NBIA05050U  Makrofauna i ferskvand: Økologi og miljøbedømmelse

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Macro Fauna in Freshwater: Ecology and Environmental assessment

Uddannelse

MSc Programme in Biology

Kursusindhold

Kurset består af flere komponenter. En af dem indebærer standardiseret feltindsamling af makroinvertebrater og måling af udvalgte miljøparametre på udvalgte vandløbslokaliteter, ved brug af de officielle danske protokoller anvendt i overvågningsprogrammerne. Lokaliteterne vil dække en gradient af miljø- og habitatkvalitet. I feltlaboratoriet bestemmes dyrene og de biologiske samfunds artssammensætning analyseres kvalitativt og kvantitativt. Samfundsstukturen udtrykkes numerisk gennem indexberegninger af artssammensætning, artsdiversitet og dominansforhold mellem arter og grupper. Ligheder og forskelle mellem lokaliteternes biologiske parametre og deres kobling til miljøforholdene analyseres og vurderes yderligere gennem moderne numerisk-statistisk computeranalyse, således at relationerne til de herskende miljøgradienter afdækkes.
I en anden del af kurset vil vi udføre bioassayeksperimenter på overlevelse over tid på udvalgte arter med forventet forskellig følsomhed overfor forurening, og på baggrund heraf opstille vores eget biotiske indeks. På en tredje del af kurset arbejder vi med litteraturdata på reel forekomst af invertebrater i naturen i forhold til miljøvariable til at opstille et nyt biotisk baseret på objektive og empiriske fordelingsdata. Der indgår en række forelæsninger over centrale temaer for kurset. Baggrunden for nationale- og internationale direktiver til at bedømme den biologiske kvalitet (fx Dansk Vandløbsfaunaindex og EU's Vandrammedirektiv) vurderes og diskuteres. Resultater fremlægges og diskuteres mundtligt af de studerende under kursusforløbet.

Målbeskrivelser

Viden:

Demonstrere grundlæggende viden om:

 • Økologien og de væsentligste miljømæssige forhold i vandløb.
 • Den longitudinale fordeling af de overordnede faunagrupper i (teoretisk) uforstyrrede danske vandløb
 • Effekterne af organisk belastning i vandløb.
 • De gængse metoder til måling af fysisk-kemiske variable og indsamling af fauna-prøver på ferskvandlokaliteter.
 • Makrofaunaens væsentligste tilpasninger til livet i de lotiske miljøer (eksempelvis respiratoriske, morfologiske og fødebiologiske tilpasninger).
 • Nationale og internationale retningslinjer for overvågningsprogrammer af vandløb.
 • Svagheder og styrker ved forskellige biologiske moniteringsmetoder og protokoller.
   

Færdigheder:

Være i stand til at:

 • Håndtere prøvetagningsredskaber og indsamle faunaprøver på en hensigtsmæssig måde til brug for miljøovervågning.
 • Ved hjælp af bestemmelseslitteratur, identificere makrofaunaen i danske  vandløb til det taxonomiske niveau, som kræves i de anvendte biotiske indeks.
 • Genkende nøgle-taxa og -grupper i ferskvandsfaunaen, som udviser specifikke miljømæssige præferencer (indikator-arter).
 • Analysere samfundsdata, fordelingsmønstre og diversitet ved hjælp af gængse og avancerede analysemetoder.
   

Kompetencer:

 • At kunne opstille og gennemføre et prøvetagningsprogram med henblik på at vurdere den biologiske og miljømæssige kvalitet i vandløb.
 • Kunne sammenholde, på en kritisk og objektiv måde, de opnåede resultater med nationale og internationale index/retningslinier til vurdering af vand- og habitatkvalitet.
 • At kunne udvikle og anvende nye biotiske indeks baseret på objektive data.
 • Vurdere og fortolke anvendte diversitetsindeks og kvantitative opgørelser
 • Vurdere fordele og ulemper ved biologisk bedømmelse af søer og vandløb, samt kritisk at kunne forholde sig til de dertil knyttede officielle makrofaunaindeks.
Forelæsninger, kollokvier, projektarbejde, feltindsamlinger, studenterpræsentationer og øvelser.
8 dages internatkursus på Salten Skov Laboratoriet ved Silkeborg baseret på gruppearbejde. Senest 2 uger efter kurset afleveres en skriftlig individuel rapport.
Der er et gebyr forbundet med deltagelse på kurset, der dækker kost og logi. Derudover skal den studerende selv betale for transport til og fra Salten Skov feltstation i Jylland.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Den individuelle skriftlige opgave skal afleveres senest to uger efter kursets afslutning.
Krav til indstilling til eksamen

100% aktiv deltagelse i feltkurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Hvis rapporten ikke bestås, kan ny eller revideret rapport genafleveres.
Hvis kravet om 100% deltagelse ikke er opfyldt, må kurset gennemføres igen det følgende år.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter (12) skal den studerende udvise en solid og omfattende forståelse af alle aspekter indenfor ferskvands-makroinvertebraters økologi og deres anvendelse i bio-monitorering. Desuden kræves en opfyldelse af de angivne målbeskrivelser i en logisk og akademisk kontekst og ved brug af korrekt limnologisk terminologi. Se også målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Feltarbejde
 • 22
 • Laboratorie
 • 32
 • Forelæsninger
 • 12
 • Kollokvier
 • 30
 • Projektarbejde
 • 50
 • Forberedelse
 • 60
 • I alt
 • 206