SFABB1011U Grundlæggende farmakologi og lægemiddelstoffers biotilgængelighed

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Fundamental Pharmacology and Bioavailability of Drugs

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Obligatorisk for studerende på bacheloruddannelsen i kemi med specialisering i medicinalkemi (KU, SCIENCE)

Valgfrit for studerende på natur-, sundheds- og teknisk videnskabelige uddannelser

Kursusindhold

Kurset giver de studerende indsigt i grundlæggende farmakokinetiske (PK) og farmakodynamiske (PD) termer og principper med vægt lagt på processer relateret til absorption, distribution, metabolisme og ekskretion (ADME) samt lægemiddelstoffers biotilgængelighed.

I forelæsningerne gives en indføring i en række grundlæggende PK begreber med hovedvægt lagt på ADME-egenskaber. Desuden gives en grundlæggende indføring i PD begreber med vægt lagt på forståelse af receptorer som lægemiddeltargets, herunder agonisme og antagonisme samt en gennemgang af de vigtigste fysisk-kemiske egenskaber for lægemiddelindholdsstoffet og processer, som har betydning for targeting og biotilgængelighed.

I klassetimerne arbejder de studerende med beregningsopgaver, der supplerer forelæsningerne inden for PKPD og biotilgængelig. Kurset indholder også eksperimentelle farmakologiske øvelse/demonstrationer, som illustrerer receptorfarmakologi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • opnået viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed
 • opnået viden om udvalgte lægemidler og lægemiddelstoffer samt om betydningen af farmakologiske parametre og biotilgængelighed i relation til lægemiddeludviklingsprocessen

 

Færdigheder

 • foretage beregninger og vurderinger af udvalgte parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data

 

Kompetencer

 • formidle viden/​​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt
 • Rang, Dale, Ritter, Flower & Henderson: Pharmacology, 7th ed., Churchill Livingstone 2012

 • Rowland, M. & Tozer, T.N.: Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Concepts and Applications, 4th ed., Lippincott, Williams & Wilkins, 2011

 • Steffansen B, Nielsen CU, Brodin B, Molecular Biopharmaceutics, Aspects of drug characterization, drug delivery and dosage form evaluation,1st ed., Pharmaceutical Press, 2010

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har bestået teoretiske kurser i organisk kemi (mindst 7,5 ECTS) og biokemi (mindst 7,5 ECTS) på bachelorniveau.
21 forelæsninger á 45 min.
13 klasselektioner á 45 min.
3 øvelsestimer
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Forelæsninger
 • 69
 • Kollokvier
 • 57
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Der henvises til PC-eksamens hjemmeside link hvor standardopsætningen ved PC-eksamener under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fremgår. 

Dog vil det ikke være tilladt at medbringe USB nøgle.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed

 

Færdigheder

 • gennemføre beregninger, analyser og vurderinger af parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data
 • formidle viden/​​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt

 

Kompetencer

 • håndtere betydningen af et lægemiddelstofs fysisk-kemiske egenskaber i relation til optimering af dets biotilgængelighed
 • anvende alle de for farmakologien relevante begreber, metoder og sammenhænge korrekt i relation til de stillede opgaver