NBIB16003U AFLYST: Mikrobiel Økologi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Microbial Ecology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Mikrobiel diversitet: Bakterier, svampe og protozoer. Mikrobiel diversitet versus dyrkbarhed. Metoder til identifikation og kvantificering af mikroorganismer og mikrobielle samfund fra miljøprøver ved hjælp af traditionelle, DNA-baserede- og fedtsyre-baserede metoder samt stabile isotoper (SIP). Interaktioner mellem mikroorganismer, plante-mikrobe interaktioner og interaktioner mellem dyr og mikroorganismer. Mikroorganismers rolle i kulstof- og kvælstofkredsløbene.

Biologisk bekæmpelse og risikovurdering af mikroorganismer. Anvendelse af mikrobiel økologi til bekæmpelse af skadelige mikroorganismer, ukrudt og skadedyr.

Målbeskrivelser

Kurset sigter mod at give en forståelse af mikroorganismernes økologi (bakterier, svampe og protozoer), herunder samspillet mellem disse tre grupper og interaktioner mellem mikroorganismer og miljø, herunder processer drevet af mikroorganismer. Gennem deltagelse i kurset vil de studerende få teoretisk og praktisk indsigt i at løse opgaver inden for mikrobiel økologi. De vil endvidere erhverve praktiske færdigheder indenfor eksperimentelt arbejde med mikrobiel økologi.

Viden:

 • At kunne beskrive diversiteten af mikrobielle (bakterier, svampe og protozoer) samfund og metoder til at studere dette
 • At kunne forklare, hvordan mikroorganismer interagerer med det fysiske og kemiske miljø og med andre organismer
 • At kunne forstå betydningen af mikroorganismer i kul- og kvælstof-kredsløbene
 • At kunne vurdere forskellige metoder i mikrobiel økologi
   

Færdigheder:

 • At kunne arbejde eksperimentelt med mikroorganismer, planlægning og udførelse af eksperimenter, analyser og statistisk test af data og rapportering af resultaterne
 • At kunne diskutere og perspektivere emner i mikrobiel økologi
   

Kompetencer:

 • Integration af teori og praksis mhp. at kunne designe og eksperimentelt implementere passende løsninger på specifikke problemer inden for mikrobiel økologi
 • At forstå kompleksiteten af mikrobielle systemer, dvs. at flere forskellige organismegrupper interagerer med hinanden og med miljøet
 • Evne til at sætte mikrobiel økologi ind i en generelt økologisk, biologisk og miljømæssig sammenhæng
Forelæsninger, gruppediskussioner, studenteroplæg og projekter, herunder laboratorie- og computerarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 116
 • Forelæsninger
 • 20
 • Kollokvier
 • 7
 • Projektarbejde
 • 46
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Vejledning
 • 9
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, - rapport
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
De studerende laver et mikrobielt økologisk projekt i grupper og afleverer en fælles rapport der præsenterer projektet. I den skriftlige rapport skal individuelle forfatterbidrag være tydeliggjorte. Rapporten bedømmes for hver studerende og udgør 50% af den endelige karakter. Den skriftlige eksamen udgør de resterende 50% af den endelige karakter.
Rapporten og den skriftlige eksamen skal bestås hver for sig og behøver ikke at være bestået i samme eksamenstermin.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær.

Den skriftlige rapport kan afleveres i revideret form.

Kriterier for bedømmelse

For at få 12, skal den studerende udføre, diskutere, og herunder perspektivere i en bredere mikrobiel økologisk sammenhæng, et projekt med ingen eller få uvæsentlige fejl. Endvidere skal den studerende i den skriftlige eksamen demonstrere en dyb forståelse af emner, der er beskrevet under "Målbeskrivelse".