NDAB16013U Kvalitative metoder og co-design af selvhjælpsteknologier

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Qualitative Methods and Co-design of Self-care Technologies

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende introduktion til kvalitative metoder og co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem problemer og løsninger, og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige måder at anvende kvalitative metoder og co-designmetoder i it-design. Med udgangspunkt i projektarbejde omkring temaet selvhjælpsteknologier vil kurset øve den studerende i at arbejde praktisk og refleksivt med undersøgelse af hverdagspraksisser, behov og udvikling af løsninger til patienter eller andre sundheds-it brugere. Efter kurset kan den studerende selvstændigt udtænke, planlægge og gennemføre en mindre empirisk kvalitativ undersøgelse, brugerinvolverende designaktiviteter samt udvikling af udkast og/eller tilretning af eksisterende selvhjælpsteknologier.

 

Målbeskrivelser

Viden

 • Redegøre for forskellige tilgange til hvordan man kan bevæge sig mellem undersøgelse af problem og co-design af løsning

 • Demonstrere grundlæggende viden om udvalgte kvalitative metoder og co-designmetoder

 • Redegøre for udvalgte analyseteknikker

 • Redegøre på et overordnet niveau hvad der karakteriserer selvhjælpsteknologier

Færdigheder

 • Kan skabe sammenhæng mellem problemforståelse og løsningsdesign

 • Kan planlægge og udføre kvalitative undersøgelser

 • Kan tilrettelægge og facilitere co-design aktiviteter

 • Kan udvikle et undersøgelsesdesign, der er sammensat af kvalitative metoder co-designmetode samt forholde sig kritisk til forslaget

 • Beskrive fyldestgørende og indlevende om de situationer, der designes til

Kompetencer

 • Kan indgå i gruppearbejde om undersøgelse af problem og design af it-baseret løsning

 • Kan selvstændigt planlægge og udføre en empirisk kvalitativ undersøgelse, koblet med co-design aktiviteter med borgere eller patienter

Undervisningsmateriale udgøres af udvalgte artikler og bogkapitler

Kurset kræver at den studerende har indledende kenskab til kvalitative metoder og it-design metoder

Herunder
• Kendskab til at anvende teori til selvstændigt at analysere specifikke empiriske problemstillinger. Dette opnås fx på SITA08015U Sundhedsvæsenets organisering.
• Kendskab til videnskabsteoretiske problemstillinger, som fx opnås på SITA08025U Videnskabs- og teknologifilosofi og etik.
• Indledende kompetencer i at designe og re-designe, evaluere samt programmere brugsvenlige IT-systemer. Dette opnås fx på NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion (HCI) og NDAB11006U Sundheds-it: System udvikling og databaser.
Det vil hjælpe hvis deltagerne kan indgå i teams og er parat til at lave opsøgende arbejde, som fx at henvende sig til professionelle organisationer og virksomheder samt patienter og andre borgere
Undervisningen vil være projekt- og seminarbaseret ved at kombinere forelæsninger, workshops og evt. oplæg fra relevante forskere med projektarbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 20
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, løbende gennem kurset
I løbet af kurset udarbejdes tre gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes I grupper af størrelsen 3-4 studerende.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset.
Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeopgaver, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer gruppeopgaverne.
I sin helhed udgør portfolioen en refleksion og diskussion af forholdet mellem kvalitative metoder og co-design metoder.

De enkelte gruppeopgaver har et omfang svarende til 5-7 sider.
Den skriftlige individuelle del har et omfang svarende til min. 5, maks. 10 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis ingen gruppeopgaver mangler, afleveres en ny portfolio med en revideret individuel del

Hvis en eller to gruppeopgaver mangler, kan den studerende uddybe de manglende centrale temaer i en udvidet portfolio. 

Den udvidede portfolio har et omfang på min. 20, maks 25 normalsider.

Hvis der ikke er afleveret gruppeopgaver, skal den studerende udarbejde en rapport af et omfang på min. 20, maks 25 normalsider. 

Rapporten skal bearbejde centrale teamer beskrevet i gruppeopgaverne samt refleksion og diskussion af forholdet mellem kvalitative metoder og co-design metoder.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne dokumentere viden og følgende færdigheder: Se målbeskrivelsen.