NBIA08033U Feltbiologi I, II og III (Feltbio)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Field Biology I, II and III (Feltbio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Feltbiologi I:

Marinbiologi:2,5 dages undervisning (ikke internatkursus) i Helsingør og København med forelæsninger, demonstrationer kombineret med felt- og laboratoriearbejde.

1. dag: Formiddag: Foredrag om vandsøjlens miljø. Eftermiddag: Sejlads hvor det fysiske miljø undersøges og vandprøver indsamles. Foredrag om vandsøjlens organismer. Laboratoriearbejde med de indsamlede vandprøver.

2. dag: Formiddag: Sejlads hvor bundens organismer indsamles og præsenteres. Eftermiddag: Foredrag om bundens organismer, livsvilkår og udbredelse. Laboratoriearbejde med de indsamlede prøver.

3. dag: Eftermiddag: Opsamling og afrunding af kurset

De to første hele dage foregår på Marinbiologisk sektion i Helsingør og den sidste halve dag i København.

Feltbiologi II:

Terrestrisk botanik:
Der trænes i genkendelse af træer og buske, samt et udvalg af vigtige danske plantefamilier. Der arbejdes med bestemmelse af karplanter og indøves simple metoder til vegetationsbeskrivelse. Data fra de tre biotoper behandles og fremlægges sammen med en teoretisk gennemgang af biotopernes opståen og de kår (græsning, eksponering, afvanding etc.) der medvirker til biotopens nuværende udseende.

Terrestrisk zoologi:
Formålet med dette delkursus er at give de studerende kendskab til væsentlige grupper af danske hvirvelløse dyr på udvalgte terrestriske biotoper, samt at give en introduktion til identifikation af dyrene. Som led i dette tilstræbes det desuden at der opnås et grundlæggende kendskab til tilpasninger hos dyr samt viden om faktorer der er bestemmende for dyrenes fordeling i det økologiske system. Undervisningen er koncentreret om et mindre antal biotoper. Der indøves simple metoder til indsamling og identifikation af udvalgte dyregrupper.

Feltbiologi III:

Limnisk biologi:
Præsentation og karakteristik af forskellige typer af søer og vandløb samt hvordan de er relateret til landskabet. Der fokuseres på betydning af de fysisk-kemiske forhold, forekomst af organismer, biodiversitet, fødekæde, human påvirkning samt på at opnå et kendskab til identifikation af organismer og prøvetagningsmetoder. Der gennemføres simple fysik-kemiske analyser samt indsamles kvalitative og kvantitative prøver til bestemmelse af flora- og faunaforekomster. Resultaterne anvendes til at diskutere fødekædestruktur og funktion i relation til beskyttelse og bevarelse af ferskvandsystemer.

Målbeskrivelser

Generelle mål:

 • At indøve et basalt kendskab til forskellige vigtige organismegruppers diversitet
 • At opnå et basalt kendskab til kårfaktorer og økologi inden for de valgte miljøer
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under kurserne Organismernes diversitet, Almen økologi og Kemi
 • At anvende gængse feltprocedurer og analysemetoder
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde


Feltbiologi I:
Marinbiologi:

Viden:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • beskrive hydrografien og sedimentfordelingen i det sydlige Kattegat og Øresund
 • beskrive udbredelsesmønstrene for udvalgte nøgleorganismer
 • beskrive generelle livsstrategier for marine organismer
 • beskrive almindelige typer prøvetagningsudstyr


Færdigheder:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Forklare sammenhængen mellem organismernes udbredelsesmønstre og de fysiske forhold
 • Forklare sammenhængen mellem årstidsvariationen i vandsøjlens organismer og hydrografien i Øresund
 • Forklare fordele og ulemper ved almindelige typer prøvetagningsudstyr


Kompetencer:

Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at kunne:

 • Diskutere biologien i Øresund i forhold til områdets fysiske forhold


Feltbiologi II:
Terrestrisk botanik:

Viden:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne genkende et udvalg af almindelige plantefamilier.
 • kunne forstå og anvende de vigtigste morfologiske fagtermer.
 • kunne genkende de vigtigste danske træer og buske.


Færdigheder:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne anvende en flora til korrekt bestemmelse af danske planter.
 • kunne give en overordnet beskrivelse af vegetationen på udvalgte terrestriske biotoper.


Kompetencer:

Ved kursets afslutning skal den studerende:

 • kunne foretage en basal vegetationsanalyse efter et kvalificeret metodevalg.
 • kunne beskrive de økologiske faktorer, der bestemmer plantearternes fordeling på udvalgte terrestriske biotoper.

