLab øvelse indenfor CNS emner. Ved øvelserne arbejdes praktisk med realtidsmåling af fysiologiske/​farmakodynamiske parametre med tilhørende databehandling, statistisk analyse og fortolkning.
Kurset indeholder en in vitro øvelse, som skal gennemføres i øvelseslaboratorium med adgang til dyrestald (pt. Ø1)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 143
 • Forelæsninger
 • 46
 • Kollokvier
 • 6
 • Laboratorie
 • 8
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamenssættet vil indeholde omkring 15-20 opgaver og et antal underopgaver. Det vil indeholde opgaver fra et bredt spektrum af fagindholdet. Opgaverne vil spænde fra korte spørgsmål om paratviden til analyse af eksempelvis et datasæt eller et case-study.
Hjælpemidler

Ingen hjælpemidler tilladt

Der henvises til PC-eksamens hjemmeside link hvor standardopsætningen ved PC-eksamener under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremgår. 

Det er ikke tilladt at medbringe USB nøgle.

En formelsamling vil dog være tilgængelig ved eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for anatomi, fysiologi, og patofysiologi relateret til følgende organsystemer/​funktioner/​ tilstande:

  • Centralnervesystemets funktion, herunder psykiske lidelser, neurodegenerative sygdomme, kognitive problemer, stress, epilepsi, stofmisbrug og søvn.

  • Biologiske rytmer.

  • Smerteperception.

  • Hormonsystemerne.

  • Mave/tarm kanalen, leveren og bugspytkirtlen.

  • Temperaturregulering, ernæring og organismens energiomsætning.

 • for de nævnte organsystemer/​funktioner/​ tilstande redegøre for den integrerede funktion og regulering af flere enkeltorganer samt konsekvensen af forstyrrelser i de enkelte organer og organsystemers funktion.
 • redegøre for sædvanligt benyttede lægemidler til behandling af disse forstyrrelser, lægemidlernes skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger, interaktioner, indikationer og kontraindikationer.
 • forklare teorier for og metoder til undersøgelse af lægemidlers virkninger (og bivirkninger) på den intakte såvel som den syge organisme.
 • forklare sammenhængen mellem lægemidlers molekylære virkningsmekanismer, virkning på organismeniveau og terapeutisk anvendelse.

 

Færdigheder

 • anvende principperne fra fysisk kemi, cellebiologi, anatomi og basal fysiologi til at beskrive og forstå funktionen af enkeltorganer og deres indbyrdes samspil.
 • med bagrund i biokemisk og (pato)fysiologisk viden anvende farmakokinetiske og farmakodynamiske begreber og metoder til at forstå, vurdere og foreslå nye virkningsmekanismer, bivirkningsmekanismer, doserings- og administrationsprincipper for lægemidler.
 • foretage analyse af forelagte fysiologiske og farmakodynamiske datasæt.
 • vurdere og fortolke behandlede data.
 • vurdere og foreslå farmakologisk behandling af en nærmere beskrevet patient.