NPLB16001U Dyr, mennesker og samfund

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Animals, Humans and Society

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

I kurset bliver der formidlet grundviden om:
• menneskers anvendelse af dyr i forhold til dyrenes karakteristika og deres livscyklus
• forskelle og ligheder mellem de enkelte faktorer der indgår i forskellige former for dyrehold.
• hvilke forhold der spiller en rolle for om menneskets hold af dyr er økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt
• hvordan fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellige levevis. Der lægges vægt på såvel produktions- og hobbydyr som vilde dyr.
• det zoologiske systematiske system, grundlæggende morfologisk opbygning og udviklingslære (sammenhængen mellem evolution og anatomi).
• dyrs adfærd og de dyrevelfærdsmæssige aspekter der er knyttet til forskellige former for hold og brug af dyr
• gruppebaseret, problemorienteret projektarbejde – form, indhold og proces

Hovedvægten vil blive lagt på at skabe forståelse for aspekter omkring afbalancering af ønsker/krav til dyrenes præstation i forhold til hensynet til dyresundhed, dyrevelfærd, produktkvalitet og miljømæssig bæredygtighed.

På kurset vil følgende emner blive introduceret og diskuteret:
• Evolutionære, historiske og moderne aspekter af domesticeringen af dyr
• Retslige og etiske emner vedrørende hold og brug af dyr
• Dyret og dets livscyklus fra fødsel til voksen, og forskelle og ligheder mellem forskellige dyrearter
• Fodermidler og fodring af husdyr
• Dyreetologi, inklusiv læringsadfærd og elementer der indgår i velfærdsvurdering
• Genetisk variation og arvelighed
• Væsentlige faktorer/elementer, der indgår i og skal vurderes i de mest betydningsfulde husdyrhold, og vurderet i et komparativt perspektiv (pattedyr (inklusiv produktionsdyr, heste, kæledyr, forsøgsdyr), fugle og fisk)
• Fødevareproduktionskæden, fra jord til bord
• Husdyrhold set som et økonomisk system
• Forskellige former for dyreholds påvirkning af og samspil med miljøet
• Husdyrsektoren set i et bæredygtigheds perspektiv (økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed)

Hovedvægten vil blive lagt på dyrehold, hvor forholdene er bedst videnskabeligt dokumenterede, og derfra bibringes de studerende en evne til at kunne reflektere over komparative aspekter til andre dyrearter.

Målbeskrivelser

Efter at have afsluttet kurset vil den studerende være i stand til:

Viden:
• At kunne beskrive forskellige domesticerede dyr, deres livscyklus og relation til samfundet og miljøet, og kunne inddrage etiske og etologiske aspekter
• At kunne forstå den systematiske indplacering af brugsdyr i forhold til deres naturlige oprindelse
• At kunne beskrive de enkelte hvirveldyrklassers morfologiske opbygning og karakteristika
• At kunne beskrive den grundlæggende opbygning hos forskellige dyregrupper
• At kunne navngive en række almindelige dyr, deres karakteristika og levesteder
• At kunne beskrive og vurdere de elementer der indgår i forskellige former for dyrehold, herunder forskelligefodermidler
• At kunne reflektere over husdyrs behov i relation til fodring og nærmiljø samt betydning af omgang med mennesker og andre dyr
• At kunne reflektere over fødevare produktionskæden (fra jord til bord)
• At kunne reflektere over globale livscyklusser og emissioner af miljøskadelige elementer der kan relateres til vores hold af dyr
• At kunne udvise overblik over de forskellige opgaver der er knyttet til det husdyrfaglige felt og afgræsning til andre fagområder
• At kunne beskrive de centrale dyreetiske teorier og forskellige velfærdsdefinitioner
• At kunne beskrive de grundlæggende økonomiske sammenhænge forbundet med hold af husdyr

