NIFB13002U Videnskabsteori for husdyrvidenskab

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Philosophy of Domestic Animal Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab

Kursusindhold

De studerende præsenteres for husdyrfaglige problemstillinger anskuet i et videnskabsteoretisk og etisk perspektiv. De introduceres til videnskabelig tankegang og centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder til spørgsmålet om, hvilke metoder der gør videnskab til noget særligt, til forskellen mellem redelig og uredelig videnskab, til forskellige forklaringstyper, herunder kausale forklaringer, til værdiers rolle i videnskaben og til videnskabelig usikkerhed. Derudover introduceres de til velfærdsmæssige og etiske problemstillinger i tilknytning til forskellige former for hold og brug af dyr. I relation til dyreetiske overvejelser inddrages dyreværnslovgivning og anden relevant lovgivning, hvor dette er relevant. Endvidere præsenteres de for den historiske baggrund for udviklingen af hold af dyr og af moderne husdyrvidenskab, samt hvorledes videnskaben og de forskellige fagdiscipliner spiller en rolle for faget og dets videre udvikling.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som husdyrvidenskabsuddannelsens fagområder rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige roller og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer. Dermed får de studerende en basis for at forstå deres egen faglighed i et bredere perspektiv og bliver i stand til at kvalificere den samfundsmæssige diskussion om de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som deres fag rejser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:          

-        Beskrive centrale etiske teorier
-        Beskrive centrale begreber om dyrevelfærd
-        Have kendskab til dyreværnslovgivning og anden relevant lovgivning
-        Beskrive centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer
-        Identificere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i husdyrfaglig sammenhæng

Færdigheder:

-        Analysere spørgsmål i relation til hold og brug af dyr med inddragelse af viden om etik og lovgivning
-        Analysere vidensgrundlaget  i udvalgte husdyrfaglige problemstillinger ved hjælp af centrale videnskabsteoretiske begreber

Kompetencer:

-        Diskutere husdyrfaglige problemstillinger i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv
-        Selvstændigt identificere, tilegne sig og kritisk forholde sig til den nødvendige videnskabelige information til afdækning af udvalgte husdyrfaglige problemstillinger
-        Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og i tale

Der vil blive orienteret om litteraturen på kurset

Kurset baseres på forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Ved forelæsningerne præsenteres relevante etiske og videnskabsteoretiske teorier og begreber i sammenhæng med husdyrfaglige problemstillinger. I øvelserne følges op på de temaer og problemstillinger der rejses ved forelæsningerne. Ved hjælp af cases, diskussioner og supplerende litteratur får de studerende mulighed for at reflektere over de videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, der relaterer sig til det husdyrvidenskabelige fagområde. I det selvstændige, gruppebaserede projektarbejde skal de studerende tage udgangspunkt i en konkret husdyrfaglig case og belyse den ud fra flere etiske perspektiver samt diskutere vidensgrundlaget.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 26
 • Projektarbejde
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Vejledning
 • 3
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
20 min. mundtlig eksamen med udgangspunkt i spørgsmål relateret til pensum trukket af den studerende ved eksamensstart. 20 min. forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i gruppebaseret projektarbejde. Projektrapport afleveret og godkendt

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret den gruppebaserede projektrapport, skal der afleveres en individuel projektrapport senest to uger inden reeksamen. Projektrapporten skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse