SFABIF208U Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Philosophy of Science and Social Pharmacy

Uddannelse

Bachelor i Farmaci - obligatorisk kursus på tredje semester.

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet.

Der undervises i typiske problemstillinger omkring brug af lægemidler i samfundet (eksempelvis non-compliance eller kommunikationsudfordringer i sundhedsvæsenet), herunder omfang, på hvilket samfundsniveau problemerne forekommer, baggrunde for problemerne samt mulige konsekvenser heraf. Kurset introducerer endvidere forskellige typer af forskningstraditioner og undersøgelser indenfor hele det farmaceutiske område (herunder samfundsfarmaci) samt introducerer videnskabsteoretiske koncepter og begreber så som: paragdime, objektivitet samt forskerens rolle. Som eksempel på naurvidenskabelige forskning tages udgangspunkt i øvelser udført på 2. semester i Fysisk Kemi. Der undervises endvidere i kvalitetskriterier indenfor kvalitativ som kvantitativ samfundsfarmaceutisk forskning. Dette indbefatter undervisning i statistik, hvor der anvendes statistik-kompetencer opnået gennem tidligere kurser mht. middelværdi, spredning, median, percentiler, normalområder, T-fordeling, statistisk variation samt T-tests. Statistik-undervisning på dette kursus indbefatter endvidere specifikt Chi2 test. Endelig fokuserer kurset på teoriforståelse og anvendelse af teorier, der beskriver patientperspektivet på brug af lægemidler. Disse forskellige elementer danner tilsammen baggrunden for at gøre studerende i stand til at tilegne sig relevant viden om især patienters brug af lægemidler nærmere, gennem kritisk analyse af videnskabelig litteratur og empiri.

De fire centrale temaer indenfor kurset er således:

 

 • Problematikker omkring brug af lægemidler i samfundet

 

 • Videnskabsteori

 

 • Kvalitetskrav til samfundsvidenskabelige undersøgelser

 

 • Patienters brug af lægemidler
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger indenfor eksempelvis compliance, concordance, coping, mv. herunder omfang og fordeling på forskellige samfundsniveauer
 • indsigt i centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, forskerens rolle, objektivitet/ subjektivtet
 • indsigt i kvalitetskrav for henholdvis kvantitativ og kvalitativ samfundsfarmaceutisk forskning
 • kendskab til basale teorier indenfor det farmaceutiske område angående patienters lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder:

 • diskutere baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstilllinger omkring optimal brug af lægemidler i samfundet
 • diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskaben og samfundsvidenskaben (samfundsfarmaci)
 • anvende relevante IT-redskaber (eksempelvis Pubmed) i forbindelse med struktureret informationssøgning i litteraturdatabaser
 • diskutere forhold omkring god forskningskvalitet i videnskabelig litteratur indenfor det samfunsfarmaceutiske område
 • skelne mellem forskellige former for teori samt redegøre uddybende for forskellige teorier, der beskriver patienters lægemiddelanvendelse
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer:

 • foretage en videnskabsteoretisk analyse 
 • forholde sig kritisk til kvaliteten af videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område, og på baggrund af dette uddrage relevant læring om samfundsfarmaceutiske problemstillinger
 • analysere data indenfor det samfundsfarmaceutiske område på baggrund af teori, der beskriver patienters perspektiv på lægemiddelanvendelse

Forskning om og med mennesker. Launsø, Olsen, Rieper. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 6. udgave, 2014.

Suppleres med diverse tekster, artikler mv gennem kursushjemmesiden 

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger indenfor hvert af de fire centrale temaer og klassetimer, hvor de studerende i grupper af 6-7 arbejder mere indgående med de introducerede emner, samt slutteligt afleverer en opgave. Opgaven angår besvarelse af predefinerede spørgsmål/ og eller forskellige øvelser. Der fordres brug af videnskabeligt sprogbrug samt korrekt referering til videnskabelig litteratur. Opgaverne indeholder bl.a. udførelse af et systematisk litteratur-review i forbindelse med tema/opgave 1, analyseøvelser af videnskabsteoriske cases indenfor tema/opgave 2, analyse af videnskabelige artikler både mht. indhold og kvalitet indenfor tema/opgave 3 samt udførelse af mindre interview herunder teoretisk analyse heraf indenfor tema/opgave 4. De studerende modtager konstruktivt feed-back fra en vejleder på hver af opgaverne.

Der afleveres således i alt 4 opgaver i løbet af kurset.
Kurset indgår som en del af IT-certificeringen af bacheloruddannelsen i farmaci mht. søgning af relevant litteratur gennem brug af litteraturdatabaser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 8
 • Forberedelse
 • 16
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 16
 • Projektarbejde
 • 154
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De studerende afleverer 4 opgaver i grupper af 6-7 studerende. Opgaverne afleveres via Digital Eksamen og skal godkendes af underviser.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Vejleder bedømmer opgaverne.
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal bidrage ligeligt til opgaverne og redegør for dette gennem en detaljeret logbog, der afleveres med hver opgave. Hvis mindre end 75% af samtlige spørgsmål i en opgave er besvaret tilfredsstillende, skal opgaven (eller dele af opgaven) genindsendes indenfor en uge. Sker dette ikke, kan kursusdeltagelsen ikke godkendes. Krav til tilfredsstillende besvarelse vil variere afhængigt af opgaven. Opgavebesvarelsen skal dog generelt afspejle, at de studerende har arbejdet seriøst med opgaven og har opnået de læringsmål, som hver af opgaverne specifikt retter sig imod.

Opgave 1:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger indenfor eksempelvis compliance, concordance, coping, mv. herunder omfang og fordeling på forskellige samfundsniveauer

 

Færdigheder

 • diskutere baggrunde for samt konsekvenser af identificerede problemstilllinger omkring optimal brug af lægemidler i samfundet
 • anvende relevante IT-redskaber (eksempelvis Pubmed) i forbindelse med struktureret informationssøgning i relevante litteraturdatabaser
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Opgave 2:

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • indsigt i centrale videnskabsteoretiske begreber: paradigme, forskerens rolle, objektivitet/ subjektivitet

 

Færdigheder

 • diskutere hvordan basale videnskabsteoretiske forhold udfoldes forskelligt i naturvidenskab og samfundsvidenskab (samfundsfarmaci)
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer

 • foretage en videnskabsteoretisk analyse 

 

Opgave 3:

Viden

 • indsigt i kvalitetskrav for henholdvis kvantitativ og kvalitativ samfundsfarmaceutisk forskning

 

Færdigheder

 • diskutere forhold omkring god forskningskvalitet i videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område

 

Kompetencer

 • forholde sig kritisk til kvaliteten af videnskabelig litteratur indenfor det samfundsfarmaceutiske område (herunder brug af statistik) og på baggrund af dette uddrage relevant læring om samfundsfarmaceutiske problemstillinger
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Opgave 4:

Viden

 • beskrivel basale teorier indenfor det farmaceutiske område herunder patienters lægemiddelanvendelse

 

Færdigheder

 • skelne mellem forskellige former for teori samt redegøre uddybende for forskellige teorier der beskriver patienters lægemiddelanvendelse
 • kunne udtrykke sig gennem videnskabelig sprogbrug

 

Kompetencer

 • analysere data indenfor det samfundsfarmaceutiske område på baggrund af teori, der beskriver patienters perspektiv på lægemiddelanvendelse

 

Herudover skal delspørgsmålene i opgaven vægtes acceptabelt samt referere korrekt til anden relevant litteratur.