SFABIF100U Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode I

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Social Pharmacy, Scientific Dissemination and Method

Uddannelse
Farmaci
Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at forberede studerende som aktive sundhedsprofessionelle til at bidrage til rationel farmakoterapi i samfundet. Dette formål sikres ved at gøre studerende i stand til at identificere problemstillinger omkring optimal lægemiddelanvendelse i samfundet bl.a. ved at inddrage videnskabelig litteratur, at opgøre og forklare tendenser indenfor lægemiddelforbrug samt anvende teorier der beskriver lægemidlers funktion i samfundet med særlig fokus på patientperspektivet.

Undervisningsformerne vil være en blanding af introducerende forelæsninger, klassetimer hvor de studerende i grupper arbejder mere indgående med emnerne samt slutteligt afleverer en stillet opgave hertil, hvorpå de modtager konstruktivt feed-back fra en vejleder. Der afleveres i alt 3 opgaver i løbet af kurset indenfor de tre centrale emner: Hvad er Samfundsfarmaci?, Forskningsprocessen - start (Litteraturlæsning og anvendelse af teori) samt Lægemiddelforbrug. De studerende vælger for opgave 2 og 3 mellem to årgangsbestemte samfundsfarmaceutiske temaer samt definerer en sygdomsgruppe indenfor hvilken opgave 3 finder sted.

 

Målbeskrivelser

 

 Viden

- kan redegøre for centrale samfundsfarmaceutiske problemstillinger herunder redegøre for basale begreber omkring lægemiddelanvendelse eksempelvis compliance, concordance, coping, mv.

- kan beskrive indholdet af flere teorier angående patienters brug af lægemidler

- kan redegøre for opbygningen af ATC/DDD systemet til brug til opgørelse af lægemiddelforbrug herunder redegøre for faldgruber i systemet 

 

Færdigheder

- kan definere essensen af og formålet med at udøve Samfundsfarmaci

- kan generere viden om samfundsfarmaceutiske problemstillinger på baggrund af videnskabelig litteratur

- kan operationalisere og analysere data indenfor det samfundsfarmaceutiske område på baggrund af teorier der primært beskriver forhold omkring patienters lægemiddelanvendelse

- kan anvende IT som værktøj til at udtrække data om lægemiddelforbrug fra centrale offentlige registre (eksempelvis Lægemiddelstatistikregistret)

- kan anvende IT som værktøj til at strukturere data og redegøre for mønstre i lægemiddelforbrug (eksempelvis gennem brug af Excel)

- kunne applicere viden om faktorer af betydning for lægemiddelforbrug til at forklare mønste af udviklinger i forbrug på gruppeniveau

 

Kompetencer

- kan iværksætte relevante undersøgelser indenfor det Samfundsfarmaceutiske område på baggrund af eksisterende videnskabelig litteratur 

- kan integrere teori i forskningsundersøgelser indenfor Samfundsfarmaci 

- kan udføre en lægemiddelforbrugsanalyse

- kan vurdere årsager og konsekvenser af visse forhold af betydning for patienters lægemiddelanvendelse

Lærebog: Vallgårda, Koch. Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. Supplerende tekster indenfor: hvad er Samfundsfarmaci?, kritisk litteraturlæsning samt lægemiddelforbrug

Bestået Videnskabsteori
Forelæsninger, klassetimer samt gruppearbejde i grupper af 6-7 studerende, der afleverer 3 beskrevne opgaver i løbet af kurset. Efter aflevering modtages mundtlig vejleder feedback. Kun forelæsninger og klassetimer (= holdundervisning) skemalægges. Herudover skemalægges dog 4-8 timer til støtte til gruppearbejde til udarbejdelse af hver af opgaverne(=projektarbejde).
Kurset indgår som en del af IT-certificeringen af Bacheloruddannelsen i Farmaci. I løbet af kurset opnås kompetencer inden for "hands on it" og "it i faglig kontekst"
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 8
 • Forberedelse
 • 12
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 12
 • Projektarbejde
 • 108
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 151
Point
5,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
De 3 opgaver skal bestås. Egen vejleder bedømmer dette.
Krav til indstilling til eksamen
Opgavebesvarelserne afleveres via ABSALON.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Mundtlig eksamination i de tre obligatoriske opgaver.
Kriterier for bedømmelse

Hvis mindre end 75% af samtlige spørgsmål i en opgave er besvaret tilfredsstillende, skal opgaven (eller dele af opgaven) genindsendes indenfor en uge efter det mundtlige vejledermøde. Sker dette ikke, dumpes opgaven og dermed kurset. Krav til tilfredsstillende besvarelse vil variere afhængigt at opgaven. Opgavebesvarelsen skal dog generelt afspejle, at de studerende har arbejdet seriøst med opgaven og har opnået de læringsmål, som hver af opgaverne specifikt retter sig imod. Herudover skal delspørgsmålene i opgaven vægtes acceptabelt, opgaven skal være formuleret i videnskabeligt sprog samt referere korrekt til andet relevant litteratur.