NMAB14031U  Matematik og modeller (MatMod)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Mathematics and Models (MatMod)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

 

Kursusindhold

Med udgangspunkt i relativt simple matematiske modeller inden for relevante anvendelsesområder gennemgås følgende matematiske emner:

- Lineær algebra
- Differensligninger og systemer af differensligninger 
- Differentialligninger og systemer af differentialligninger
- Modeltyper og modelleringsprincipper
- Brug af computere til numerisk løsning og simulering i modeller

Som eksempler på modeller der arbejdes med kan nævnes

- Biologisk vækst
- Populationsvækst
- Epidemimodeller
- Økonomiske modeller
- Vekselvirkning (f.eks. rovdyr-byttedyr)
- Systemanalyse
- Transport af stof i jord eller i organismer

I arbejdet med disse modeller indgår kvalitative og kvantitative beskrivelser af virkeligheden, modelanalyse og modelbaseret simulering, samt organisering og håndtering af input (parametre og data) og output (modelberegninger og løsninger) ved brug af computer.

 

 

 

Målbeskrivelser

Kurset bygger videre på kurset "Matematik og databehandling" og giver et grundlag inden for lineær algebra og differentialligninger for at kunne opstille og arbejde selvstændigt med matematiske modeller i relevante sammenhænge.

Når kurset er færdigt forventes den studerende inden for kursets emneområde at kunne

Viden:
- udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber, specielt inden for lineær algebra og differentialligninger
- beskrive problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- udføre simpel matematisk modellering, specielt med biovidenskabeligt sigte

Færdigheder:
- anvende matematiske metoder og resultater på konkrete matematiske problemstillinger, særligt inden for lineær algebra og differentialligninger
- anvende programmet R til behandling og analyse af data, samt numerisk løsning og simulering
- analysere problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- vurdere modellers muligheder og begrænsninger i forhold til 'virkeligheden'

Kompetencer:
- arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt projektorienteret samarbejde med andre

Anbefalede forudsætninger: LMAB10066 eller lignende.
Modellerne og den tilhørende teori præsenteres ved forelæsninger, hvorefter der arbejdes selvstændigt og i grupper med stoffet. Forelæsninger, teoretiske øvelser, computerøvelser og selvstændigt arbejde veksler efter behov. Der kan afleveres besvarelser af en række miniprojekter gennem forløbet, og kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i disse miniprojekter.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter (forberedelse 30 min.)
Beskrivelse af eksamen: I løbet af kurset stilles fem miniprojekter, der samtidig udgør de fem eksamensspørgsmål. Til eksamen trækkes et af de fem miniprojekter og eksamen tager udgangspunkt i en fremlæggelse af dette. Der eksamineres altså ikke i matematiske beviser. Den mundtlige eksamen tæller 100% af karakteren. (Aflevering af miniprojekterne er ikke obligatorisk. De afleverede miniprojekterne indgår således ikke i bedømmelsen).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Dog ikke brug af telefon- eller internetforbindelse i forberedelsen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinære.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 85
 • I alt
 • 206