NBIB15001U Marinbiologisk sommerkursus

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Marine Biological Summer Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Opbyggelse af et praktisk kendskab til dyrelivet og plantelivet (mikro- og makroalger) i forskellige danske marine biotoper, samt bibringe en forståelse for fordelingsmønstre i relation til de fysiske og kemiske forudsætninger i de pågældende lokaliteter. Det tilstræbes samtidig at bibringe et kendskab til de almindeligste feltmetoder, herunder vha. snorkeldykning at observere dyr og planter i deres naturlige miljø, demonstrere indsamlings- og fangstredskaber samt måle- og analysemetoder til undersøgelse af organismer og kårfaktorer i havet. Endvidere opøves en generel brug af almindelige tilgængelige identifikationsnøgler i bestemmelsen af bundlevende dyr og den fastsiddende vegetation. I kurset indgår endvidere praktiske projekter med mundtlig fremlæggelse af resultater.

Målbeskrivelser
 • At studere marine dyr og planter i tilknytning til deres respektive levesteder.
 • At give den studerende en videre indføring til forskellige vigtige marine organismers diversitet, biologi, kårfaktorer og økologi inden for de udvalgte naturtyper og habitater.
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under bacheloruddannelsen, f.eks. fra Organismernes diversitet, Populationsbiologi, Almen økologi og Kemi.
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde.


Viden:

 • udpege og identificere almindeligt forekommende dyr og planter i et udvalg af marine biotoper - så vidt muligt i relation til omgivne kårfaktorer
 • beskrive hydrografien i indre danske farvande, bla. på baggrund af CTD målinger
 • beskrive planktonorganismer og mikrobenthos og deres fordeling i hhv. vandsøjlen og sedimentet, herunder deres økologiske rolle


Færdigheder:

 • forklare biotop- og samfundsbegrebet i havet i relation til eksisterende fysiske og biologiske forhold
 • forklare ændringer i biodiversiteten som følge af strøm og salinitet gennem Østersøen og danske farvande
 • forklare fødekæder i havet og deres relationer til havets fiskebestande
 • anvende relevante indsamlingsmetoder og -redskaber (fiskefangstredskaber, bundtagningsudstyr, snorkeldykning)


Kompetencer:

 • diskutere generelle livsstrategier for marine organismer belyst ved udvalgte arters morfologiske, føde- og reproduktionsmæssige karakterer af betydning for den økologiske niche, som de indtager
 • indgå i et gruppeprojekt i forbindelse med projektarbejde
 • arbejde selvstændigt indenfor kursets faglige rammer
Viden svarende til undervisningen i kurserne Organismernes Diversitet, Populationsbiologi og Almen Økologi forudsættes.
7 dages internatkursus på Marinbiologisk Sektion i Helsingør.
De studerende betaler for fortæring under kurset og for ophold i Helsingør. De skal endvidere selv sørge for transport til og fra Marinbiologisk Sektion i Helsingør.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Ekskursioner
 • 26
 • Forberedelse
 • 98,5
 • Forelæsninger
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 46
 • Projektarbejde
 • 20
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Kurset afsluttes med en individuel mundtlig fremlæggelse og diskussion af et praktisk feltprojekt udført i Nivå bugt.

Til den mundtlige prøve, skal den studerende give en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektarbejdet i Nivå bugt, der inkluderer:
- Indsamling og behandling af prøver fra lokaliteten
- Identifikation af de indsamlede organismer
- Diskussion af kårfaktorernes betydning for udbredelsen af de indsamlede organismer
- Beregninger af relevante indsamlede økologiske data
Krav til indstilling til eksamen

80% aktiv deltagelse i sommerkurset.

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Skriftlig aflevering (rapport) baseret på det praktiske feltarbejde udført i Nivå bugt.

Der kan ikke ses bort fra kravet om 80% deltagelse i sommerkurset. Studerende, der ikke opfylder kravet, skal følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen