NNDK15000U Naturfagsdidaktik for Biologi (DidBio)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Advanced course in Biology Teaching

Uddannelse

MSc Programme in Biology

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med de naturvidenskablige fags didaktik med fokus på biologi i gymnasiet.

 • Læringsteori: Kontruktivisme med speciel fokus på inquiry
 • Læringsmål og målbeskrivelser
 • Feltarbejde og eksperimentel arbejde
 • Alternative conceptions
 • Differentieret undervisning
 • Læring i uformelle miljøer
Målbeskrivelser

Kompetence:

 • Den studerende skal ved kursets afslutning kunne planlægge, gennemføre, evaluere og reflektere over egen (og andres) naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte teoretiske betragtninger og argumenter.  Færdighed:

 • Den studerende skal kunne ved kursets afslutning kunne:
 • Planlægge og gennemføre inquiry-baseret undervisning
 • Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb
 • Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde
 • Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse
 • Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer
 • Analysere og afhjælpe elevers forståelsesproblemer (alternative conceptions)

 

Viden:

 • Læringsteori og didaktisk teori relevant for naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet som angivet under undervisningsmaterialer.

Lawson, Anton E. (2010). Teaching Inquiry Science in Middle and Secondary Schools. Sage Publications Ltd., London. Øvrigt pensum fastlægges i uge 4 af undervisningsforløbet. 

Bestået kurset i DidG samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskablige fag.
Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser.
Da kurset baserer sig udelukkende på ovenstående undervisningsaktiviteter og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Forelæsninger
 • 110
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering de studerendes eget skriftlige og praktiske arbejde, herunder fire opgaver (40 %) med afsluttende mundtlig/praktisk evaluering (60%).

Der gives delkarakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset og der er ikke krav om at hver opgave skal bestås, for at bestå kurset. De fire opgaver kan genbruges i andre eksamensterminer.

Den afsluttende mundtlige eksamen består af en autentisk undervisningssituation, som har en varierende længde svarende til et undervisningsmodul på det pågældende gymnasium eksamen afholdes på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede underisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og underviser.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Der arrangeres en ny undervisningssituation til reeksamen som tæller 60% af karakteren. De sidste 40% er baseret på den studerendes fire opgaver, som er de samme som ved ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.