SFABA0262U Analytisk kemi, Instrumentel, øvelser

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Analytical Chemistry, Instrumental, Laboratory Course

Kursusindhold

Ved øvelserne arbejdes med faste opstillinger af apparatur og reagenser m.v. Under øvelserne arbejder de studerende i grupper på almindeligvis 2 personer. Gruppen afleverer rapport over hver øvelse indeholdende resultater og databehandling tillige med en skriftlig besvarelse af tilknyttede øvelsesspørgsmål. Ved tilbagelevering af rapporter diskuteres de pågældende øvelser med de enkelte grupper. Ved øvelserne arbejdes i praksis med en række separationsmetoder såsom gaschromatografi (kapillar GC med flammeionisationdetektor og med massespektrometrisk detektor (GC-MS)), væskechromatografi (HPLC) med UV-, henholdsvis MS-detektor, ionbytningschromatografi og kapillarelektroforese. Som optiske metoder indgår spektrofotometri (UV-VIS), infrarød spektrometri (IR), nær infrarød spektrometri (NIR), atomabsorptionsspektrofotometri og fluorimetri i øvelserne. Elektrokemiske metoder præsenteres gennem ionselektive elektroder og arbejde med titreringers endepunktsbestemmelse. Elementer af validering af analysemetoder indgår ligeledes i undervisningen (herunder bl.a. linearitet, nøjagtighed, præcision, følsomhed, bestemmelsesgrænser, blindværdier, selektivitet og interferens). Der udføres desuden et mindre projekt, hvor de studerende selv planlægger og udfører analyse af et lægemiddel baseret på to forskellige farmakopémetoder.

Målbeskrivelser

Viden

 • har såvel praktisk som teoretisk viden om de analytiske metoder, der anvendes i kurset
 • kan redegøre for principperne ved analysemetoderne og deres anvendelsesområde samt for potentielle fejlkilder

 

Færdigheder

 • kan forstå og anvende den almindeligste terminologi inden for de omhandlede metoder med henblik på rapportskrivning og læsning af litteratur
 • kan udføre de fornødne beregninger i forbindelse med anvendelse af de enkelte analytisk kemiske metoder
 • kan vurdere pålideligheden af de opnåede resultater
 • kan afrapportere udførte forsøg kort, klart og entydigt

 

Kompentencer

 • Udvikle og anvende analytisk kemiske metoder i relation til udvikling af lægemiddelstoffer
 • Identificere og kvalitetsvurdere lægemiddelstoffer og hjælpestoffer
 • Kunne planlægge kemisk kvalitetssikring og kontrol af lægemidler

 

 • Daniel C. Harris: Quantitative Chemical Analyses 8th ed. (2010)
 • W.H. Freeman and Company, New York
 • Kompendium og øvelser i instrumentel analytisk kemi (2014), De Studerendes Råds Forlag, FARMA
Forudsætninger / Prerequisites
Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende studieenheder: Analytisk kemi, kvantitativ, almen og uorganisk kemi, spektroskopi, fysisk kemi, statistik og organisk kemi I og II.
18 øvelsesdage à 4 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 66
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aktiv deltagelse og rapporter. Ved deltagels forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter og opgavebesvarelser på grundlag af de udførte forsøg.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Aktiv deltagelse og rapporter. Ved deltagels forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter og opgavebesvarelser på grundlag af de udførte forsøg.