Færdigheder:
• At kunne forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundliggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellige levevis
• At kunne forklare på et basalt niveau hvordan dyr fungerer som individer og hvordan grupper og populationer af dyr interagerer med mennesket og hinanden under forskellige miljøforhold
• At kunne identificere og vurdere hvilke vigtige faktorer i et husdyrhold der kan have betydning for dyrenes livscyklus, præstationsevne og sundhed, og dermed den økonomiske og sociale betydning af husdyr for mennesket
• At kunne analysere betydningen af forskellige typer af husdyrproduktioner for miljøet (inklusiv klima) og kvalitativt vurdere deres bæredygtighed, lokalt såvel som globalt 
• At kunne identificere og gøre sig overvejelser om dyreetiske problemstillinger ifm. menneskets omgang med dyr ved forskellige former for brug og hold af dyr
• At kunne identificere, analysere og formulere en faglig relevant problemstilling
• At kunne gennemføre en problembearbejdning
• At kunne søge relevant litteratur, citere korrekt og udforme en litteraturliste
• At kunne formidle faglige problemstillinger i skrift og tale, således at det lever op til normerne for videnskabelig formidling inden for fagområdet

Kompetencer:
• At kunne henføre en bestemt anatomisk opbygning til en bestemt hvirveldyrgruppe
• At være i stand til at kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere sammenhæng i dyrs livsform, fysiologi og anatomi.
• At være i stand til at samarbejde omkring organisering, planlægning og gennemførsel af et projekt
• At være i stand til at håndtere komplekse problemstillinger
• At være i stand til at diskutere husdyrfaglige problemstillinger i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv
• At være i stand til at diskutere forskellige former for dyrehold i et økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtighedsperspektiv

Fremgår af kursusplanerne som fremlæges på Absalon før kursusstart. Lærebøger til blok 1 vil desuden annonceres på KLAR-PARAT-STUDIESTART for nystartede Husdyrvidenskabsstuderende.

Kurset består af forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, cases og et større selvvalgt problemorienteret projektarbejde på gruppebasis samt ekskursioner. Kurset starter med vejledende forelæsninger som introducerer kurset og uddannelsen. Der gives en komparativ introduktion til forskellige betydende dyrehold, dyrenes placering i dyreriget samt stadier i dyrets liv der tilsammen udgør dets livscyklus. Forskellige former for hold og brug af dyr vil blive diskuteret i lyset af dyreetiske tankegange for at kunne forstå de forskellige dyreetiske tankesæt, som lever side om side i den moderne verden. Der gives en komparativ introduktion til husdyrhold ud fra et system synspunkt, for at kunne forstå de ligheder og forskelle mellem de forskellige faktorer der indgår og skal tages højde for ved hold af forskellige dyr. Den opnåede viden fra forelæsningerne vil blive brugt til at løse realistiske og praktiske problemer i forbindelse med løsning af et antal tematiske opgaver. Dertil kommer et større problemorienteret gruppeprojekt, som vil give de studerende mulighed for at udforske måden hvormed hold af dyr kan medvirke til at fremme menneskelig velfærd i bredeste forstand (økonomisk, ernæringsmæssigt, fysisk og socialt), samt de dyreetiske og miljømæssige problemstillinger derkan opstå i tilknytning til hold og brug af dyr.
Forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, gruppearbejde, seminarer, ekskursioner, samt et længere projektforløb.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 40
 • Forelæsninger
 • 95
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 165
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 min
Den skriftlig prøve er en multiple choice eksamen inden for zoologi.
Den mundtlig eksamen er baseret på den litteratur, der ligger til grund for temaopgaverne.

Eksamensdelene vurderes individuelt og vægtes lige. Delprøverne skal ikke bestås i samme eksamenstermin men begge eksamensdele skal beståes, for at kurset er bestået.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt projektrapport og afsluttende seminar samt mindst 75 % af temaopgaver godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlig multiple choice eksamen uden hjælpemidler.

Mundtlig eksamen alle hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis kriterierne for indstilling til eksamen ikke er opfyldt, kan de opfyldes forud for en reeksamen, hvis manglende temaopgaver eller projektrapport afleveres individuelt 2 uger før tilmelding til reeksamen. Godkendt afsluttende seminar erstattes af skriftlig præsentation af projekt og skriftlig opponering af anden gruppes projektrapport.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.