 

Terrestrisk zoologi:

Viden:

Ved afslutningen af kurset har den studerende viden om:

 • hovedgrupperne af terrestriske hvirvelløse dyr og disses karakteristika
 • hovedtrækkene af hovedgruppernes morfologi og levevis
 • korrekt anvendelse af de vigtigste morfologiske fagtermer


Færdigheder:

Ved afslutningen af kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende bestemmelsesnøgler til danske hvirvelløse terrestriske dyr
 • udpege morfologiske strukturer og udtrykke deres anvendelighed ved klassificeringen
 • anvende enkle metoder til indsamling og konservering af terrestriske hvirvelløse dyr


Kompetencer:

Ved afslutningen af kurset har den studerende kompetencer til at:

 • tilrettelægge og gennemføre specifikke indsamlingsopgaver under vejledning
 • udarbejde en simpel oversigt over et områdes fauna af terrestriske hvirvelløse dyr


Feltbiologi III:
Limnisk biologi:

Viden:

 • Kunne beskrive de ferske vandes tilblivelse og betydning i naturen som habitat for dyr og planter samt for mennesker
 • Kunne beskrive de forskellige biotop-typer inden for rindende og stillestående vandsystemer
 • Kunne beskrive levevilkårene for dyr og planter i karakteristiske søer og vandløb samt gøre rede for de morfologiske og fysiologiske tilpasninger i forhold til lys, næring, substrat og vandbevægelse.


Færdigheder:

 • Kunne anvende operationelle felt- og laborratoriemetoder til måling og analyse af simple fysisk-kemiske forhold (ilt, temperatur, lys og stof)
 • Kunne anvende gængse redskaber til indfangning og identifikation af mikro- og makroorgansimer (net, rive, vandhenter, mikroskoper, bestemmelseværker mm.)
 • Kunne analysere den biologiske samfundsstruktur og stofomsætning på et funktionelt niveau (hovedgrupper af organismer) i vandløb og søer
 • Kunne forklare sammenhænge mellem næringsstatus (trofigrad) og biodiversitet
 • Kunne formidle indsamlede resultater til medstuderende og lærere og kritisk at sammenholde disse med litteraturen som anvendes på kurset.


Kompetencer:

 • Kunne sammenholde teoretisk viden om ferske vandes biologi med egen data indsamlet under kurset
 • Kunne formulere en tese om økosystemets miljøtilstand nu og i fremtiden samt fremsætte overvejelser om hvordan systemet bedst plejes
 • Kunne indgå i et fagligt team-work og tage medansvar for at gruppen kan levere en fælles syntese
Kurser svarende til Organismernes diversitet, Almen økologi og Kemi.
Feltbiologi I, II og III skal gennemføres af alle studerende og består af 4 delelementer:

Feltbiologi I:
Marinbiologi: 2,5 dages undervisning (ikke internatkursus) i Helsingør og København med forelæsninger, demonstrationer kombineret med feltarbejde.

Feltbiologi II:
Terrestrisk botanik: 3 dages internatkursus på Christiansminde ved Sorø. Hold à max. 23 studerende. Består af: Feltarbejde og ekskursioner og efterfølgende bearbejdning af observationer og indsamlet materiale i laboratoriet.
Terrestrisk zoologi: 3 dages internatkursus på Christiansminde ved Sorø. Hold à max. 23 studerende. Består af: Feltarbejde og ekskursioner og efterfølgende bearbejdning af observationer og indsamlet materiale i laboratoriet.

Feltbiologi III:
Limnisk biologi: 5 dages internatkursus på Salten Skov Laboratoriet ved Silkeborg. Hold à max 24 studerende. Består af: Foredrag, felt- og laboratorieøvelser, ekskursioner, gruppearbejde og plenumdiskussioner.
De studerende betaler for fortæring under kurserne samt sørger selv for transport til og fra feltstationerne. På Feltbiologi III (Salten Skov) betales herudover et beløb for leje af linned.

Bemærk, at kurset vil også løbe hen over sommerperioden.

Spørgsmål til kurset bedes stilet til Stine Hansen, stine.hansen@bio.ku.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 44
 • Forelæsninger
 • 20
 • Kollokvier
 • 2
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Projektarbejde
 • 20
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time pr. delprøve, dog 2 timer for II/Zoo
Ved afslutning af hver af de sidste tre af kursets fire dele afholder instituttet en mindre skriftlig eksamen på 1 times varighed. For Feltbiologi II, terrestrisk Zoologi er det dog en prøve på 2 timer.

De tre delprøver vægter hver 1/3 af karakteren. Alle delprøver behøver ikke være bestået, for at bestå kurset samlet. Delprøverne behøver ikke være bestået i samme eksamenstermin. Hvis kurset ikke er bestået samlet kan beståede delprøver ikke laves om til en evt. reeksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Der kræves 100% deltagelse i feltkurserne

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Feltbiologi II, botanik: De studerende må kun medbringe Dansk Flora, 2. udgave.

Feltbiologi II, zoologi: Ved multiple choice eksamenen må ikke benyttes hjælpemidler. Ved bestemmelseseksamenen må det udleverede kompendium benyttes.

Feltbiologi III: Alle relevante hjælpemidler, dvs. pc, lommeregner, fag- og opslagsbøger, bestemmelsesnøgler m.m., men ikke internet. De mest brugte bestemmelsesnøgler stilles til rådighed i klassesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Reeksamen er en skriftlig eksamen i de delprøver, som ikke er bestået (1-2 timer pr. delprøve, se ovenfor). Reeksamen afholdes af instituttet.

Der kan ikke ses bort fra krav om deltagelse på feltkursus, og studerende der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende give en fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.