SFABIF101U Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode II

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Social Pharmacy, Scientific Dissemination and Method II

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci

Kursusindhold

Undervisningen omfatter forelæsninger, klassetimer og udarbejdelse af specifikt stillede opgaver, der løses i grupper. Centrale temaer er: god metodebrug til undersøgelse af patienters lægemiddelviden, -holdninger og -handlinger, lægemiddelregulering samt videnskabelig formidling.

Der udarbejdes 3 opgaver i løbet af kurset, som bygger direkte på opgaver fra Samfundsfarmaci, faglig formidling og metode I. Første opgave på Samfundsfarmaci, faglig formidling og metode 2 omhandler udarbejdelse af dataindsamlingsinstrument og plan for rekruttering af deltagere til en selvvalgt samfundsfarmaceutisk undersøgelse på baggrund af tidligere udarbejdet problemformulering. Anden opgave angår indflydelse af lægemiddellovgivning (eksempelvis principper indenfor lægemiddelgodkendelse og pharmacovigilance samt information og distribution af lægemidler i primær- og sekundærsektoren) på det valgte samfundsfarmaceutiske problemfelt og sidste opgave omhandler videnskabelig formidling af resultaterne af egen undersøgelse.  Alle opgaver faciliteres gennem klasselærervejledning. Der gives specifikt feed-back fra en tildelt vejleder på alle afleverede opgaver i løbet af kurset. Egen vejleder vurderer desuden om opgaven er bestået.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for patienters lægemiddelviden, -holdninger og handlinger
 • Forholde sig kritisk til hvordan lægemidler reguleres og distribueres i samfundet

 

Færdigheder

 • Opbygge samt udføre selvstændige undersøgelser af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter af forhold af indflydelse på patienters lægemiddelanvendelse på baggrund af indsigt i forskningsprocessens faser herunder samfundsfarmaceutisk teori
 • Formidle resultater af egne udførte undersøgelser indenfor det samfundsfarmaceutiske område på en måde der lever op til typiske krav for videnskabeligt arbejde

 

Kompetencer

 • Forholde sig kritisk til forskningsresultater af undersøgelser indenfor det samfundsfarmaceutiske område herunder egne undersøgelser, samt kunne vurdere betydningen af de opnåede resultater for samfundet generelt.

 

Undervisningsmateriale

-                     Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. Vallgårda og Koch. Munksgaard, 2012,

-                     Videnskabelige artikler og anden litteratur på såvel engelsk som dansk

De studerende skal have bestået Samfundsfarmaci, Faglig formidling og metode I, da kurset er en direkte overbygning på dette kursus.
10 forelæsninger af 45 min. (dobbeltlektioner), 12 klasselektioner af 45 min. (dobbeltlektioner), 24 skemalagte projekttimer, 3 vejledningstimer af 60 min.
Kurset er en del af bacheloruddannelsens it-certifikat, idet der gives it-kompetencer indenfor ”hands on it” og ”it i faglig kontekst”.
I forbindelse med synopsearbejde arbejder de studerende i grupper af 6-7 personer. Det er ikke muligt at skifte gruppe undervejs.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 10
 • Forberedelse
 • 12
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 12
 • Projektarbejde
 • 118
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 165
Point
6 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer med opsyn.
48 timers forberedelse efterfulgt af 6-timers individuel skriftlig eksamen.
Til eksamen skal de studerende færdiggøre et påbegyndt videnskabeligt manuskript af samme lignende artikelform som sidste opgave. 48 timer inden selve eksamenen udleveres artiklens introduktion inkl. formål og en referenceliste samt teori. I løbet af forberedelsestiden forventes det, at de studerende sætter sig grundigt ind i artiklens fokus vha. referencelistens litteratur. Det forventes endvidere at de studerende tænker over relevante problemstillinger samt sætter sig ind i den anvendte teori. Til selve eksamenen udleveres det samlede påbegyndte manuskript, vejledning samt resultater, der skal integreres i manuskriptet for at fuldende dette.
Krav til indstilling til eksamen

De tre opgaver bedømmes med bestået/ ikke bestået og tjener som indstillingsgrundlag til skriftlig eksamen. Alle opgaver skal derfor bestås, før eksamen kan påbegyndes. Der gives feedback på hver af opgaverne umiddelbart efter aflevering. Hvis en opgave vurderes ikke-bestået, får gruppen en uges frist indenfor hvilken manglerne i opgaven skal være udbedret, så opgaven kan bestås.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December/ januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse

12 - Fremragende

Den studerende formår at demonstrere indgående forståelse af det samfundsfarmaceutiske område, dvs. kunne redegøre for samt forholde sig kritisk og analytisk til centrale problemstillinger indenfor området ved at diskutere baggrunden herfor samt konsekvenserne heraf gennem henvisning til teori og videnskabelig litteratur, samt formidle dette i videnskabeligt sprogbrug

Kunne begrunde behovet for brug af en teoretisk referenceramme som styringsredskab for forskningsprocessens faser samt argumentere for valg af relevante metoder i forhold til at undersøge en valgt problemstilling indenfor det samfundsfarmaceutiske område på en hensigtsmæssig måde

7 - God

Den studerende formår at opfylde dele af punkterne 1 og 2, dvs. kan redegøre for visse samfundsfarmaceutiske problemstillinger, kan udtrykke visse refleksioner om baggrunden herfor eller konsekvenser heraf, i nogen grad gøre brug af teori samt udvise en vis metodeforståelse, dog uden den nødvendige dybde og indsigt til at besvare hverken punkt 1 eller 2 til fulde.

02 - Tilstrækkelig

Den studerende formår at opfylde delelementer af punkterne 1 og 2, dvs. kan redegøre for visse samfundsfarmaceutiske problemstillinger samt udvise en vis teori- samt metodeforståelse.