NKEA04065U Kemi (KemiBio)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Chemistry (KemiBio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

 Kemi er en central videnskab af stor betydning for forståelsen af biologiske processer i levende organismer og relationer mellem dem og deres miljø. Fx bliver kemiske signaler anvendt af bakterier og dyr for at kommunikere med hinanden, mens tilstedeværelse af forurenende stoffer kan påvirke organismernes egne kemiske processer. Kendskab til de kemiske egenskaber af livets byggesten er også en nødvendig forudsætning for forståelse af biologiske funktioner på molekylært niveau.

Følgende specifikke emner bliver behandlet under kurset:
- Atomets opbygning og grundstoffernes periodiske system.

- Molekyle og molbegreberne.

- Kemisk binding og ikke-kovalente bindinger med fokus på inter-molekylær vekselvirkninger

- Introduktion til kemiske metoder af biologisk relevans bl.a. kromatografi og spektroskopi

- Støkiometri.

- Vandige opløsninger: egenskaber og reaktioner

- Redoxprocesser.

- Syre-base reaktioner.

- Salte og saltes opløselighed.

- Basal termodynamik og ∆G begrebet.

- Kemiske reaktioner, kinetik, ligevægt og massevirkningsloven.

- Indledende uorganisk stofkemi (især N, P, S og overgangsmetaller).

- Organisk kemi med fokus på udvalgte funktionelle grupper og deres egenskaber

- Organiske stoffer: navngivning, opløselighed, pH- egenskaber, molekyle struktur herunder chiralitet

- Udvalgte organiske reaktioner og reaktionstyper

- Indledning til IT værktøj i Kemi (fx Mastering Chemistry og ChemDraw)

Målbeskrivelser

Kompetencer

Den studerende skal kunne

 • anvende kvalitative og kvantitative kemiske begreber og teori af relevans for biologi og biologisk relevant laboratoriearbejde

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Skitsere molekylers opbygning på et atomart niveau.
 • Kvantitativt vurdere omsætning af stofmængder ved kemiske reaktioner.
 • Afstemme kemiske reaktionsligninger
 • Beskrive molekylære vekselvirkninger (herunder opløselighed) i vandige medier.
 • Beskrive reaktionskinetik, termodynamik og kemisk ligevægt ved kvantitative beregninger.
 • Skitsere, genkende og vurdere egenskaber af udvalgte almindelige og relevante uorganiske forbindelser.
 • Genkende og skitsere koordinationsgeometri for de biologisk mest relevante overgangsmetaller.
 • Beskrive organiske molekylers struktur og geometri (herunder isomeri og chiralitet).
 • Vurdere egenskaber og reaktivitet af udvalgte organiske funktionelle grupper og stoffer
 • Genkende og beskrive udvalgte organiske reaktioner

Viden

Den studerende skal opnå den nødvendige kemiske baggrund for forståelse af og arbejde med centrale biologiske problemstillinger.

Lærebogen kan skifte, derfor tjek på Absalon eller evt med den ansvarlige lærer, før du køber den.

I 2016 vi anvendte en 'custom book' baseret på "Brown, LeMay et al 'Chemistry. The Central Science: A Broad Perspective' 3rd edition, Pearson Australia ISBN 9781442554603.Vigtigt: det er den australske udgave. 

Vær opmærksom at, ved køb af brugte lærebøger man med stor sandsynlighed får ikke adgang til den elektroniske hjælpemiddel 'Mastering Chemistry' som er stærkt anbefalet.

Gymnasial, adgangsgivende eksamen eller tilsvarende med kemi på mindst B niveau dog alternativt C-niveau med suppleringskursus C*
Kurset består af forelæsninger og teoretiske øvelser. De teoretiske øvelser foregår som holdundervisning og består af en blanding af gruppearbejde/​individuelt arbejde med lærerhjælp og studerendes gennemgang af hjemmeopgaver. Vi arbejder på at inddrage andre undervisningsformer i holdundervisningen, såsom projekt og IT-baseret undervisning med ”Mastering Chemistry”. Tre holdundervisningstimer er obligatoriske, da de er reserveret til beregning af obligatoriske testopgaver. Aktiv deltagelse i to ud af tre test er forudsætning for adgang til eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 132
 • Forelæsninger
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Vejledning
 • 4
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i mindst to obligatoriske test med aflevering af to testopgaver er forudsætning for adgang til eksamen. Afvikling af tre obligatoriske test finder sted i løbet af tre holdundervisningstimer som bliver annonceret i begyndelsen af kurset.

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lærebøger, undervisningsmateriale, computer (inkl. tablet), molekylbyggesæt, lommeregner og sædvanlige skrive- og tegneredskaber.
Brug af WiFi eller bluetooth er ikke tilladt.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Har den studerende ikke deltaget i de obligatoriske test i løbet af kurset, skal den studerende deltage i tilsvarende test elektronisk, 2 uger før reeksamen.

Eksamen er som den ordinære eksamen. Er der 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamen foregår som mundligt eksamen (30 min)

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen